Dofinansowanie do instalacji OZE 2023

wtorek, 2023-02-21


Gmina Siedliszcze informuje, że od dnia 24 stycznia 2023 r. można składać wnioski na dofinansowanie kosztów montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

Nabór wniosków trwa od 24 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel. Kwota przeznaczona - 75 000,00 zł

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać na:

 • Instalacje solarne
 • Zestaw fotowoltaiczny do ciepłej wody użytkowej (nie podłączony do sieci energetycznej)
 • Pomp ciepła - klasa efektywności energetycznej minimum A+ (dla temperatury zasilania 55oC)

Dofinasowanie nie obejmuje:

 • budynków wykorzystywanych sezonowo, np. domków letniskowych,
 • budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
 • zmiany lub modernizacji zamontowanych już kolektorów słonecznych,
 • zakupu i montażu instalacji OZE umieszczanych na dachu z eternitu (azbestu),
 • kosztów wykonania prac projektowych,
 • zakupu wyposażania dodatkowego,
 • kosztów eksploatacji,
 • refundacji wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy o dotację.

Jaka jest wysokość dofinasowania?

Wysokość udzielanej dotacji będzie ustalana indywidualnie na podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych weryfikowanych na podstawie dostarczonych przez wnioskodawcę faktur bądź rachunków na całość inwestycji z uwzględnieniem kosztów jednostkowych. Wysokość dotacji stanowić będzie 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2 500,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych brutto)

Kto może ubiegać się o dofinasowanie?

Uprawnionymi do otrzymania dofinasowania z Gminy Siedliszcze jest wyłącznie wnioskodawca który

 1. Jest osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny do nieruchomości, zamieszkałą na terenie Gminy Siedliszcze, a budynek na którym będzie zamontowana instalacja OZE położony jest na terenie Gminy Siedliszcze,
 2. Nie posiadanie zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Siedliszcze,
 3. Zamontuje urządzenie na budynku mieszkalnym, przy czym dopuszcza się montaż urządzenia będącego przedmiotem dotacji w obrębie nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny, jeżeli urządzenie technicznie będzie obsługiwać ten budynek,
 4. Nie uczestniczył w programie montażu zestawu kolektora słonecznego finansowanego przez Gminę Siedliszcze w ostatnich 5 latach.

Co zrobić aby uzyskać dofinasowanie?

Aby uzyskać dofinasowanie należy złożyć pisemny wniosek o udzielenie dotacji celowej. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu oraz poniżej atykułu. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do urzędu. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, z wnioskodawcą zostanie zawarta umowa. Beneficjent, podpisując umowę, zobowiązuje się zarówno do prawidłowej realizacji zadania, jak i jego rozliczenia w terminie oraz na zasadach określonych w umowie. Odmowa podpisania umowy oznacza rezygnację z dofinansowania.

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Siedliszcze
 2. Wniosek o płatność

Może Ciebie zainteresować