RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Dofinansowanie do instalacji OZE 2023

poniedziałek, 2023-01-23


Gmina Siedliszcze informuje, że od dnia 24 stycznia 2023 r. można składać wnioski na dofinansowanie kosztów montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

Nabór wniosków trwa od 24 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel. Kwota przeznaczona - 75 000,00 zł

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać na:

 • Instalacje solarne
 • Zestaw fotowoltaiczny do ciepłej wody użytkowej (nie podłączony do sieci energetycznej)
 • Pomp ciepła - klasa efektywności energetycznej minimum A+ (dla temperatury zasilania 55oC)

Dofinasowanie nie obejmuje:

 • budynków wykorzystywanych sezonowo, np. domków letniskowych,
 • budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
 • zmiany lub modernizacji zamontowanych już kolektorów słonecznych,
 • zakupu i montażu instalacji OZE umieszczanych na dachu z eternitu (azbestu),
 • kosztów wykonania prac projektowych,
 • zakupu wyposażania dodatkowego,
 • kosztów eksploatacji,
 • refundacji wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy o dotację.

Jaka jest wysokość dofinasowania?

Wysokość udzielanej dotacji będzie ustalana indywidualnie na podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych weryfikowanych na podstawie dostarczonych przez wnioskodawcę faktur bądź rachunków na całość inwestycji z uwzględnieniem kosztów jednostkowych. Wysokość dotacji stanowić będzie 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2 500,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych brutto)

Kto może ubiegać się o dofinasowanie?

Uprawnionymi do otrzymania dofinasowania z Gminy Siedliszcze jest wyłącznie wnioskodawca który

 1. Jest osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny do nieruchomości, zamieszkałą na terenie Gminy Siedliszcze, a budynek na którym będzie zamontowana instalacja OZE położony jest na terenie Gminy Siedliszcze,
 2. Nie posiadanie zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Siedliszcze,
 3. Zamontuje urządzenie na budynku mieszkalnym, przy czym dopuszcza się montaż urządzenia będącego przedmiotem dotacji w obrębie nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny, jeżeli urządzenie technicznie będzie obsługiwać ten budynek,
 4. Nie uczestniczył w programie montażu zestawu kolektora słonecznego finansowanego przez Gminę Siedliszcze w ostatnich 5 latach.

Co zrobić aby uzyskać dofinasowanie?

Aby uzyskać dofinasowanie należy złożyć pisemny wniosek o udzielenie dotacji celowej. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu oraz poniżej atykułu. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do urzędu. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, z wnioskodawcą zostanie zawarta umowa. Beneficjent, podpisując umowę, zobowiązuje się zarówno do prawidłowej realizacji zadania, jak i jego rozliczenia w terminie oraz na zasadach określonych w umowie. Odmowa podpisania umowy oznacza rezygnację z dofinansowania.

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Siedliszcze
 2. Wniosek o płatność

Aktualności

Konsultacje w sprawie kąpieliska Ma... - zdjęcie ilustracyjne

Konsultacje w sprawie kąpieliska Ma...

03.02.2023

Burmistrz Siedliszcza na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w  sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Siedliszcze w 2023 r. oraz określenia sezonu kąpielowego

Czytaj dalej
Czytaj dalej
PUP - Oferty Pracy - zdjęcie ilustracyjne

PUP - Oferty Pracy

02.02.2023

Wolne miejsca pracy pozostające w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie według stanu na dzień 02.02.2023 r. Zamieszczone na stronie internetowej: https://chelm.praca.gov.pl.

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Kurs chemizacyjny uzupełniajacy - zdjęcie ilustracyjne

Kurs chemizacyjny uzupełniajacy

02.02.2023

Uwaga Rolnicy!!! Osoby chętne do odbycia kursu chemizacyjnego uzupełniającego proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Siedliszczu do dnia 17 lutego 2023 r. Kurs przeznaczony jest dla osób którym kończą się uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Ogłoszenie Burmistrza Siedliszcza o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. - zdjęcie ilustracyjne

Ogłoszenie Burmistrza Siedliszcza o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

30.01.2023

Stosownie do art. 97a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)   BURMISTRZ SIEDLISZCZAinformuje   o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych jak działki:

Czytaj dalej
Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować