• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Przebudowa_dróg_4_2016 Generuj dokument PDF

Siedliszcze, 22 sierpnia 2016r.

 

Ogłoszenie BZP nr 302046 - 2016 z dnia 2016-08-22 r.

Przebudowa dróg gminnych - Etap IV

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Siedliszczu, krajowy numer identyfikacyjny 55010800000, ul. ul. Szpitalna , 22130   Siedliszcze, woj. lubelskie,

tel. (82) 56 92 284, e-mail: tdyszewski@siedliszcze.pl , faks 825 692 202.

Adres strony internetowej (URL): www.siediszcze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA: nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.siedliszcze.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie: nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przesyła się w formie pisemnej

Adres: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg gminnych - Etap IV

Numer referencyjny: GT.272.6.16

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie przebudowy dróg gminnych w dwóch lokalizacjach w następującym zakresie: A. Przebudowa drogi gminnej nr 115465L w m. Bezek Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej warstwie kruszywa kamiennego. Szerokość nowej nawierzchni z kruszyw łamanych 1 x 5,0 m, szerokość jezdni asfaltowej 1 x 3,5 m, szerokość poboczy 2 x 0,75 m, długość odcinka 300 m. Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Likwidację kolein poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z tłucznia, wyrównanie ubytków i wzmocnienie warstwy podbudowy w miejscach istniejących wyrw w nawierzchni. 2. Ułożenie nowej warstwy asfaltowej grubość 6 cm na istniejącej warstwie kruszywa kamiennego z nadaniem profilu poprzecznego. 3. Wzmocnienie poboczy i zjazdów na całym odcinku jako uzupełnienie na istniejącym poboczu do poziomu ułożonej warstwy asfaltowej w celu zabezpieczenia brzegów nawierzchni asfaltowej przed odrywaniem B. Przebudowa drogi gminnej nr 115410L w m. Wola Korybutowa Kolonia Odcinek 1. Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej warstwie kruszywa kamiennego. Szerokość jezdni asfaltowej 1 x 3,0 m, szerokość poboczy 2 x 0,5 m, długość odcinka 340 m Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Likwidację kolein poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z tłucznia, wyrównanie ubytków i wzmocnienie warstwy podbudowy w miejscach istniejących wyrw w nawierzchni. 2. Ułożenie nowej warstwy asfaltowej grubość 6 cm na istniejącej warstwie kruszywa kamiennego z nadaniem profilu poprzecznego. 3. Wzmocnienie poboczy i zjazdów na całym odcinku jako uzupełnienie na istniejącym poboczu do poziomu ułożonej warstwy asfaltowej w celu zabezpieczenia brzegów nawierzchni asfaltowej przed odrywaniem Odcinek 2. Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej warstwie kruszywa kamiennego. Szerokość jezdni asfaltowej 1 x 3,5 m, szerokość poboczy 2 x 0,5 m, długość odcinka 580 m Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Likwidację kolein poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z tłucznia, wyrównanie ubytków i wzmocnienie warstwy podbudowy w miejscach istniejących wyrw w nawierzchni. 2. Ułożenie nowej warstwy asfaltowej grubość 6 cm na istniejącej warstwie kruszywa kamiennego z nadaniem profilu poprzecznego. 3. Wzmocnienie poboczy i zjazdów na całym odcinku jako uzupełnienie na istniejącym poboczu do poziomu ułożonej warstwy asfaltowej w celu zabezpieczenia brzegów nawierzchni asfaltowej przed odrywaniem.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (zamawiający nie podaje informacji o wartości zamówienia)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 14/10/2016

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej dostępnej na stronie www.siedliszcze.pl. 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego. 3. Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonywały osoby, które będą zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców) za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.): 1) kierowanie robotami budowlanymi w branży drogowej przez osobę/y posiadającą/e wymagane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej; 2) praca operatorów sprzętów i pojazdów niezbędnych do wykonania zamówienia 3) inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy dostępnym na stronie internetowej www.siedliszcze.pl. 4. Jeżeli w dokumentacji projektowej dostępnej na stronie internetowej www.siedliszcze.pl stanowiącej opis przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją projektową. 5. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: nie wymagane

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: nie wymagane

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: nie dotyczy

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP: nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6): nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony licytacja elektroniczna

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

nie dotyczy

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria: cena

Znaczenie: 100

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): nie

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

www.licytacje.uzp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: www.siedliszcze.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 10.000 zł brutto. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja jednoetapowa

Czas trwania: 15 minut

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie dotyczy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: 29/08/2016 godzina: 10:00

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

minimum 5 dni od dnia przekazania zaproszeń

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

wzór umowy zamieszczono na stronie internetowej www.siedliszcze.pl

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: zamawiający nie żąda zabezpieczenia

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany mogą: 1) dotyczyć przedłużenia terminu wykonania robót w przypadku: a) zmian przepisów prawa, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji lub warunków wykonywania robót do zmian przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia, b) zmian będących następstwem działania organów administracji, tj. przekroczenia terminów określonych prawnie na wydanie przez organy administracji zezwoleń, decyzji czy odmowa ich wydania na skutek błędów w dokumentacji, c) opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, d) zmian w dokumentacji dokonanej na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, e) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych, f) pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do wykonawcy przez zamawiającego, lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, g) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów budowlanych, h) wystąpienia robót nieprzewidzianych związanych z wykonaniem robót, o okres, w którym roboty będące przedmiotem umowy nie będą mogły być prowadzone, i) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; 2) dotyczyć zmian parametrów technicznych realizowanego przedmiotu umowy w przypadku: a) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót, b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów, c) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 3) dotyczyć zmiany numeru rachunku bankowego lub innych danych wykonawcy, 4) być związane ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływa ona na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (nie dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym: nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 29/08/2016, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie dotyczy

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie dotyczy

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa oświadczenie wstępne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 2. Wzór oświadczenia wstępnego stanowi załącznik nr do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na stronie www.siedliszcze.pl 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wstępne składa każdy wykonawca. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym. 5. Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym.

 


PLIKI DO POBRANIA

kliknij tutaj

 


Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Czwartek, 21 styczeń 2021
Imieniny: Agnieszka, Inez, Jarosław

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.