• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Odpady_2015_2 Generuj dokument PDF

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Siedliszcze

Numer ogłoszenia: BZP 188135 – 2015

Data zamieszczenia: 22.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

           

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Siedliszczu , ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, woj. lubelskie,

tel. 082 5692284, faks 082 5692202.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedliszcze.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Siedliszcze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - odbiór, transport i zagospodarowanie wskazanej w opisie zamówienia pełnej masy odpadów komunalnych zmieszanych i gromadzonych selektywnie, odbieranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Siedliszcze. - organizacja i obsługa Stacjonarnego Punktu Zbiórki Odpadów (zwanym dalej SPZO) na terenie gminy Siedliszcze przyjmującego odpady raz w miesiącu - organizacja i obsługa Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów (zwanym dalej MPZO) w każdej miejscowości gminy Siedliszcze dwa razy w roku. Łączna średnioroczna suma odpadów w okresie poprzedzającym niniejsze postępowanie wyniosła 604,242 MG..

II.1.5) Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

90.51.31.00-7

90.50.00.00-2

90.51.00.00-5

90.51.40.00-3

90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM: nie wymagane

III.2) ZALICZKI: nie udzielane

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Poprzez złożenie oświadczenia (warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Siedliszcze w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w odniesieniu do wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zamawiający dysponuje wiedzą nt. przedsiębiorców posiadających niniejsze uprawnienie i zweryfikuje złożone oświadczenia).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę odbierania odpadów komunalnych na całkowitą kwotę co najmniej 200.000 złotych brutto wraz z podaniem wartości usługi, przedmiotu usługi, dat wykonania i podmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody potwierdzające, że usługa ta została wykonana lub są wykonywane należycie - poprzez złożenie wykazu

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Poprzez złożenie wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej: - dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych - dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ( w tym frakcji mokrej i suchej) - jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej (pojazd z dźwignikiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z odpadami). Pojazdy winny spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 poz. 122) (Wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ - w wykazie należy użyć określeń wskazujących na faktyczny stosunek prawny będący podstawą dysponowania, np.: zasoby własne, umowa użyczenia, dzierżawa, itp. Należy pamiętać również, że jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp, to zgodnie z SIWZ należy załączyć do oferty zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas wykonywania zamówienia zgodnie z załącznikiem 7 do SIWZ).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Poprzez złożenie oświadczenia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Poprzez złożenie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98

2 - Termin płatności – 2

IV.2.2) Nie będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.siedliszcze.pl w zakładce przetargi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Siedliszcze, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Siedliszcze, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

 

PLIKI DO POBRANIA

kliknij tutaj

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

kliknij tutaj


Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Czwartek, 21 styczeń 2021
Imieniny: Agnieszka, Inez, Jarosław

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.