• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Dostawa_oleju Generuj dokument PDF

Siedliszcze, 21 września 2016r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie BZP nr 311431 - 2016 z dnia 2016-09-21 r.

Dostawa oleju grzewczego w sezonie 2016/2017

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Numer referencyjny: GT.272.7.16

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamówienie nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

O zamówienie nie muszą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzano dialogu technicznego.

Rodzaj zamówienia: dostawy

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: nie dotyczy - zamówienie nie jest podzielone jest na części.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządza się w języku polskim.

Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym: nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym: nie dotyczy

Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: wzór umowy zamieszczono na stronie internetowej www.siedliszcze.pl

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: zamawiający nie żąda zabezpieczenia

PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Nie wymaga się i nie dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych.

Nie wymaga się i nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: nie dotyczy

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Zamówienie nie obejmuje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Kryteria oceny ofert: cena znaczenie: 100%

Licytacja elektroniczna: adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

www.licytacje.uzp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: www.siedliszcze.pl

ZAMAWIAJĄCY:

Postępowania nie przeprowadza centralny zamawiający.

Postępowania nie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Postępowanie nie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających.

Postępowanie nie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

NAZWA I ADRES:

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15A

22-130 Siedliszcze, woj. lubelskie,

tel. (82) 56 92 284

faks (82) 56 92 202

e-mail: tdyszewski@siedliszcze.pl

adres strony internetowej (URL): www.siediszcze.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.siedliszcze.pl w zakładce Przetargi na dole głównej strony

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie należy przesyłać elektronicznie.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przesyła się w formie pisemnej. Nie dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób.

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na adres:

Urząd Miejski w Siedliszczu

ul. Szpitalna 15A

22-130 Siedliszcze

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa oleju grzewczego w sezonie 2016/2017

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

W zakres zamówienia wchodzi sukcesywna (po ok. 8-9 tys. litrów jednorazowo) dostawa oleju grzewczego typ lekki spełniającego normę dla wartości opałowej PN-C-04062 w łącznej ilości ok. 60 tys. litrów do kotłowni Zamawiającego na terenie miasta Siedliszcze. Podana ilość oleju, jest jedynie ilością szacunkową. Ostateczna ilość zamówionego oleju zostanie określona w zależności od przebiegu sezonu grzewczego oraz panujących warunków atmosferycznych. Zmiana ilości zamówionego oleju nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.

Główny kod CPV: 09135100-5

Całkowita wartość zamówienia - zamawiający nie podaje informacji o wartości zamówienia.

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie – od podpisania umowy do końca kwietnia 2017r.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonywały osoby, które będą zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców) za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.):

1) kierowanie cysternami przez osobę/y posiadającą/e wymagane uprawnienia do transportu materiałów niebezpiecznych;

2) inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy dostępnym na stronie internetowej www.siedliszcze.pl.

Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać stosowną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków.

3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8 ustawy Pzp

WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie

Wykaz oświadczeń lub dokumentów , składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp: nie dotyczy

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp

W zakresie kryteriów selekcji: nie dotyczy

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp: nie dotyczy

Inne dokumenty: nie dotyczy

W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykonawca musi złożyć stosowną koncesję na obrót paliwami ciekłymi (kopia potwierdzona za zgodność)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI WYKONAWCÓW W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM WYMAGANIA TECHNICZNE URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH:

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem  https://licytacje.uzp.gov.pl Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W TOKU LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM OKREŚLENIE MINIMALNYCH WYSOKOŚCI POSTĄPIEŃ:

1. Wykonawcy w toku licytacji podają oferowaną przez siebie cenę brutto za 1 litr oleju grzewczego. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę w dniu składania ofert. Ewentualna różnica pomiędzy ceną brutto zaoferowaną przez Wykonawcę a określoną na oficjalnej stronie producenta w dniu składania ofert stanowić będzie stały upust/narzut stosowany przy aneksowaniu umowy w przypadku zmiany cen producenta w czasie trwania umowy.

2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia.

3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.

4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto za 1 litr oleju grzewczego wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką.

5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.

6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 0,01 zł brutto (jeden grosz).

7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

8. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: licytacja jednoetapowa, czas trwania: 15 minut

TERMINY:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 29 września 2016r. godzina: 10:00

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: minimum 5 dni od dnia przekazania zaproszeń.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa oświadczenie wstępne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

2. Wzór oświadczenia wstępnego stanowi załącznik nr do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na stronie www.siedliszcze.pl

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wstępne składa każdy wykonawca.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym.

5. Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym.

6. Zmiana umowy:

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiany mogą:

- dotyczyć zmiany numeru rachunku bankowego lub innych danych wykonawcy,

- mogą być związane ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływa ona na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy.

 


Dokumenty do pobrania

kliknij tutaj


 

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Poniedziałek, 25 styczeń 2021
Imieniny: Tatiana, Paweł, Miłosz

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.