Sekretarz Gminy

mgr TOMASZ SZCZEPANIAK

Stanowisko: Sekretarz Gminy

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 02 (wew. 28)

e-mail: sekretarz@siedliszcze.pl

ZADANIA:

 1. Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej urzędu.
 2. Opracowywanie projektów statutu i regulaminów organizacyjnych oraz obowiązujących instrukcji.
 3. Sporządzanie projektów przepisów gminnych, prowadzenie ich zbioru oraz przepisów ogólnie obowiązujących.
 4. Nadzór nad przygotowywaniem uchwał rady i zarządzeń Burmistrza.
 5. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu.
 6. Organizowanie współdziałania z jednostkami pomocniczymi gminy ( sołectwa) oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi.
 7. Zapewnienie obsługi techniczno- biurowej organów gminy i Burmistrza.
 8. Organizowanie wykonania uchwał rady oraz zadań wynikających z aktów prawnych organów nadrzędnych.
 9. Nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 10. Zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Nadzorowanie i przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej.
 12. Organizowanie przestrzegania zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli.
 13. Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników.
 14. Nadzór nad publikacją prawa miejscowego i obwieszczeń.
 15. Wydawanie zaświadczeń i poświadczeń urzędowych.
 16. Podejmowanie decyzji w sprawach określonych przez Burmistrza oraz podpisywanie korespondencji w tym zakresie.
 17. Nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków.
 18. W przypadku dokonywania zakupów dla potrzeb zakładu pracy stosowanie przepisów ustawy z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych Dz.U. z 1998r,. Nr 119, poz.773 z późn. zmian.
 19. Promocja gminy, organizacja okolicznościowych imprez kulturalnych i festynów.
 20. Udostępnianie informacji publicznej.
 21. Prowadzenie spraw z zakresu funduszy strukturalnych.
 22. Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości.
 23. Organizacja i nadzór robót publicznych i interwencyjnych oraz staży organizowanych przez PUP w Chełmie.
 24. Współdziałanie z dyrektorami szkółw:
 25. Opracowywaniu rocznych planów rozwoju oświaty, sieci placówek oraz wyposażenia szkół i przedszkoli
 26. Organizowaniu udziału podmiotów gospodarczych, fundacji, instytucji i organizacji w poprawie warunków materialnych szkół i w działalności wychowawczej
 27. Utrzymaniu i remontach obiektów szkół i przedszkoli
 28. Koordynacja działalności różnych typów szkół na terenie gminy.
 29. Wnioskowanie o wprowadzenie zmian w sieci szkół, przedszkoli i placówek wychowawczych.
 30. Organizowanie i prowadzenie konkursu na dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę.

Może Ciebie zainteresować