HARMONOGRAM wywozu nieczystości stałych w 2023 r.

czwartek, 2022-12-22

 

HARMONOGRAM
Wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Siedliszcze 2023 r.

 

Podmiot odbierający odpady:
PW Ewa Grzywna- Żmuda, Zawadówka 21b, 22-100 Chełm
Tel. 730 373 373, E-mail: grzywna@pwchelm.pl,
strona www: www.pwchelm.pl

 

 

Harmonogram wywozu nieczystości stałych
Rejon Nazwa miejscowości Termin odbioru
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Dobromyśl, Kulik, Kulik-Kolonia, Majdan Zahorodyński, Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga, Wola Korybutowa - Kolonia, Borowo,Gliny, Chojeniec, Chojeniec Kolonia, Romanówka, Chojno Nowe Pierwsze, Chojno Nowe Drugie, Stare Chojno, Wojciechów 9 13 13 11 15 12 10 7 11 9 13 11
2 Marynin, Siedliszcze, Krowica, Stasin Dolny, Lipówki, Anusin, Janowica 10 14 14 12 16 13 11 8 12 10 14 12
3 Brzeziny, Mogilnica, Zabitek, Bezek, Kamionka, Lechówka, Bezek Dębiński, Bezek-Kolonia, Jankowice, Adolfin, Julianów 11 15 15 13 17 14 12 9 13 11 15 13
  Siedliszcze - drugi termin (tylko odpady niesegregowane i bioodpady) - - - 27 31 29 27 31 28 26 - -
  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
ul. Przemysłowa 3 czynny w godz. 8:00 - 14:30
27 24 31 28 26 30 28 25 29 27 17 29
  Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów (MPZO)
(Rejon 1, Rejon 3)
- - 30 - - - - - - - 16 -
  Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów (MPZO)
(Rejon 2)
- - 31 - - - - - - - 17 -

 

Pojemniki oraz worki z odpadami komunalnymi należy wystawić w dniu odbioru przed godziną 7.00

 

PSZOK oraz MPZO: można dostarczać odpady segregowane: papier, tektura (makulatura, karton), szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe (odpady komunalne które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, tj. takie, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlano-remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę ani zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do budowy lub rozbiórki, zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych (tylko z samochodów osobowych, motocykli, rowerów).

 

 

 DO POBRANIA:


 Więcej informacji na temat odpadów komunalnych kliknij tutaj

Może Ciebie zainteresować