Deklaracja dostępności serwisu internetowego UM Siedliszcze

Urząd Miejski w Siedliszczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niektóre treści otrzymujemy od podmiotów zewnętrznych i nie mamy możliwości dostosowania ich do wymogów dostępności (np. skanowane pliki pdf).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Przybylski.
 • E-mail: rprzybylski@siedliszcze.pl
 • Telefon: 825692184

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Siedliszcza
 • Adres: ul. Szpitalna 15a
  22-130 Siedliszcze
 • E-mail: gmina@siedliszcze.pl
 • Telefon: 825692202

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzą 3 wejścia: główne od strony ulicy Szpitalnej oraz dwa wejścia boczne: wschodnie od parkingu głównego i zachodnie od drogi wewnętrznej. Urząd Miejski znajduje się na parterze i pierwszym piętrze. Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla pierwszego pietra oraz Biblioteki Gminnej która znajduje się na parterze, wejście zachodnie od drogi wewnętrznej.
 • Budynek nie posiada windy. Przy schodach zamontowane są barierki. Brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 • Osoby mające problemy w poruszaniu się, chcące załatwić sprawę na piętrze budynku powinny telefonicznie pod numerem 825692202 zgłosić potrzebę obsługi przed budynkiem.
 • W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • Urząd Miejski w Siedliszczu jest na etapie przebudowy budynku – dostosowania pomieszczeń oraz budowy windy zewnętrznej, która pozwoli osobom z niepełnosprawnościami na pełny dostęp do biur urzędu.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Może Ciebie zainteresować