Kierownik USC i Wydziału Spraw Obywatelskich

Stanowisko: Kierownik USC i Wydziału Spraw Obywatelskich

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 91 (wew. 26)

Zadania:

 1. Przyjmowanie oświadczeń o:
  - wstąpieniu w związek małżeński,
  - braku okoliczności wyłaczających zawarcie małżeństwa,
 2. Wydawanie zaświadczeń na podstawie art.4 zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu miesięcznego,
 3. Stwierdzenia legitymacji procesowej do wystąpienia do Sadu w sprawach niemożności zawarcia małżeństwa,
 4. Wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z tego małżeństwa,
 5. Wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
 6. Powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 7. Uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa, nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
 8. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w sprawach urodzeń, małżeństw i zgonów w oparciu o dokonane zgłoszenia,
 9. decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego,
 10. Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących sprostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego oraz transkrypcji aktów zagranicznych,
 11. Nanoszenie w księgach wzmianek i przypisków,
 12. Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaswiadczeń,
 13. Prowadzenie i uwierzytelnianie odpisów ksiąg małżeństwa urodzeń i zgonów,
 14. Prowadzenie akt zbiorowych do ksiąg stanu cywilnego,
 15. Sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS w sprawach urodzeń, małżeństw, zgonów,
 16. Sporządzanie skorowidzów alfabetycznych do ksiąg stanu cywilnego,
 17. Współpraca z innymi organami w sprawach związanych z prowadzeniem ksiąg,
 18. Przekazywanie ksiąg 100 letnich do Państwowego Archiwum,
 19. Dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego i kodeksie rodzinnym.

Może Ciebie zainteresować