• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
2015_przebudowa_dróg Generuj dokument PDF

Ogłoszenie o zamówieniu L-253-2015

Przebudowa i modernizacja dróg - Gmina Siedliszcze

I. Dane zamawiającego

Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze
Tel.: (82) 56 92 284, Faks: (82) 56 92 202 
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Termin otwarcia licytacji: 5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 


Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: 
Nie


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
W zakres zamówienia wchodzi: 1. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych od drogi krajowej nr 12 do drogi wojewódzkiej nr 839 z wykorzystaniem układu oddziaływania drogi powiatowej nr 1807L” o długości 6400m 2. „Modernizacja drogi gminnej nr 104567L w m. Chojno Stare – Chojeniec” o długości 770m 3. „Przebudowa drogi gminnej nr 104556L oraz 104561L w m. Romanówka” o długości 670m 4. „Przebudowa drogi gminnej nr 10459556L w m. Bezek Dębiński” o długości 980m Łączna długość odcinków 8820m przy szerokości 3,5m. Szczegółowy zakres zawarty jest w przedmiarach robót zamieszczonych na stronie www.siedliszcze.pl w zakładce PRZETARGI.


Wspólny słownik zamówień CPV: 45.23.31.42-6

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: wykonanie do 30 września 2015r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium: nie wymagane.

Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy: nie przewiduje się istotnych zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: www.siedliszcze.pl w zakładce PRZETARGI

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 20.000 zł brutto. 7. Zamawiający określił cenę w kosztorysie inwestorskim na kwotę brutto 2.146.298,89 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem zł 89/100) 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Minimalna wysokość postąpienia: 20.000,00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

5 sierpnia 2015 o godz. 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Urząd Gminy Siedliszcze, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze, Sekretariat

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Upływa 30 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie wymagane.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Postanowienia umowy w tym zakres dopuszczalnych zmian zawarte są w jej projekcie będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia zamieszczonym na stronie zamawiającego www.siedliszcze.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej -------

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie


Pliki do pobrania

Druki formalne kliknij tutaj

Przedmiary robót kliknij tutaj


 

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Środa, 20 styczeń 2021
Imieniny: Fabian, Sebastian

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.