• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
2015_Odbiór_odpadów Generuj dokument PDF

Ogłoszenie o zamówieniu L-378-2015

Odbiór i zagospodarowanie odpadów - Siedliszcze

 

Dane zamawiającego:

Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 15, 22-130 Siedliszcze
tel.: (82) 56 92 284, faks: (82) 56 92 202

e-mail: tdyszewski@siedliszcze.pl

 

Termin otwarcia licytacji: 5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje usługi:

- odbiór, transport i zagospodarowanie pełnej masy odpadów komunalnych zmieszanych
i gromadzonych selektywnie, odbieranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Siedliszcze,

- organizacja i obsługa od dnia 4 stycznia 2016r., Stacjonarnego Punktu Zbiórki Odpadów (zwanym dalej „SPZO”) na terenie gminy Siedliszcze przyjmującego odpady raz w miesiącu

- organizacja i obsługa Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów (zwanym dalej „MPZO”)
w każdej miejscowości gminy Siedliszcze dwa razy w roku 2015 Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załączniku do ogłoszenia zamieszczonym na stronie www.siedliszcze.pl

Wspólny słownik zamówień

  Słownik główny
Główny przedmiot 90.51.31.00-7
Dodatkowe przedmioty 90.50.00.00-2
90.51.00.00-5
90.51.40.00-3
90.53.30.00-2

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 31 grudnia 2017

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:

 

1. Wadium w tym postępowaniu nie jest wymagane.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

- uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: poprzez złożenie oświadczenia (warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Siedliszcze w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w odniesieniu do wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zamawiający dysponuje wiedzą nt. przedsiębiorców posiadających niniejsze uprawnienie i zweryfikuje złożone oświadczenia).

- wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca musi wykazać, ze posiada wiedzę i doświadczenie odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę odbierania odpadów komunalnych na całkowitą kwotę co najmniej 200.000 złotych brutto wraz z podaniem wartości usługi, przedmiotu usługi, dat wykonania i podmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody potwierdzające, że usługa ta została wykonana lub są wykonywane należycie.

- potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: poprzez złożenie wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej: - dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych w pojemnikach SM-110, - dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w tym przystosowanym do odbierania pojemników PA-1100, - jednym pojazdem z dźwignikiem hakowym do odbioru kontenerów KP-7 z odpadami. Pojazdy winny spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 poz. 122) (Wzór wykazu stanowi załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie www.siedliszcze.pl – w wykazie należy użyć określeń wskazujących na faktyczny stosunek prawny będący podstawą dysponowania, np.: „zasoby własne”, „umowa użyczenia”, „dzierżawa”, itp. Należy pamiętać, że jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp, to należy załączyć do oferty zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas wykonywania zamówienia.

- osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: poprzez złożenie oświadczenia.

- sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: poprzez złożenie oświadczenia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

 

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

 

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

 

Procedura:

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

2. Nie przewiduje się istotnych zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Termin związania ofertą 30 dni od dnia składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.siedliszcze.pl w zakładce PRZETARGI

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów.

2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia.

3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.

4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką.

5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.

6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 10.00 zł brutto (dziesięć zł).

7. Zamawiający oszacował cenę brutto 1 Mg odbioru i zagospodarowania odpadów w kalkulacji kosztów na kwotę brutto 607,37 zł (słownie: sześćset siedem zł 37/100).

8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

 

Minimalna wysokość postąpienia 10.00 zł (dziesięć zł)

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

7 grudnia 2015 do godz. 10:00

 

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Siedliszcze, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze, Sekretariat

 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 30 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie wymagane.

 

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Inne istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy zamieszczonym w ogłoszeniu o zamówieniu na stronie www.siedliszcze.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zamówienie nie jest finansowane ze środków UE.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzano dialogu technicznego.

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.


 

Pliki do pobrania

kliknij tutaj

 

Unieważnienie postępowania

kliknij tutaj

 


 

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Środa, 20 styczeń 2021
Imieniny: Fabian, Sebastian

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.