• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Dach na dworku Generuj dokument PDF

Siedliszcze, 24 marca 2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu

„Naprawa dachu zabytkowego dworu w Siedliszczu”

 

Nr ogłoszenia BZP: 30811
Nr ogłoszenia L-51-2016
I. Dane zamawiającego
Nazwa: Gmina Siedliszcze
Adres pocztowy: Szpitalna 15
Miejscowość: Siedliszcze, Kod pocztowy: 22-130
Tel.: (82) 56 92 284, Faks: (82) 56 92 202 
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Termin otwarcia licytacji: 5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.
II. Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest naprawa dachu na zabytkowym dworze w Siedliszczu w zakresie:
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu
Wymiana krokwi zwykłych do 50% i krokwi koszowych / narożnych
Rozebranie i wymiana elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstępach
Impregnacja dwukrotna, ogniochronna elementów więźby dachowej
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
Krycie dachu na rąbek stojący blachą o gr. 0,6mm ocynkowaną
Izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome
Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej
Rury dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej
Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
Uzupełnienie i naprawa gzymsów, attyk, portali, murłat i innych elementów drewnianych
Remont ościeżnic z dwukrotnym lakierowaniem
Okna mansandrowe poddaszowe lukarny o pow. 1,8m2
Przemurowanie kominów z cegieł
CPV:
45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45.26.19.10-6 Naprawa dachów
Szczegółowy zakres robót przedstawiony został w przedmiarze robót.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub innych dokumentach opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń (oznaczeń), o których mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1 - 3 Prawa zamówień publicznych, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie ---lub równoważny---. Towary, materiały, urządzenia, rozwiązania równoważne to towary materiały urządzenia rozwiązania o parametrach technicznych równych lub lepszych niż określone w dokumentacji przetargowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

Wspólny słownik zamówień
Słownik główny
Główny przedmiot 45.26.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.26.19.10-6
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie robót do 29 lipca 2016r.
III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
Informacja na temat wadium
Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji zostaną poinformowani o konieczności złożenia wadium przed składaniem ofert. Ustala się wadium w wysokości 6.000,00 zł (sześć tysięcy zł) w formie określonej w art. 45 ust. 6 Ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wzór gwarancji zapłaty wadium stanowi załącznik do ogłoszenia zamieszczony na stronie zamawiającego. Określenie innych lub dodatkowych wymagań za strony zamawiającego uznane będzie za niespełniające warunków postępowania przetargowego.
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.
Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek oceniony zostanie na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia oraz wykazu robót budowlanych (załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie www.siedliszcze.pl) polegających na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonywaniu: budowy lub przebudowy lub remoncie dachu o powierzchni nie mniejszej niż 450 m2 w ramach jednego zadania (zamówienia, kontraktu, umowy), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.
Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy dysponowaniem przez Wykonawcę kierownikiem budowy z uprawnieniami do kierowania robotami przy zabytkach nieruchomych z co najmniej dwuletnią praktyką zawodową. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie oświadczenia. Ocena będzie prowadzona metodą spełnia lub nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
IV. Procedura
Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena
Zmiana umowy: Nie przewiduje się istotnych zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: www.siedliszcze.pl w zakładce PRZETARGI
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych
Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 10.000 zł brutto. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
Minimalna wysokość postąpienia: 10.000.00 PLN
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 4 kwietnia 2016 do godz. 10:00
Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej
Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze, Sekretariat
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: minimum 5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Upływa 30 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia zabezpieczenia w wysokości 10% całkowitej ceny podanej w ofercie w formie określonej w art. 148 ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wzór gwarancji należytego wykonania umowy stanowi załącznik do ogłoszenia zamieszczony na stronie zamawiającego. Określenie innych lub dodatkowych wymagań za strony zamawiającego uznane będzie za niespełniające warunków postępowania przetargowego.
Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
Inne istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy zamieszczonym w ogłoszeniu o zamówieniu na stronie www.siedliszcze.pl
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej – nie dotyczy
Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia – nie.


Pliki do pobrania:
Projekt budowlany część opisowa - kliknij tutaj
Projekt budowlany część rysunkowa - kliknij tutaj
Druki formalne - kliknij tutaj
Przedmiar robót - kliknij tutaj
(Uwaga !!! -  zakres zamówienia obejmuje tylko roboty przewidziane w zamieszczonym tutaj przedmiarze)

Odpowiedzi na zapytanie kliknij tutaj
Załącznik do odpowiedzi na zapytanie kliknij tutajGalerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Środa, 20 styczeń 2021
Imieniny: Fabian, Sebastian

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.