• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Zakup_autobusu_WTZ_2 Generuj dokument PDF

Siedliszcze, 13 października 2014

 

Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Siedliszczu , ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, woj. lubelskie, tel. 082 5692284, faks 082 5692202.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedliszcze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Samochód, fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2014 roku typu autobus, samochód przystosowany do ruchu prawostronnego, miejsc siedzących minimum 16 + 1, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 miejsce dla osoby na wózku inwalidzkim, samochód przystosowany do łatwego demontażu tylnych foteli (lub fotela), tak aby w to miejsce można przewozić osobę na wózku inwalidzkim. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące na cały pojazd bez limitu kilometrów, minimum 24 m-ce na lakier, minimum 24 m-ce na perforacje nadwozia. Słownik główny: 34121000-1 autobusy i autokary.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Poprzez złożenie oświadczenia - ocena będzie prowadzona w kryterium spełnia lub nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Poprzez złożenie oświadczenia - ocena będzie prowadzona w kryterium spełnia lub nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Poprzez złożenie oświadczenia - ocena będzie prowadzona w kryterium spełnia lub nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Poprzez złożenie oświadczenia - ocena będzie prowadzona w kryterium spełnia lub nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Poprzez złożenie oświadczenia - ocena będzie prowadzona w kryterium spełnia lub nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.siedliszcze.pl w zakładce PRZETARGI
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Siedliszcze ul. Szpitalna 15A 22-130 Siedliszcze.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Siedliszcze ul. Szpitalna 15A 22-130 Siedliszcze Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zakup autobusu współfinansowany jest ze środków PFRON w ramach projektu Program wyrównania różnic między regionami II.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

  

PLIKI DO POBRANIA

kliknij tutaj

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI ZWIĄZANE Z SIWZ

kliknij tutaj

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

kliknij tutaj

 Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Sobota, 27 luty 2021
Imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.