Artykuły

Zdjęcie poglądowe do artykułu: Sprzedaż samochodu asenizacyjnego ( )

Sprzedaż samochodu asenizacyjnego

19.09.2023

Siedliszcze, dnia 19 września 2023 r.  Burmistrz Siedliszcza ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu asenizacyjnego Na podstawie zarządzenie 23/2023 Burmistrza Siedliszcza z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż pojazdu asenizacyjnego MAN TGL 12.180 Sprzedający: Gmina Siedliszczeul. Szpitalna 15a22-130 Siedliszcze I.Postanowienia ogólne: Przedmiotem sprzedaży jest samochód asenizacyjny MAN II. Przedmiot sprzedaży: Marka, typ, model:         MAN TGL 12.180VIN:       WMAN05ZZX7Y182471Nr rejestracyjny:             LCH88GGRok produkcji:  2006 - data pierwszej rejestracji: 2007Przebieg:             153 590 kmPojemność/moc silnika: 4588 cm3 / 132 kWSkrzynia biegów manualna, napęd na tyłBadanie techniczne do stycznia 2024 r.Pojazd serwisowany, sprawny, stan dobry, wąż ssawny 10 mbGmina Siedliszcze jest pierwszym właścicielem UWAGA:Tachograf nie posiada ważnej legalizacji. III. Cena wywoławcza: 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy 00/100 złotych) Podana cena zawiera podatek VAT IV. Miejsce i termin oględzin pojazdu: Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać w dniach od 19 września 2023 r. do 26 września 2023 r. w godz. 8:00 – 14:00, telefon: 82 544 44 18, 82 544 44 21. V. Opis przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, za pośrednictwem poczty w siedzibie sprzedającego: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, do dnia 27 września 2023 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty do sprzedającego, a nie data nadania). Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa oferenta, adres, zaadresowane następująco: OFERTA: „Sprzedaż samochodu asenizacyjnego” Nie otwierać przed dniem 27 września 2023 r. przed godz. 10:00 Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie. W toku badania i oceny oferty sprzedający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. VI. Kryterium oceny ofert: Kryterium oceny ofert – cena 100%, wygrywa najwyższa oferta.  W przypadku, kiedy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji pomiędzy tymi oferentami. Komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli oferty równorzędne, o terminie i miejscu przeprowadzenie aukcji. VII. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 września 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze. VIII. Warunki udziału w przetargu: W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne; Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu. Oferta złożona po terminie nie jest wiążąca. Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym sprzedawanego pojazdu i nie wnoszeniem z tego tytułu żadnych roszczeń wobec sprzedającego, Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną w przetargu najpóźniej w dniu odbioru pojazdu; W przypadku uchylenia się nabywcy, który wygrał przetarg od zawarcia zapłaty za przedmiot sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu, Burmistrz Siedliszcza wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert. IX. Wydanie przedmiotu sprzedaży: Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokołu przekazania niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Dokument podpisał:Burmistrz Siedliszczamgr inż.  Hieronim Zonik Załączniki: 1. Formularz ofertowy 2. Zdjęcia przedmiotu sprzedaży 3. Ogłoszenie (format PDF)   Klauzula Informacyjna Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1) informuję, iż:  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze reprezentowany przez Burmistrza , 2. Kontakt z Panią Beatą Woroszyło - Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; w innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie: podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów praw ; podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające). 5.Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miasta Siedliszcze . Przy czym podanie danych jest: obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy. 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czytaj dalej całą treść artykułu: Sprzedaż samochodu asenizacyjnego
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Przetarg ustny na sprzedaż samochodu asenizacyjnego ( )

