• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
2014_Wodociag_i_kanlizacja Generuj dokument PDF

Siedliszcze, 20 października 2014.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

„Systemowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Siedliszcze”

 

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Siedliszcze
Adres pocztowy: Szpitalna 15
Miejscowość: Siedliszcze, Kod pocztowy: 22-130
Tel.: (82) 56 92 284, Faks: (82) 56 92 202


Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

 

Termin otwarcia licytacji: 5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

 

II. Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane


Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Pełna nazwa inwestycji: "Systemowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedliszcze"

Zakres robót:

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Wola Korybutowa, Wola Korybutowa Kolonia, Brzeziny, Kamionka, Bezek Dębiński. Łączna długość sieci – 7035 mb, łączna długość przyłączy DN 32 – 1625, łączna długość przyłączy DN 50 – 1138 mb, łączna ilość punktów czerpalnych – 49 szt.

2. Budowa pompowni strefowej wody w m. Chojno Stare wraz ze zbiornikiem wyrównawczym o poj. 100m3.

3. Remont sieci kanalizacyjnej w Siedliszczu – wymiana rur na odcinku 146mb.


Wspólny słownik zamówień

 

Słownik główny

Główny przedmiot

45.23.24.10-9

Dodatkowe przedmioty

45.33.00.00-9
45.23.24.23-3

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: termin wykonania do 15 maja 2015r.

 

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 

Informacja na temat wadium: Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji zostaną poinformowani o konieczności złożenia wadium przed składaniem ofert. Ustala się wadium w wysokości 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy zł) w formie określonej w art. 45 ust. 6 Ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wzór gwarancji zapłaty wadium stanowi załącznik do ogłoszenia zamieszczony na stronie zamawiającego. Określenie innych lub dodatkowych wymagań za strony zamawiającego uznane będzie za niespełniające warunków postępowania przetargowego.

 

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

 

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Poprzez złożenie:

1. Oświadczenia

2. Wykazu robót wraz z poświadczeniem czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

 

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Poprzez złożenie:

1. Oświadczenia

2. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową.

3. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

 

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

 

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie - wymagane jest wykonanie przynajmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy, przebudowy lub remontu sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej o wartości brutto nie mniejszej niż 300 tys. zł wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Do składanego wykazu mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

 

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

 

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

 

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: Nie

 

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

 

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

 

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej : www.siedliszcze.pl w zakładce PRZETARGI

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze (niższe) postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą (niższą). 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 10.000 zł brutto. 7. Zamawiający określił cenę w kosztorysie inwestorskim na kwotę brutto 1.298.998,25 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem zł 25/100) 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców

 

Minimalna wysokość postąpienia 10. 000.00 PLN

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-10-27 do godz. 10:00

 

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Siedliszcze, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze, Sekretariat

 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 30 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia zabezpieczenia w wysokości 10% całkowitej ceny podanej w ofercie w formie określonej w art. 148 ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wzór gwarancji należytego wykonania umowy stanowi załącznik do ogłoszenia zamieszczony na stronie zamawiającego. Określenie innych lub dodatkowych wymagań za strony zamawiającego uznane będzie za niespełniające warunków postępowania przetargowego.

 

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy zamieszczonym w ogłoszeniu o zamówieniu na stronie www.siedliszcze.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

 

Inwestycja jest współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na podstawie umowy 00442-6921-UM0300516/14

 

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

 

 


 

PLIKI DO POBRANIA

 

Odpowiedzi na pytania: kliknij tutaj

 

Druki formalne  kliknij tutaj

 

Kosztorysy   kliknij tutaj

 

Dokumentacja techniczna:

1. Sieć wodociągowa Bezek Dębiński-Kamionka-Brzeziny kliknij tutaj

2. Sieć wodociągowa Wola Korybutowa-Wola Korybutowa Kolonia kliknij tutaj

3. Przepompowania wody Chojno Stare - projekt budowalny kliknij tutaj

4. Przepompownia wody Chojno Stare - zagospodarowanie terenu kliknij tutaj

5. Remont sieci kanalizacyjnej kliknij tutaj

6. STWiOR_1 kliknij tutaj

7. STWiOR_2 kliknij tutaj

8. Dokumentacja techniczna - Przepompownia część elektryczna kliknij tutaj

 

Informacja dotycząca materiałów i urządzeń  kliknij tutaj

 

 


 

 

 

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Sobota, 27 luty 2021
Imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.