Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

RFRD 1

 


 

„Remont drogi gminnej nr 115441L - ul. Słonecznej od km 0+000 do km 0+340 w miejscowości Siedliszcze”
(publikacja: 24.11.2023)

22 września 2023 r. Gmina Siedliszcze podpisała umowę z Wojewodą Lubelskim i otrzymała dofinansowanie do remontu drogi gminnej nr 115441L - ul. Słonecznej w Siedliszczu.

W ramach Zadania na odcinku od km 0+000 do km 0+340 planowany jest remont chodnika po prawej stronie jezdni - 320 m, remont krawężników po lewej stronie drogi, remont krótkiego odcinka chodnika po lewej stronie jezdni  - 20 m oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na całej długości remontowanego odcinka.

Zostaną wykonane dwa przejścia dla pieszych oraz wprowadzone ograniczenie prędkości na wyremontowanym odcinku do 30 km/h.  Dzięki tak wykonanemu remontowi polegającemu na odtworzeniu stanu pierwotnego drogi zostaną przywrócone podstawowe parametry drogi jakimi są jej nośność, a także równość podłużna i poprzeczna co z budową przejść dla pieszych i ograniczeniem prędkości znacząco poprawi Bezpieczeństwo Ruch Drogowego.

 • nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 115441L - ul. Słonecznej od km 0+000 do km 0+340 w miejscowości Siedliszcze”
 • dofinansowanie: 152 743,02 zł
 • całkowita wartość: 327 411,20 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - tablica informacyjna


Remont drogi gminnej nr 104571L od km 0+450 do km 0+952 w miejscowości Majdan Zahorodyński”
(publikacja: 24.11.2023)

22 września 2023 r. Gmina Siedliszcze podpisała umowę z Wojewodą Lubelskim i otrzymała dofinansowanie do remontu drogi gminnej nr 104571L w Majdanie Zahorodyńskim.

W ramach przedsięwzięcia planowany jest remont części drogi nr 104571L. Na odcinku objętym remontem o długości 502m planowane jest ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 3 m oraz wykonanie obustronnych poboczy ulepszonych kruszywem o szerokości 0,75m. Nowa nawierzchnia pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym o poprzez usunięcie nierówności powstałych z charakterystyki płyt betonowych.

 • nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 104571L od km 0+450 do km 0+952
  w miejscowości Majdan Zahorodyński”
 • dofinansowanie: 152 643,81 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 343 971,20 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - tablica informacyjna


"Przebudowa drogi gminnej nr 104564L relacji Anusin-Lipówki od km 0+000 do km 0+380"
(publikacja: 21.04.2023)

W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi gminnej lokalnej relacji Anusin - Lipówki. Na odcinku 380 m (droga L) w miejscowości Anusin planowane jest wykonanie nowej warstwy asfaltowej o grubości 9 cm i szerokości 6,0 m oraz poboczy ulepszonych kruszywem o szerokości 2x0,75 m.

W ramach przebudowy w pasie drogi gminnej zostanie również wykonana zatoka parkingowa dla 6 samochodów - 2,5 m x 36 m przy istniejącej Kaplicy w Anusinie. Gmina Siedliszcze złożyła zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Chełmskiego, a na zadanie chce uzyskać zgodę na zwolnienie z budowy kanału technologicznego. Dzięki tak wykonanej przebudowie podniesione zostaną podstawowe parametry drogi jakimi są jej nośność, a także równość podłużna i poprzeczna co znacząco poprawi Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.

 • nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 104564l relacji Anusin - Lipówki od km 0+000 do km 0+380.”
 • dofinansowanie: 264 046,24 zł
 • całkowita wartość: 693 204,51 zł

Anusin Lip kopia

 

 


"Przebudowa drogi gminnej nr 104572L w miejscowości Majdan Zahorodyński od km 0+000 do km 0+980 oraz drogi bez nadanego numeru w km 0+000 do km 0+420 w miejscowości Majdan Zahorodyński"
(publikacja: 22.04.2022)

W ramach zadania planowana jest przebudowa dróg gminnych w miejscowości Majdan Zahorodyński wraz z włączeniem się do drogi powiatowej nr 1808L, tworząc spójny ciąg komunikacyjny łączący się poprzez drogi gminne z drogą wojewódzką nr 839. Zgodnie z MPZP Gminy Siedliszcze droga na odcinku 980 m stanowi drogę gminną lokalną oznaczoną w MPZP jako B2KG i 01KDL  oraz na odcinku 420 metrów drogę wewnętrzną 01KDW.