Przetarg ustny na sprzedaż samochodu asenizacyjnego

25.08.2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU ASENIZACYJNEGO Nazwa i siedziba sprzedającego: Gmina Siedliszcze ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze, tel. 82 56 92 284; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Przedmiot sprzedaży: Rodzaj pojazdu: beczka asenizacyjnaMarka, typ model: MAN TGL 12.180Nr identyfikacyjny VIN: WMAN05ZZX7Y182471Nr rejestracyjny: LCH 88GGRok produkcji: 2006 - data pierwszej rejestracji: 2007Przebieg: 153.590 kmPojemność/moc silnika: 4588 cm3 / 132 kWSkrzynia biegów manualna, napęd na tyłBadanie techniczne do stycznia 2024 r.Pojazd serwisowany, sprawny, stan dobry, wąż ssawny 10 mbGmina Siedliszcze jest pierwszym właścicielem. Cena wywoławcza: 100.000,- zł brutto (sto tysięcy zł) Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód: Pojazd można obejrzeć w dni robocze w godz. 7:30 – 14:00 w siedzibie sprzedającego. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia: - wysokość wadium: 10.000,- zł (dziesięć tysięcy zł)- wadium należy wpłacić na konto nr 13 8187 0004 2007 0150 0048 0017w tytule wpłaty należy podać: ”wadium przetarg beczka asenizacyjna”.Wadium musi być zaksięgowane na podanym koncie najpóźniej dzień przed rozpoczęciem licytacji. Miejsce i termin licytacji: Licytacja odbędzie się w dniu 4 września 2023 r. o godzinie 10:00w siedzibie sprzedającego: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze, Wydział Infrastruktury Minimalne postąpienie wynosi: 2.000 zł (dwa tysiące) Uwagi: Gminie Siedliszcze przysługuje prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. W przypadku nie dojścia do sprzedaży samochodu w pierwszym przetargu - o godzinie: 10:30 nastąpi przetarg drugi, w którym cena wywoławcza pojazdu zostanie obniżona o 20 % w stosunku do ceny określonej w pierwszym przetargu. Informacji dodatkowych o przetargu udziela: Maciej Dudek; tel. 82 56 92 184; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Załączniki: Regulamin ze wzorem oświadczenia (formta PDF) Zdjęcia pojazdu Ogłoszenie (format PDF) BURMISTRZ/-/mgr inż. Hieronim Zonik

Czytaj dalej całą treść artykułu: Przetarg ustny na sprzedaż samochodu asenizacyjnego
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Wirtualna strzelnica ( )

Wirtualna strzelnica

11.08.2023

 18 sierpnia 2023 r. - Informacja z otwarcia ofert   Siedliszcze, 11 sierpnia 2023 r. GT.271.PP.WS.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 3/2021 Burmistrza Siedliszcza z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych. Zamawiający: Gmina Siedliszczeul. Szpitalna 15a22-130 Siedliszcze I. Postanowienia ogólne:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wirtualnej strzelnicy. II. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wirtualnej strzelnicy. Zadanie jest dofinasowane ze środków państwowego funduszu celowego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. 2. Szczegółowe wymagania: a) Moduł Projekcji (MP) z kablem zasilającym: i.zestaw mikrokomputerowy PC, ii.projektor, iii. kamerę, iv. głośnik, v. punkt dostępowy WI-FI, vi. punkt dostępowy Bluetooth; b) Klawiatura bezprzewodowa z gładzikiem c) Tablet z ładowarką d) Drukarka e) Specjalistyczne oprogramowanie mikrokomputera f) Specjalistyczną aplikacje do tabletu g) Broń treningową- repliki ASG działające w systemie blow-back, zasilane green-gaz lub repliki broni zasilane elektronicznie: i. replikę karabinu z dwoma magazynkami – 4 kpl. ii. replikę pistoletu z dwoma magazynkami – 4 kpl. iii. bezprzewodowe moduły laserowe dedykowane do rodzaju replik ASG: do pistoletu - 4 szt.; do karabinu - 4 szt. iv. ładowarkę bezprzewodowego modułu laserowego umożliwiająca podłączenie do 8 szt. modułów. h) Opakowania transportowe na powyższy sprzęt. i) Pasy nośne do karabinów i kabury do pistoletów. j) Pakiet startowy materiałów eksploatacyjnych. 3. Oferowana strzelnica musi posiadać certyfikat i deklarację zgodności w zakresie spełnienia warunków realizacji zadań o których mowa w pkt. V ppkt 12, 1) i 2) ogłoszenia konkursowego (ogłoszenie o konkursie „Strzelnica w powiecie 2023” dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkursu-ofert-strzelnica-w-powiecie-2023-nr-12023cwcr) 4. Gwarancja minimum 2 lata; 5. Pierwsze uruchomienie oraz szkolenie co najmniej dwóch pracowników z zakresu przygotowania strzelnicy do użytku; 6. Dostawa strzelnicy do siedziby Zamawiającego: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze (możliwa zmiana lokalizacji dostawy w obrębie 3 km od siedziby Zamawiającego). III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Zamówienie należy wykonać do: 15 września 2023 r. IV. Wymagania wobec Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu zweryfikowana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w formularzu ofertowym. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia". Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. V. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy: Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zaproponuje najlepszą ofertę zgodnie z n/w kryterium. Kryterium oceny stanowi: Cena – 100% Sposób liczenia punktów w kryterium „Cena”, maksymalna liczba punktów – 100 (ocenie będzie podlegała cena brutto) VI. Opis przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, do niniejszego zapytania osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania do dnia 18 sierpnia 2023 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania). Opakowanie powinno być zaadresowane następująco: Oferta Wirtualna Strzelnica Nie otwierać przed dniem 18 sierpnia 2023 r. przed godz. 10:00 Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Termin związania ofertą: 14 dni. Termin i miejsce otwarcia ofert: 18 sierpnia 2023 r. godz. 10:05, pokój nr 12 Urzędu Miejskiego w Siedliszczu. VII. Kontakt z Zamawiającym: Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:Maciej Dudek – podinspektor Wydziału Infrastruktury, tel. 82 544 44 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. VIII. Załączniki: 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 Zapytanie ofertowe (PDF) KLAUZULA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego poniżej 130 000 PLN Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, niniejszym informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Siedliszcza, ul. Szpitalna 15A, 22 -130 Siedliszcze, tel. 82 569 22 02, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript... W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawę wirtualnej strzelnicy” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi serwisu lub wsparcia dla gminy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO. Podanie Pana/Pani danych jest obowiązkiem ustawowym, i ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.

Czytaj dalej całą treść artykułu: Wirtualna strzelnica
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg ( )

Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg

18.11.2022

Siedliszcze, dnia 17 listopada 2022 r. Zapytanie oferetowe Formularz ofertowy Rejon 1 Rejon 2 Rejon 3 Wzór umowy Zestawienie czasu pracy sprzętu

Czytaj dalej całą treść artykułu: Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Cyfrowa Gmina Siedliszcze notebooki 3 ( )

Cyfrowa Gmina Siedliszcze notebooki 3

19.07.2022

  Informacja o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Informacja o finansowaniu zamówienia   Siedliszcze, dnia 19 lipca 2022 r.   Cyfrowa Gmina Siedliszcze - zakup notebooków i akcesoriów komputerowych (III przetarg)   Ogłoszenie o zamówieniu kliknij tutaj   Termin składania ofert: 27 lipca 2022 r. do godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/    Pliki do pobrania: SWZ wraz załącznikami kliknij tutaj  

Czytaj dalej całą treść artykułu: Cyfrowa Gmina Siedliszcze notebooki 3
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Archiwum - przetargi rok 2021 ( )

