Karta Mieszkańca Gminy Siedliszcze

piątek, 2024-05-24

Program „Karta Mieszkańca Gminy Siedliszcze"

Program realizowany jest przez Gminę Siedliszcze i kierowany do osób uprawnionych.

Do korzystania z programu uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Siedliszcze, który spełni co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • jest zameldowany na pobyt stały na terenie gminy Siedliszcze i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych składając zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu w minionym roku podatkowym w Urzędzie Skarbowym w Chełmie;
  • zamieszkuje na terenie gminy Siedliszcze i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Chełmie ze wskazaniem Gminy Siedliszcze jako miejsca swego zamieszkania;

 Z Programu wykluczeni są mieszkańcy Gminy, którzy mają zaległości wynikające z podatków lub opłat lokalnych na rzecz Gminy.

Program ma na celu:

  • promocję zameldowania w Gminie Siedliszcze;
  • promocję rozliczania podatku dochodowego PIT w Gminie Siedliszcze;
  • poprawę jakości życia mieszkańców;
  • umacnianie wśród mieszkańców poczucia lokalnej tożsamości;
  • promocję Gminy Siedliszcze jako miejsca do osiedlania się;
  • wsparcie lokalnych przedsiębiorców poprzez możliwość ich reklamowania w zamian za oferowane na rzecz mieszkańców usługi z ulgą.

W celu realizacji Programu Gmina może podjąć współpracę z Partnerami, w tym w szczególności z innymi jednostkami i instytucjami publicznymi, podmiotami prywatnymi prowadzącymi działalność gospodarczą, klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi.

Partner przystępuje do współpracy przy realizacji programu poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w Programie i zawarcia z Gminą umowy o współpracy.

Program jest elementem polityki społecznej realizowanej w gminie Siedliszcze oraz polityki promocyjnej, której celem jest zachęcanie osób spoza gminy do zamieszkania na terenie Gminy Siedliszcze.

 

DO POBRANIA:

Może Ciebie zainteresować