RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Projekt "Udany START"

czwartek, 2021-12-23

Logo Udany Start

 

Informujemy, że już od 1 stycznia 2022 roku rozpoczynamy realizację projektu „Udany START”.

Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu planujemy od 17 stycznia do 30 stycznia 2022 roku.

Szczegółowe informacje nt. realizacji projektu będą na bieżąco zamieszczane na stronie Stowarzyszenia LGD „Ziemi Chełmskiej” www.ziemiachelmska.pl oraz Partnera projektu Grupy Medialnej ITM Sp.z o.o. www.nowytydzien.pl

oraz

biurze rekrutacji pod adresem
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemi Chełmskiej”
Plac Niepodległości 1/ pok. 330, 22-100 Chełm, poniedziałek-piątek, w godz. 8:30 - 15:00,
e-mail: biuro@ziemiachelmska.pl, tel./fax. 82 562-75-71, tel. 531-219-707

Nowy tydzień ul. Lwowska 14, 22-100 Chełm, poniedziałek-piątek, w godz. 9:00 - 15:00, tel/fax 82 565 44 44

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pt.: „Udany START”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0005/21, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemi Chełmskiej” w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp.z o.o. na podstawie Umowy nr 265/RPLU.09.03.00-06-0005/21-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy poprzez udzielenie 66 mieszkańcom powiatu chełmskiego i m. Chełma, w wieku 30 lat i więcej (w tym 36 kobietom), zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, wsparcia szkoleniowego umożliwiającego uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie 54 (min. 80% uczestników projektu) bezzwrotnych jednorazowych dotacji na rozpoczęcie DG oraz wsparcia pomostowego finansowego przez pierwszych 12 m-cy po rozpoczęciu działalności. Projekt zakłada ponadto utworzenie co najmniej 20% dodatkowych miejsc pracy przez uczestników projektu, którzy założą własną działalność gospodarczą, w związku z czym do 31.08.2023 r. w regionie powstanie łącznie 65 nowych miejsc pracy.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt skierowany jest do osób będących mieszkańcami:

 • powiatu chełmskiego
 • m. Chełm

Grupę docelową projektu stanowi 66 osób (z czego min. 36 kobiety) w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

 1. os. bezrobotne (w tym zrejestrowane w PUP jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • os. starsze (w wieku 50 lat i więcej),
  • kobiety,
  • os. z niepełnosprawnościami,
  • os. długotrwale bezrobotne,
  • os. o niskich kwalifikacjach,
 2. imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia)
 3. reemigranci,
 4. os. odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 5. os. ubogie pracujące,
 6. os. zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cyw-praw., których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia,

Kandydat/ Kandydatka będą mogli/ły otrzymać dodatkowe punkty za spełnienie następujących kryteriów (przyznanych na podstawie zapisów w formularzu rekrutacyjnym):

 • Kandydat/ka jest osobą, która w wyniku pandemii COVID-19 utraciła pracę od dnia 14 marca 2020 r. (+5 pkt.)
 • Zaplanowano utworzenie dodatkowego miejsca pracy (na podstawie umowy o pracę, przez okres co najmniej 1 miesiąca, w wymiarze co najmniej ½ etatu) w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (+5 pkt.)

Dodatkowe punkty premiujące zostaną przyznane po etapie wyłonienia uczestników projektu.

OFEROWANE WSPARCIE

 1. Usługi szkoleniowe:
  • szkolenie grupowe – 40 godzin.
  • szkolenie indywidualne, w tym szkolenie z zakresu umiejętności informatycznych – 16 godzin/os.
 2. Dotacja bezzwrotna na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł netto
 3. Wsparcie pomostowe finansowe – 1 500,00 zł netto x 12m-cy

WAŻNE INFORMACJE

W pierwszej połowie stycznia, planowany termin 10 stycznia 2022 roku, zostaną zamieszczone dokumenty rekrutacyjne do projektu .

Do pobrania:

 1. Informacja w formacie PDF

 

Aktualności

Konsultacje w sprawie kąpieliska Ma... - zdjęcie ilustracyjne

Konsultacje w sprawie kąpieliska Ma...

03.02.2023

Burmistrz Siedliszcza na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w  sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Siedliszcze w 2023 r. oraz określenia sezonu kąpielowego

Czytaj dalej
Czytaj dalej
PUP - Oferty Pracy - zdjęcie ilustracyjne

PUP - Oferty Pracy

02.02.2023

Wolne miejsca pracy pozostające w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie według stanu na dzień 02.02.2023 r. Zamieszczone na stronie internetowej: https://chelm.praca.gov.pl.

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Kurs chemizacyjny uzupełniajacy - zdjęcie ilustracyjne

Kurs chemizacyjny uzupełniajacy

02.02.2023

Uwaga Rolnicy!!! Osoby chętne do odbycia kursu chemizacyjnego uzupełniającego proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Siedliszczu do dnia 17 lutego 2023 r. Kurs przeznaczony jest dla osób którym kończą się uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Ogłoszenie Burmistrza Siedliszcza o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. - zdjęcie ilustracyjne

Ogłoszenie Burmistrza Siedliszcza o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

30.01.2023

Stosownie do art. 97a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)   BURMISTRZ SIEDLISZCZAinformuje   o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych jak działki:

Czytaj dalej
Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować