Program Czyste Powietrze

piątek, 2024-01-05

 

 

Zmiany w Programie - kliknij tutaj

 


 

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 99 000 zł  dla podwyższonego poziomu dofinansowania, 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Punkt konsultacyjno - informacyjny

Pomoc w wypełnieniu wniosku oraz informacje o programie można uzyskać w punkcie konsultacyjno - informacyjnym zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu pok. nr 11, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.

CZĘŚĆ I PROGRAMU DLA BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO PODSTAWOWEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 1. Przedsięwzięcia obejmujące kompleksową termomodernizację:
  • 60 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 66 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 1. Przedsięwzięcia nie obejmujące kompleksowej termomodernizację:
  • 35 000 zł - gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 41 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 2. Audyt energetyczny:
  • 1 200 zł - dla wszystkich przedsięwzięć

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 1. Przedsięwzięcia obejmujące kompleksową termomodernizację:
  • 50 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 56 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 1. Przedsięwzięcia nie obejmujące kompleksowej termomodernizację:
  • 25 000 zł - gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 31 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 2. Audyt energetyczny:
  • 1 200 zł - dla wszystkich przedsięwzięć
Opcja 3

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 1. Przedsięwzięcia obejmujące kompleksową termomodernizację:
  • 33 000 zł
 1. Przedsięwzięcia nie obejmujące kompleksowej termomodernizację:
  • 35 000 zł
 2. Audyt energetyczny:
  • 1 200 zł - dla wszystkich przedsięwzięć

Beneficjenci 

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Forma dofinansowania:

 1. Dotacja
 2. Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach)

 

CZĘŚĆ II PROGRAMU DLA BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA 

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo
 • gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 1. Przedsięwzięcia obejmujące kompleksową termomodernizację:
  • 90 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 99 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 2. Przedsięwzięcia nie obejmujące kompleksowej termomodernizację:
  • 50 000 zł - gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 59 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 3. Audyt energetyczny:
  • 1 200 zł - dla wszystkich przedsięwzięć

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcja 1 do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 1. Przedsięwzięcia obejmujące kompleksową termomodernizację:
  • 72 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 81 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 2. Przedsięwzięcia nie obejmujące kompleksowej termomodernizację:
  • 32 000 zł - gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 41 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 3. Audyt energetyczny:
  • 1 200 zł - dla wszystkich przedsięwzięć
Opcja 3

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 1. Przedsięwzięcia obejmujące kompleksową termomodernizację:
  • 48 000 zł
 2. Przedsięwzięcia nie obejmujące kompleksowej termomodernizację:
  • 25 000 zł
 3. Audyt energetyczny:
  • 1 200 zł - dla wszystkich przedsięwzięć
Beneficjenci:

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  • 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

CZĘŚĆ III PROGRAMU DLA BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO NAJWYŻSZEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania:

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo
 • gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 1. Przedsięwzięcia obejmujące kompleksową termomodernizację:
  • 120 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 135 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 2. Przedsięwzięcia nie obejmujące kompleksowej termomodernizację:
  • 70 000 zł - gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 79 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 3. Audyt energetyczny:
  • 1 200 zł - dla wszystkich przedsięwzięć

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcji 1 do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 1. Przedsięwzięcia obejmujące kompleksową termomodernizację:
  • 120 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 135 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 2. Przedsięwzięcia nie obejmujące kompleksowej termomodernizację:
  • 70 000 zł - gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 79 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 3. Audyt energetyczny:
  • 1 200 zł - dla wszystkich przedsięwzięć
Opcja 3

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 1. Przedsięwzięcia obejmujące kompleksową termomodernizację:
  • 70 000 zł
 2. Przedsięwzięcia nie obejmujące kompleksowej termomodernizację:
  • 40 000 zł
 3. Audyt energetyczny:
  • 1 200 zł - dla wszystkich przedsięwzięć
Beneficjenci:
 1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
  2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
   1. 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
   2. 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

DOTACJA Z PREFINANCOWANIEM

Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z Programem.
Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

 • zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie beneficjenta z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
 • pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.

Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
Ocena wniosków z prefinansowaniem będzie się odbywała w terminie do 14 dni kalendarzowych (ewentualne uzupełnienie wniosku o dotację z prefinansowaniem – 10 dni roboczych).

Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:

 • zaświadczenia wydawanego zgodnie z pkt 8 ppkt 1.2 Części 2) i Części 3) Programu (dot. potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu beneficjenta na jednego członka jego gospodarstwa domowego lub potwierdzenia ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • zawartej/zawartych z wykonawcą/wykonawcami umowy/umów na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu).

Składanie wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). W GWD należy wybrać formularz dla wniosku o dotację z prefinansowaniem podpisać wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym oraz przesłać go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W przypadku braku podpisu elektronicznego (po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku za pomocą GWD) należy wydrukować formularz wniosku, ręcznie podpisać i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia – różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.
Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy beneficjenta z wykonawcą.
Wyboru wykonawcy (ów) realizujących przedsięwzięcie dokonuje beneficjent na własne ryzyko.
Termin realizacji przedmiotu umowy zawartej przez beneficjenta z wykonawcą powinien dawać realną możliwość realizacji przedsięwzięcia w terminie zgodnym z Programem.

UWAGA:

 • Wykonawca, z którym beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.
 • Wnioski o dofinansowanie złożone przed 15 lipca 2022 r.będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.
 • Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 20 Regulaminu naboru wniosków) złożonego w ramach Części 2) albo Części 3) Programu przed dniem 15.07.2022 r. zmieniająca warunki dofinansowania na dotację z prefinansowaniem. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.07.2022 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.
 • W sekcji DO POBRANIA znajduje się wzór umowy z wykonawcą, który beneficjent będzie mógł wykorzystać do uregulowania stosunku prawnego z wykonawcą.

KOSZTY KWALIFIKOWANE ORAZ MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA

 

Lp.

Nazwa kosztu

Poziom podstawowy

Poziom podwyższony

Poziom najwyższy

Poziom dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Poziom dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Poziom dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji (zł)

1.

Audyt energetyczny

100%

1 200

100%

1 200

100%

1 200

2.

Pompa ciepła powietrze/woda

40%

12 600

70%

22 000

100%

31 500

3.

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
(min. A++)

55%

19 400

80%

28 100

100%

35 200

4.

Pompa ciepła powietrze/powietrze

40%

4 400

70%

7 800

100%

11 100

5.

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
(min. A++)

55%

28 000

80%

40 700

100%

50 900

6.

Kocioł gazowy kondensacyjny

40%

6 100

70%

10 700

100%

15 300

7.

Kocioł olejowy kondensacyjny

40%

7 400

70%

13 000

100%

18 500

 8. Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardze (cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3) 45% 9 000 70% 14 300 100% 20 400

9.

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
(cząsteczki stałe o wartości ≤ 20 mg/m3)

45%

9 100

70%

14 300

100%

20 400

10.

Ogrzewanie elektryczne

40%

5 600

70%

9 700

100%

13 900

11.

Instalacja CO oraz instalacja CWU

40%

8 100

70%

14 300

100%

20 400

12.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

40%

6 700

70%

11 700

100%

16 700

13.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

40%

6 000

70%

9 000

100%

15 000

 

 Lp.  Nazwa kosztu Poziom podstawowy Poziom podwyższony Poziom najwyższy Maksymalna kwota dofinansowania
 1.  Ocieplenie przegród budowlanych  50%  75%  100% Koszty termomodernizacji: ocieplenie przegród budowlanych, wymiana okien, drzwi i bram garażowych nie mają limitu kwotowego i są dofinansowywane w określonym % poniesionych kosztów netto.
 2.  Stolarka okienna  40%  70%  100%
 3.  Stolarka drzwiowa  40%  70%  100%
 4.  Bramy garażowe  40%  70%  100%

 

Zapraszamy Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, pokój nr 1.15, 1.16
tel. 82 569 21 84, 82 544 44 21

 Oficjalna strona programu: www.czystepowietrze.gov.pl

 Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie z  Gminy Siedliszcze 342
 Liczba zawartych umów o dofinasowanie 253
 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 169
 Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji 7 575 825,63 zł

 Dane liczbowe dot. stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze ze stanem na dzień 30.06.2024 r.

DO POBRANIA:

Dodatkowe narzędzia:

Może Ciebie zainteresować