Archiwum - przetargi rok 2021

24.01.2023

    Przetargi inwestycyjne: Bezgotówkowy zakup paliw dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych kliknij tutaj Zakup paliw (unieważniony) kliknij tutaj Dostawa kruszyw kliknij tutaj Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siedliszcze 2022-2023 kliknij tutaj Dostawa oleju grzewczego dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych kliknij tutaj Naprawa nawierzchni sportowych poliuretanowych przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu kliknij tutaj Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze kliknij tutaj Energia słoneczna dla mieszkańców gminy Siedliszcze 2021 (kolektory słoneczne)  kliknij tutaj Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gminy Siedliszcze wraz ze sporządzeniem projektów technicznych, dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień  i zezwoleń kliknij tutaj Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gminy Siedliszcze wraz ze sporządzeniem projektów technicznych, dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zezwoleń kliknij tutaj INNE: II przeterg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego KIA VENGA Przetargi na nieruchomości: Przetarg na zbycie nieruchomości (dz. budowlano-letniskowe w Majdanie Zah.)(publ.29.11.2021) << więcej Przetarg na zbycie nieruchomości (dz. usługowa w Majdanie Zah.)(publ.29.11.2021) << więcej Informacja o wyniku przetaru nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (budowlane: Kulik-Kolonia) (publ. 05.11.2021) <<więcej Informacja o wyniku przetaru ograniczonego na sprzedaż nieruchomości (rolne: Siedliszcze) (publ. 05.11.2021) <<więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlana w Romanówce)(publ.02.11.2021) << więcej Przetarg na dzierżawę nieruchomości pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej (publ. 02.11.2021) <<więcej Unieważnienie przetargu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ogłoszonego dnia 01 października 2021 r. w części dot. zbycia nieruchomości nr 2 << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (przy Zalewie w Majdanie Zah.)(publ.18.10.2021) << więcej Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości (budowlane w Siedliszczu) (publ. 15.10.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (rolne: Siedliszcze)(publ.01.10.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlane: Kulik-Kolonia, Romanówka)(publ.01.10.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane w Siedliszczu)(publ.13.09.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 29 lat pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej.(publ.13.09.2021) << więcej Informacja o wyniku przetaru na sprzedaż nieruchomości (budowlane w Siedliszczu) (publ. 27.08.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane: Romanówka, Kulik-Kolonia)(publ.16.08.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. rolna w Siedliszczu)(publ.16.08.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane w Siedliszczu)(publ.02.08.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlane w Siedliszczu)(publ.26.07.2021) << więcej Informacje o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 18.06.2021r.(Majdan Zahorodyński)(publ.18.06.2021) << więcej Informacja o wynikach przetaru na sprzedaż nieruchomości w dniu 11.06.2021r.(budowlane w Siedliszczu) (publ. 11.06.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (dz. rolne) (publ.07.06.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlana w Siedliszczu)(publ.24.05.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlane w Majdanie Zahorodyńskim)(publ.12.05.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlane w Siedliszczu)(publ.04.05.2021) << więcej Informacja o wynikach przetaru na sprzedaż nieruchomości w dniu 09.04.2021r.(budowlana w Majdanie Zah.) (publ.09.04.2021) << więcej Informacja o wynikach przetaru na sprzedaż nieruchomości w dniu 09.04.2021r.(przemysłowe w Siedliszczu) (publ.09.04.2021) << więcej Informacja o wynikach przetaru na sprzedaż nieruchomości w dniu 02.04.2021r.(pozytywne) (publ.02.04.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlana w Siedliszczu) (publ. 22.03.2021) << więcej II Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlana w Majdanie Zah.)(publ.08.03.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (przemysłowe w Siedliszczu)(publ.08.03.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. rolna w Siedliszczu)(publ.02.03.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (dz. rolne) (publ.01.03.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane z Majdanie Zah.) (publ.01.03.2021) << więcej Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w dniu 05.02.2021r.(negatywny) (publ.05.02.2021) << więcej Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 05.02.2021r.(pozytywne) (publ.05.02.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. przemysłowe w Siedliszczu) (publ.18.01.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. rolne w Siedliszczu) (publ.18.01.2021) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. letniskowe w Majdanie Zah.)(publ.05.01.2021) << więcej Przetarg sprzedaż nieruchomości (dz. budowlane w Majdanie Zah.)(publ.05.01.2021) << więce

Czytaj dalej całą treść artykułu: Archiwum - przetargi rok 2021
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Archiwum - przetargi rok 2020 ( )

