Dotacje dla KGW

poniedziałek, 2024-03-25

 Od 25 marca 2024 r. Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc na realizację celów działalności kół określonych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich.

 

Kto może złożyć wniosek:

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich może być złożony przez koło, które:

 • zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich,
 • posiada numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. nr EP.

W celu nadania nr EP należy złożyć wniosek o jego nadanie do kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na siedzibę koła, w sposób opisany na https://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow.

Wniosku takiego nie muszą składać koła, które przynajmniej raz skorzystały z pomocy, ponieważ został im on nadany przed złożeniem wniosku o pomoc lub przed zatwierdzeniem sprawozdania z wydatkowania pomocy.

Limit oraz wysokość pomocy:

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2024 r. wynosi 120 mln zł.

Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

 • 8 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
 • 9 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
 • 10 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Skaładanie wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chełmie, Pl. Niepodległości 1, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

 • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego Agencji,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl,
 • wysłać przesyłką pocztową.

Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (datę otrzymania wniosku przez ARiMR).

Termin naboru:

Od dnia 25 marca br. Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich.

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2024 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu.

Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową:

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich może wydatkować pomoc na realizację zadań związanych z:

 • działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 • działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 • rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
 • inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 • reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 • rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Niezbędne formularze i instrukcje ich wypełniania opublikowane są stronie internetowej ARiMR << kliknij tutaj

Informacja o warunkach ubiegania się o pomoc – otwórz

Może Ciebie zainteresować