RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Skarbnik Gminy

TERESA KOCOT

Stanowisko: Skarbnik Gminy

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 03 (wew. 23)

Zadania:

Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym:

 1. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości wydawanych przez kierownika jednostki, w tym: dokumentację przyjętych zasad rachunkowości zawierającej zakładowy, plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, opis systemu przetwarzania danych, opis systemu ochrony danych, instrukcję obiegu i kontroli dowodów księgowych, instrukcję inwentaryzacyjną, instrukcję kasową
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej oraz budżetu gminy
 3. Okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
 4. Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego
 5. Opracowanie sprawozdań statystycznych oraz zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz
 6. Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych
 7. Przestrzeganie terminowego regulowania należności na rzecz dostawców, wykonawców robót, usług zleconych, itp.;
 8. Koordynowanie i nadzorowanie przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych zgodnie z instrukcją;
 9. Koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników referatu księgowości
 10. Nadzór nad zbieraniem niezbędnych danych do opracowania projektu budżetu gminy w tym materiałów z samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostek organizacyjnych gminy;
 11. Przekazanie informacji z uchwalonego budżetu pracownikom samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostkom organizacyjnym gminy, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustalanie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy;
 12. Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości realizacji budżetu oraz opracowywanie informacji rocznych i półrocznych sprawozdań z wykonanie budżetu, celem przedłożenia ich Radzie i wydania opinii przez RIO
 13. Analizowanie budżetu pod kątem wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych, będących w dyspozycji gminy oraz zapewnienie prawidłowego dysponowania tymi środkami
 14. Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń w sprawie budżetu gminy i jego zmian;
 15. Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jego zmian;
 16. Planowanie pozyskiwania dochodów gminy (podatki, dochody ze sprzedaży, zezwoleń i innych opłat);
 17. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
 18. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Burmistrzowi i Radzie;
 19. Nadzór nad prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku gminy;
 20. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do zaciągania przez gminę kredytów, pożyczek, udzielania poręczeń, gwarancji bankowych, itp.;
 21. Lokowanie wolnych środków na rachunkach bankowych;
 22. Prowadzenie polityki personalnej referatu, w tym:
  - ustalanie szczegółowego zakresu czynności pracowników
  - ocena okresowa pracowników referatu
 23. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza;
Dzisiaj 19 kwietnia 2021
Imieniny: Adolfa, Tymona, Leona
Pogoda
2oC

Aktualności

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Po...

08.04.2021

 „Liczymy się dla Polski” Od 1 kwietnia br. prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Z uwagi na obecne zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 w celu umożliwienia efektywnego przeprowadzenia spisu Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021. Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP 2021 w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021 r. Pozostałe zmiany dotyczą m.in.: ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych do 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad; dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy poprzez formularz spisowy dostępny na stronie www.spis.gov.pl. Każda z osób podlegających spisowi może skorzystać ze spisu „na żądanie” - wystarczy zadzwonić na Infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych.Jeżeli ktoś nie ma komputera, dostępu do Internetu lub potrzebuje pomocy by się spisać, będzie mógł skorzystać bezpłatnie z udostępnionego na terenie gminy lub w Urzędzie Statystycznym w Lublinie i jego Oddziałach pomieszczenia ze stanowiskiem komputerowym umożliwiającym przeprowadzenie samospisu. Taka forma spisu będzie możliwa tylko w przypadku gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli. Samospis internetowy trwa od 1 kwietnia do 30 września br. Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie przez Internet lub infolinię do 3 maja, dopiero od 4 maja br. sukcesywnie będą kontaktować się rachmistrze, aby zrealizować spis w formie wywiadu telefonicznego. Więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie dedykowanej Narodowemu Spisowi Powszechnemu Ludności i Mieszkań 2021: www.spis.gov.pl.

Czytaj dalej

Uchwała Nr XXI/176/21 R.M. w Siedli...

08.04.2021

Do pobrania: Treść uchwały Załącznik graficzny Legenda do załącznika graficznego

Czytaj dalej

Ostrzeżenie IMGW

07.04.2021

Ostrzeżenia i komunikaty IMGW dostępne w formacie PDF:

Czytaj dalej

Zaproszenie na XXI sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu

06.04.2021

ZAPROSZENIE Burmistrz Siedliszcza zaprasza na XXI sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu, która odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 900 w Domu Kultury w Siedliszczu.

Czytaj dalej
 

Poznaj gminę

Gmina Siedliszcze

Gmina Siedliszcze położona jest w zachodniej części pow. chełmskiego w woj. Lubelskim. Od zachodu graniczy z gminami: Puchaczów, Milejów i od północy z gmina Cyców, od wschodu z gminami Wierzbica i Chełm, od południa z gminą Rejowiec Fabryczny.

Może Ciebie zainteresować