Archiwum - przetargi rok 2020

29.11.2022

  Przetargi inwestycyjne: Bezgotówkowy zakup paliw dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych kliknij tutaj Dostawa oleju grzewczego w sezonie 2020/2021 kliknij tutaj Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Siedliszcze 2020 kliknij tutaj Energia słoneczna dla mieszkańców Gminy Siedliszcze – edycja 2020 kliknij tutaj Inne: Przetarg na sprzedaż przyczepy ciężarowej IFA HW80.11 << kliknij tutaj Sprzedaż samochodu osobowego VOLKSWAGEN TRANSPORTER oraz ciągnika rolniczego URSUS C-385 - kliknij tutaj Zapytania o cenę: GT. 271.7.2020 - "Dostawa autobudu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej" Informacja z otwarcia ofert - kliknij tutaj Zawiadomienie o wyborze oferty - kliknij tutaj GT. 271.5.2020 - "Dostawa ciągnika rolniczego" Informacja z otwarcia ofert - kliknij tutaj Zawiadomienie o wyborze oferty - kliknij tutaj GT. 271.4.2020 - "Dostawa i montaż instalacji PV o mocy do 50 kWp Informacja z otwarcia ofert - kliknij tutaj Zawiadomienie o wyborze oferty - kliknij tutaj Przetargi na nieruchomości: II Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. budowlane w Maryninie i Romanówce) (publ.17.12.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane w Majdanie Zahorodyńskim) (publ.23.11.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. letniskowe w Majdanie Zahorodyńskim) (publ.23.11.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 06.11.2020r.(POZYTYWNE) (publ.06.11.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 23.10.2020r.(NEGATYWNE) (publ.23.10.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. budowlana w Siedliszczu)(publ.05.10.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. budowlana w Siedliszczu)(publ.05.10.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. budowlane w Siedliszczu)(publ.05.10.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 25.09.2020r.(POZYTYWNE) (publ.25.09.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 25.09.2020r.(NEGATYWNE) (publ.25.09.2020) << więcej II Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. rolna w Chojnie Nowym Pierwszym) (publ.21.09.2020) << więcej II Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Budynek po byłej szkole w Chojnie Nowym Pierwszym)(publ.21.09.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlana w Siedliszczu) (publ.24.08.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (wydobycie piasku) (publ.24.08.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (p. ograniczony) (publ.24.08.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane w Siedliszczu) (publ.24.08.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. rolna w Zabitku) (publ.20.08.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. budowlane) (publ.20.08.2020) << więcej Informacja o wyniku przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 07.08.2020r. (publ.07.08.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (Plac Handlowo-Rekreacyjny w Majdanie Zah.) (publ.03.08.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (działki rolne) (publ.03.08.2020) << więcej Informacja o wyniku przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 31.07.2020r. (publ.31.07.2020) << więcej Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w dniu 11.07.2020r. (publ.17.07.2020) << więcej Informacja o wyniku przetargu na najem nieruchomości w dniu 10.07.2020r. (publ.10.07.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Tereny Produkcyjno-Usługowe w Chojnie Nowym Pierwszym)(publ.06.07.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Bezek, Chojno Nowe Pierwsze/Drugie)(publ.24.06.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. budowlane w Siedliszczu)(publ.24.06.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Majdan Zahorodyński)(publ.24.06.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Budynek po byłej szkole w Chojnie Nowym Pierwszym)(publ.15.06.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Działki Budowlane)(publ.08.06.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Działka rolna w Zabitku)(publ.08.06.2020) << więcej Przetarg na wynajem nieruchomości (Hale Warsztatowo-Magazynowe w Siedliszczu, pom. 12, 14) (publ.08.06.2020) << więcej Przetarg na wynajem nieruchomości (Hale Warsztatowo-Magazynowe w Siedliszczu, pom. 1, 2, 3) (publ.08.06.2020)<< więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Była Szkoła w Chojnie Nowym Pierwszym) (publ.11.05.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Rekreacyjne w Majdanie Zah.) (publ.11.05.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Bezek, Chojno Nowe Pierwsze/Drugie) (publ.11.05.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Dz. budowlane w Siedliszczu) (publ.11.05.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu (Hale Warsztatowo-Magazynowe w Siedliszczu) (publ.27.04.2020) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości w dniu 28.04.2020r. (publ.28.04.2020) << więcej Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości w dniu 28.04.2020r. (publ.28.04.2020)<< więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Budynek po byłej szkole w Chojnie Nowym Pierwszym) (publ.27.04.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na dierżawę nieruchomości w dniu 27.03.2020r. ze skutkiem NEGATYWNYM (publ.27.03.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na dierżawę nieruchomości w dniu 27.03.2020r. (publ.27.03.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości w dniu 27.03.2020r. (publ.27.03.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Chojeniec-Kolonia dz. zagrodowa)(publ.24.03.2020) << więcej Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (działka rolna w Maryninie) (publ.24.03.2020) << więcej Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (działki rolne) (publ.19.02.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze dz. budowlane) (publ.19.02.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (Marynin, działki rolne) (publ.10.02.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Chojeniec - Kolonia) (publ.10.02.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (działki rolne) (publ.07.01.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (działki rolne) (publ.07.01.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata (Siedliszcze, teren 12m x 12m) (publ.07.01.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze. budowlane) (publ.07.01.2020) << więcej