W ramach kosztów kwalifikowalnych zadania, na odcinku 980 m (droga L) planowane jest wykonanie nowej warstwy asfaltowej o grubości 9 cm i szerokości 5,5 m oraz pobocza o szerokości 2x0,75 m, z kolei na odcinku 420m drogi wewnętrznej planowane jest wykonanie nowej warstwy asfaltowej o grubości 9 cm i szerokości 4,0 m jak również obustronnych poboczy 2x0,75 m.

Przebudowane zostanie również skrzyżowanie z  drogą powiatową 1808L. Łączny zakres przedsięwzięcia to 1400 m przebudowanych dróg.

 • nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ze środków Państwowego Funduszu Celowego
 • nazwa projektu: "Przebudowa drogi gminnej nr 104572L w miejscowości Majdan Zahorodyński od km 0+000 do km 0+980 oraz drogi bez nadanego numeru w km 0+000 do km 0+420 w miejscowości Majdan Zahorodyński"
 • dofinansowanie: 649 421,00 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 1 323 818,58 zł

180x120 przybylski 05 2022 v2

 


"Przebudowa ulic Ks. Janusza Krzaka i Piaskowej w Siedliszczu" w ramach RFRD
(publikacja: 23.06.2021)

Gmina Siedliszcze otrzymała dofinansowanie do przebudowy ulic Ks. Janusza Krzaka i Piaskowej w Siedliszczu.

Przedsięwzięcie w pozytywny sposób wpłynie na rozwój nowego osiedla domków jednorodzinnych, terenów usługowych oraz usprawni połączenie pomiędzy drogą wojewódzką nr 839, a powiatową 1807L. Nowa droga zapewni lepszą spójnośc komunikacyjną dla użytkowników z miejscowości gminy, a także powiatu i województwa. Poprawi bezpieczeństwo na drodze, skróci dojazd do ważnych instytucji społecznych czy usług w znacznym stopniu wpłynie na wyrównanie potencjału społeczno- gospodwrczego jst i niewątpliwie stanowic bedzie poprawe warunków życia mieszkańców.

Przbudowie podlegały drogi o łącznej długości 787 m

 • nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • nazwa projektu: „Przebudowa ulic Ks. Janusza Krzaka i Piaskowej w Siedliszczu”
 • dofinansowanie: 215 000,00 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 430 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej (ul. Długa) w ramach FDS

Gmina Siedliszcze otrzymała dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej nr 115492L w Siedliszczu, ul. Długiej.

Przedmiotowa droga stanowi ciąg komunikacyjny łączący drogę wojewódzka nr 839 (relacji Cyców - Rejowiec) z drogą gminną nr 115991L ul. Sokolec oraz drogą powiatową nr 1719L.

Realizacja przebudowy tej drogi przyczyni się do skrócenia czasu dojazdu służb ratunkowych (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja) w przypadku wystąpienia utrudnień w ruchu na drodze wojewódzkiej, a także pobliskiej drodze krajowej S12, pozwala zwiększyć bezpieczeństwo porządku publicznego, bezp. medycznego i przeciwpożarowego mieszkańców gminy Siedliszcze jak również gmin ościennych. W przypadku zaistnienia sytuacji nagłych droga ta stanowi alternatywne połączenie i daje możliwość przejazdu dla mieszkańców i służb ratunkowych.

W ramach przebudowy na odcinku 445 metrów (droga gminna lokalna 01KDL- p) planujemy wykonanie nowej warstwy asfaltowej o grubości 6 cm i szerokości 5,5 m oraz pobocza o szerokości 2x0,75 m. Na pozostałym odcinku dróg dojazdowych wykonamy nową warstwę asfaltową o grubości 6 cm i szerokości 3,5 m oraz pobocza o szerokości 2x0,75 m. Dzięki tak wykonanej przebudowie podniesione zostaną podstawowe parametr drogi jakim jest nośność a także równość podłużna i poprzeczna.

 • nazwa Funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych
 • nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 115492L w Siedliszczu, ul. Długa”
 • dofinansowanie: 245 050,00 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 490 100,00 zł

Może Ciebie zainteresować