• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Energia_elektryczna_2017-2019 Generuj dokument PDF

Siedliszcze, 15 listopada 2016 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie BZP nr 343152 - 2016 z dnia 2016-11-15 r.

Zakup energii elektrycznej

INFORMACJE OGÓLNE:

Numer referencyjny: GT.272.8.16

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamówienie nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

O zamówienie nie muszą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzano dialogu technicznego.

Rodzaj zamówienia: dostawy

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: nie dotyczy - zamówienie nie jest podzielone jest na części.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządza się w języku polskim.

Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym: nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym: nie dotyczy

Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: wzór umowy zamieszczono na stronie internetowej www.siedliszcze.pl

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: zamawiający nie żąda zabezpieczenia

PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Nie wymaga się i nie dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych.

Nie wymaga się i nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: nie dotyczy

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Zamówienie nie obejmuje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Kryteria oceny ofert: cena znaczenie: 100%

Licytacja elektroniczna: adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

www.licytacje.uzp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: www.siedliszcze.pl

ZAMAWIAJĄCY:

Postępowania nie przeprowadza centralny zamawiający.

Postępowania nie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Postępowanie nie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających.

Postępowanie nie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

NAZWA I ADRES:

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15A

22-130 Siedliszcze, woj. lubelskie,

tel. (82) 56 92 284

faks (82) 56 92 202

e-mail: tdyszewski@siedliszcze.pl

adres strony internetowej (URL): www.siediszcze.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.siedliszcze.pl w zakładce Przetargi na dole głównej strony

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie należy przesyłać elektronicznie.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przesyła się w formie pisemnej. Nie dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób.

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na adres:

Urząd Miejski w Siedliszczu

ul. Szpitalna 15A

22-130 Siedliszcze

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup energii elektrycznej

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2019r. Gmina Siedliszcze – Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz w imieniu niżej wymienionych jednostek: Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu.

2. Gmina Siedliszcze oraz wyżej wymienione jednostki organizacyjne, będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przy zmianie dostawcy energii elektrycznej obowiązujące dotychczas umowy (jeśli wystąpi konieczność) zostaną wypowiedziane i zawarte nowe umowy sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych.

3. Szacowany zakres zamówienia: zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne wg taryfy C12w - szacunkowe zapotrzebowanie na energię w okresie zamówienia – 450 tys. kWh. zakup energii elektrycznej – kubaturowe punkty odbioru wg taryfy Cxx oraz Gxx - szacunkowe zapotrzebowanie na energię w okresie zamówienia – 1.550 tys. kWh. razem = 2 GWh

4. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie czynności wynikających z prowadzonego postępowania na podstawie Pełnomocnictwa podpisanego przez Zamawiającego w tym: - zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej - składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) - reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.

5. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii znajduje się na stronie www.siedliszcze.pl w zakładce PRZETARGI

Główny kod CPV: 09000000-3

dodatkowy: 09300000-2

Całkowita wartość zamówienia - zamawiający nie podaje informacji o wartości zamówienia.

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie –do 31 grudnia 2019r.

INFORMACJE DODATKOWE: nie dotyczy

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa ten z Wykonawców składający ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem. - posiada umowę (lub promesę umowy)z PGE Dystrybucja S.A., umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.,
Informacje dodatkowe ---
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: ---
Informacje dodatkowe ---
Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie sprzedaży energii elektrycznej co najmniej dla dwóch odbiorców, na rzecz których prowadzi lub była prowadzona sprzedaż co najmniej 500 000 kWh w skali roku dla każdego odbiorcy.
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób

PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8 ustawy Pzp

WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp: nie dotyczy

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:

1. Kopii koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię wyżej wymienionego dokumentu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa ten z Wykonawców składający ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.

2. Oświadczenie, że na dzień składania oferty Wykonawca posiada umowę (lub promesę umowy)z PGE Dystrybucja S.A., umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.,

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp: nie dotyczy

Inne dokumenty: nie dotyczy

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI WYKONAWCÓW W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM WYMAGANIA TECHNICZNE URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH:

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W TOKU LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM OKREŚLENIE MINIMALNYCH WYSOKOŚCI POSTĄPIEŃ:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za 1kWh energii elektrycznej. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 0,01 zł brutto (jeden grosz). 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

TERMINY:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 22 listopada 2016r. godzina: 10:00

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: minimum 5 dni od dnia przekazania zaproszeń.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa oświadczenie wstępne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

2. Wzór oświadczenia wstępnego stanowi załącznik nr do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu znajduje na dole tej strony.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wstępne składa każdy wykonawca.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym.

5. Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym.

6. Zmiana umowy: nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

 


 

PLIKI DO POBRANIA

kliknij tutaj

 


 

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Środa, 20 styczeń 2021
Imieniny: Fabian, Sebastian

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.