RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Dofinansowanie do instalacji OZE

piątek, 2022-05-13

Gmina Siedliszcze informuje, że od dnia 13 maja 2022 r. można składać wnioski na dofinansowanie kosztów montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

Nabór wniosków trwa od 13 maja 2022 r. do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel. Kwota przeznaczona - 80 000,00 zł

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać na:

 • Instalacje solarne
 • Zestaw fotowoltaiczny do ciepłej wody użytkowej (nie podłączony do sieci energetycznej)
 • Pomp ciepła - klasa efektywności energetycznej minimum A+ (dla temperatury zasilania 55oC)

Dofinasowanie nie obejmuje:

 • budynków wykorzystywanych sezonowo, np. domków letniskowych,
 • budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
 • zmiany lub modernizacji zamontowanych już kolektorów słonecznych,
 • zakupu i montażu instalacji OZE umieszczanych na dachu z eternitu (azbestu),
 • kosztów wykonania prac projektowych,
 • zakupu wyposażania dodatkowego,
 • kosztów eksploatacji,
 • refundacji wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy o dotację.

Jaka jest wysokość dofinasowania?

Wysokość udzielanej dotacji będzie ustalana indywidualnie na podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych weryfikowanych na podstawie dostarczonych przez wnioskodawcę faktur bądź rachunków na całość inwestycji z uwzględnieniem kosztów jednostkowych. Wysokość dotacji stanowić będzie 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2 500,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych brutto)

Kto może ubiegać się o dofinasowanie?

Uprawnionymi do otrzymania dofinasowania z Gminy Siedliszcze jest wyłącznie wnioskodawca który

 1. Jest osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny do nieruchomości, zamieszkałą na terenie Gminy Siedliszcze, a budynek na którym będzie zamontowana instalacja OZE położony jest na terenie Gminy Siedliszcze,
 2. Nie posiadanie zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Siedliszcze,
 3. Zamontuje urządzenie na budynku mieszkalnym, przy czym dopuszcza się montaż urządzenia będącego przedmiotem dotacji w obrębie nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny, jeżeli urządzenie technicznie będzie obsługiwać ten budynek,
 4. Nie uczestniczył w programie montażu zestawu kolektora słonecznego finansowanego przez Gminę Siedliszcze w ostatnich 5 latach.

Co zrobić aby uzyskać dofinasowanie?

Aby uzyskać dofinasowanie należy złożyć pisemny wniosek o udzielenie dotacji celowej. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu oraz poniżej atykułu. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do urzędu. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, z wnioskodawcą zostanie zawarta umowa. Beneficjent, podpisując umowę, zobowiązuje się zarówno do prawidłowej realizacji zadania, jak i jego rozliczenia w terminie oraz na zasadach określonych w umowie. Odmowa podpisania umowy oznacza rezygnację z dofinansowania.

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Siedliszcze
 2. Wniosek o płatność

Aktualności

Planowane wyłączenia prądu - zdjęcie ilustracyjne

Planowane wyłączenia prądu

25.05.2022

OGŁOSZENIE Informujemy, że istnieje możliwość planowanego wyłączenia prądu w dniu 30 maja 2022 r. obszar planowanego wyłączenia:

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Konkurs na stanowisko dyrektora Zes... - zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na stanowisko dyrektora Zes...

19.05.2022

Burmistrz Siedliszcza ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu, ul. Aleksandra Bałasza 1, 22-130 Siedliszcze.

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu - zdjęcie ilustracyjne

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu

16.05.2022

ZAPROSZENIE Przewodniczący Rady Wiesław Prażnowski zaprasza na XXXII sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu, która odbędzie się w dniu 20 maja 2022 r. (piątek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Siedliszczu.

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Dofinansowanie do instalacji OZE - zdjęcie ilustracyjne

Dofinansowanie do instalacji OZE

13.05.2022

Gmina Siedliszcze informuje, że od dnia 13 maja 2022 r. można składać wnioski na dofinansowanie kosztów montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. Nabór wniosków trwa od 13 maja 2022 r. do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel. Kwota przeznaczona - 80 000,00 zł

Czytaj dalej
Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować