Informacja Starosty Chełmskiego o wyłożeniu projekt operatu opisowo-kartograficznego

środa, 2020-10-28

Chełm, dnia 16 października 2020 r.

Starosta Chełmski

na podstawie art. 24a ust. 4, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.)

informuje,

że w terminie od 02.11.2020 r. do 23.11.2020 r. w godzinach od 900 - 1400 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie przy Pl. Niepodległości 1, pokój nr 260a (II piętro), zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 060311_5 Siedliszcze – obszar wiejski, powiat chełmski, województwo lubelskie.

Projekt modernizacji opracowany został na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393) i uzgodniony w dniu 31.03.2017 r. przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Zgodnie z art. 24a ust. 6 ww. ustawy, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto informuję, że wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.

Starosta Chełmski

/-/ Piotr Deniszczuk

EFRR 3 znaki achromat

Informacja Starosty Chełmskiego w formacie PDF << kliknij tutaj

 

 

Może Ciebie zainteresować