• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Oświetlenie_uliczne_839 Generuj dokument PDF

Siedliszcze, 10 czerwca 2014

 

Ogłoszenie o zamówieniu L-184-2014

Budowa oświetlenia ulicy Lubelskiej w Siedliszczu

 

Zamawiający:

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15a

22-130 Siedliszcze,

woj. lubelskie,

tel. (82) 5692284,

faks (82) 5692202.

 

Termin otwarcia licytacji: 5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

 

Przedmiot zamówienia:

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Budowa oświetlenia ulicznego na dwóch odcinkach przy ulicy Lubelskiej w Siedliszczu w pasie drogi 839. Słupy parkowe cylindryczne stalowe o wysokości 4m. Łączna ilość punktów świetlnych - 59 szt. W zakres prac wchodzi również przebudowa istniejącej szafy oświetleniowej oraz wykonanie dwóch nowych szaf. Szczegółowe projekty budowlane załączone są w dokumentacji dostępnej na stronie www.siedliszcze.pl

 

Wspólny słownik zamówień CPV:

45.31.60.00-5

45.31.61.10-9

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Zakończenie robót do 20 sierpnia 2014 - Uwaga zmiana terminu zakończenia robót !!! Nowy termin to 5 września 2014.

 

 Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 Informacja na temat wadium

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji zostaną poinformowani o konieczności złożenia wadium przed składaniem ofert. Ustala się wadium w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł) w formie określonej w art. 45 ust. 6 Ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wzór gwarancji zapłaty wadium stanowi załącznik do ogłoszenia zamieszczony na stronie zamawiającego. Określenie innych lub dodatkowych wymagań za strony zamawiającego uznane będzie za niespełniające warunków postępowania przetargowego.

 

 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

 

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

 

Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

 

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

 

Procedura: Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

 

Zmiana umowy: nie przewiduje się istotnych zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

 

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: www.siedliszcze.pl

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia.

3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.

4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką.

5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.

6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 5.000 zł brutto.

7. Zamawiający określił cenę w kosztorysie inwestorskim na kwotę brutto 284.397,57 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem zł 57/100)

8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

 

Minimalna wysokość postąpienia: 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł) 

 

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

17 czerwca 2014 do godz. 10:00:00

 

 

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Urząd Gminy Siedliszcze, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze, Sekretariat

 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: upływa 30 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

 

 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia zabezpieczenia w wysokości 10% całkowitej ceny podanej w ofercie w formie określonej w art. 148 ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wzór gwarancji należytego wykonania umowy stanowi załącznik do ogłoszenia zamieszczony na stronie zamawiającego. Określenie innych lub dodatkowych wymagań za strony zamawiającego uznane będzie za niespełniające warunków postępowania przetargowego.

 

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy zamieszczonym w ogłoszeniu o zamówieniu na stronie www.siedliszcze.pl

 

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Inwestycja finansowana jest ze środków własnych Gminy Siedliszcze.

2. Wszystkie wskazane z nazwy materiały w dokumentacji lub przedmiarach należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie innych rozwiązań producentów dla nazwanych materiałów i urządzeń z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości (odporność mechaniczna, odporność na warunki atmosferyczne, klasa ochronności, stopień ochrony, współczynnik mocy, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej). Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Materiały przed wbudowaniem będą przedstawione do akceptacji Inspektora nadzoru.

 

Inne informacje:

Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Nie ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

 

 


 

Pliki do pobrania:

Druki formalne kliknij tutaj

Projekt budowlany - odcinek 1 kliknij tutaj

Projekt budowlany - odcinek 2 kliknij tutaj

Decyzje ZDW kliknij tutaj

 


Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Wtorek, 02 marzec 2021
Imieniny: Halszka, Helena, Radosław

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.