Czytaj dalej całą treść artykułu: Archiwum - przetargi rok 2020
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Archiwum - przetargi rok 2019 ( )

Archiwum - przetargi rok 2019

29.11.2022

  PRZETARGI INWESTYCYJNE: Budowa kanalizacji przy ulicy Mazurczaka w m. Siedliszcze kliknij tutaj Dostawa oleju grzewczego w sezonie 2019/2020 kliknij tutaj Budowa sieci wodociągowej w m. Lechówka - Kamionka - Brzeziny kliknij tutaj Przebudowa dróg gminnych 2019 kliknij tutaj Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siedliszcze 2020-2021 kliknij tutaj Energia słoneczna dla mieszkańców Gminy Siedliszcze – edycja 2019 kliknij tutaj Dostawa kruszyw 2019 kliknij tutaj   Przetargi na nieruchomości: Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości odbytego w dniu 29.11.2019r. (publ.29.11.2019) << więcej Informacje o wynikach przetargów na wydzierżawienie nieruchomości odbytych w dniu 29.11.2019r. (publ.29.11.2019) << więcej Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (działki rolne) (publ. 28.10.2019) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze - dz. budowlana) (publ. 28.10.2019) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze - dz. budowlana) (publ. 10.10.2019) << więcej Informacja o wynikach przetargów na wydzierżawienie nieruchomości odbytych w dniu 27 września 2019r. (publ.27.09.2019) << więcej Informacja o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 27 września 2019r. (publ.27.09.2019) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (działki rolne) (publ.16.09.2019) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze. budowlana) (publ.16.09.2019) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Bezek, dz. 50) (publ. 26.08.2019) << więcej Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (działki rolne) (publ. 26.08.2019) << więcej Informacja o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 26 lipca 2019r. (publ.26.07.2019) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (działki rolne) (publ.15.07.2019) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (działki rolne) (publ.15.07.2019) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Bezek-dz. budowlana) (publ.15.07.2019) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze, Krowica, Chojno Stare) (publ. 24.06.2019) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości odbytego w dniu 31 maja 2019r. (publ.31.05.2019) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze, Krowica, Chojno Stare) (publ.13.05.2019) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze - dz. budowlane 278/2) (publ. 25.04.2019) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości odbytego w dniu 23 kwietnia 2019r. (publ.23.04.2019) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości odbytego w dniu 5 kwietnia 2019r. (publ.05.04.2019) << więcej Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 22 marca 2019r. (publ.22.03.2019) << więcej II Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze - dz. budowlane) (publ. 18.03.2019) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze, dz. 287/2) (publ.11.03.2019) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Kulik - dz. budowlane) (publ. 04.03.2019) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Marynin - dz. budowlane) (publ. 18.02.2019)<< więcej Informacje o wynikach przetargów na dzierżawę nieruchomości odbytych w dniu 01 lutego 2019 r. (publ.01.02.2019) << więcej Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 01 lutego 2019 r. (publ.01.02.2019) << więcej Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 25 stycznia 2019 r. (publ.25.01.2019) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Kulik - Kolonia - dz. budowlane) (publ.21.01.2019) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Marynin - dz. budowlane) (publ.07.01.2019) << więcej

Czytaj dalej całą treść artykułu: Archiwum - przetargi rok 2019

Może Ciebie zainteresować