Zmiany w programie Czyste Powietrze

poniedziałek, 2024-06-17

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” obowiązujące od 14.06.2024 r.

Zmiany programu dotyczą:

 1. Pompy ciepła, kotły zagazowujące drewno o podwyższonym standardzie oraz kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie będą uznawane za koszt kwalifikowalny tylko wtedy gdy ich parametry techniczne zostaną potwierdzone wpisem na listę ZUM
 2. Obowiązkowy audyt energetyczny:

W przypadku montażu pompy ciepła obowiązkowo należy wykonać audyt energetyczny. Dofinasowanie do audytu wynosi do 1 200,00 zł i pokrywa do 100% kosztów kwalifikowalnych. Warunek ten obowiązuje dla umów o dofinasowanie zawartych na podstawie wniosków złożonych od 14 czerwca 2024 r. Zgodnie z nowymi zmianami pompy ciepła służące do ogrzewania lub do ogrzewania i cuw mogą być kwalifikowalne do dofinasowania jeżeli:

  • został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i wskazano w tym audycie wybór pompy ciepła jako nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu oraz
  • został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze oraz
  • został zrealizowany w całości wybrany do realizacji, optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazany w audycie energetycznym, obejmujący wybór pompy ciepła jako nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia
 1. W wyniku wprowadzonych zmian w Programie, zmianie uległa dokumentacja programowa w tym m.in. wzór wniosku o dofinansowanie, wzór wniosku o płatność oraz instrukcje ich wypełniania.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 14 czerwca 2024 r. rozpatrywane będą na podstawie dokumentów programowych w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.

Firmy, które nie posiadają jeszcze akredytowanych badań dla pomp ciepła, mogą od 14 czerwca 2024 r. zgłaszać wniosek o czasowy wpis na listę na podstawie europejskiego znaku jakości EHPA Q, HP Keymark lub Eurovent. To umożliwi im obecność na liście na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2024 r.

Warto jednak podkreślić, że od 2025 roku na liście ZUM pozostaną tylko i wyłącznie pompy ciepła z parametrami potwierdzonymi pełnymi badaniami przeprowadzonymi w akredytowanym laboratorium zlokalizowanym na terenie UE lub krajów EFTA.

Obowiązek wyboru z listy ZUM dotyczy także kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie oraz kotłów na pellet o podwyższonym standardzie. W tym przypadku jednak firmy nie muszą przechodzić żadnych nowych procedur, ponieważ dla tego typu urządzeń nie są wymagane żadne nowe dokumenty.

 


 

 Zmiany w programie „Czyste powietrze” obowiązujące od 22.04.2024 r.

Zmiany programu dotyczą:

 1. Pomp ciepła, kotłów zagazowujących drewno o podwyższonym standardzie oraz kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie:

Od 22 kwietnia 2024 r. kosztem kwalifikowanym mogą być wyłącznie pompy ciepła, kotły zagazowujące drewno o podwyższonym standardzie oraz kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), lista dostępna pod adresem: https://lista-zum.ios.edu.pl

Warunek ten obowiązuje dla umów o dofinasowanie zawartych na podstawie wniosków złożonych od 22 kwietnia 2024 r., w ramach których przedstawione do rozliczenia są faktury/rachunki dotyczące zakupu lub/i montażu powyższych urządzeń wystawione po 14 czerwca 2024 r.

Od 22 kwietnia do 13 czerwca 2024 obowiązuje okres przejściowy, w którym to kosztem kwalifikowalnym mogą być w/w urządzenia nie znajdujące się na liście ZUM. Warunkiem skorzystania z okresu przejściowego jest złożenie wniosku o płatność obejmującego swoim zakresem wymianę źródła ciepła wraz z wszystkimi fakturami (lub innymi równoważnymi dokumentami księgowymi) dotyczącymi zakupi i/lub montażu do końca okresu przejściowego tj. do dnia 13 czerwca 2024 r.

Nowe zasady stwarzają trzy opcje dla wnioskodawców:

  1. wniosek złożony do 21.04 – pozwala na dotację na urządzenia spoza listy ZUM;
  2. wniosek złożony od 22.04 i dowód zakupu urządzenia do 13.06 – pozwala na dotację na urządzenia spoza listy ZUM;
  3. wniosek złożony od 22.04 i dowód zakupu urządzenia od 14.06 – dotacja tylko na urządzenia z listy ZUM.
 1. Ograniczenie możliwości wnioskowania o najwyższy poziom dofinasowania:

Beneficjent, który otrzymał najwyższy poziom dofinasowania (w ramach części 3 programu) na dany budynek lub lokal mieszkalny, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem na podstawie wniosku złożonego po 22 kwietnia 2024 r. (tj. zawarł umowę dotacji na najwyższy poziom dofinasowania i nie została ona rozwiązana lub zmieniona na podstawowy poziom dofinasowania) będzie mógł wnioskować na pozostałe budynki lub lokale mieszkalne będące jego własnością/ współwłasnością po zakończeniu okresu przejściowego (od 14 czerwca 2024 r.) tylko i wyłącznie na podstawowy poziom dofinasowania (w ramach części 1 Programu)

Najwyższy poziom dofinasowania Beneficjent może uzyskać tylko i wyłącznie na jeden budynek/ lokal mieszkalny, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Nowe reguły dotyczące najwyższego dofinansowania należy rozumieć tak, że:

 • Wniosek o dotację złożony do 21.04 – zmiany Cię nie dotyczą;
 • Wniosek o dotację złożony od 22.04 do 13.06 – okres przejściowy, uwzględniający poniższy warunek;
 • Wniosek o dotację złożony od 14.06 lub później – zmiany Cię dotyczą, jedna szansa na dotację w ramach najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu) o ile już wcześniej (od 22.04) nie udzielono Ci dotacji z części 3) programu na inny budynek/lokal mieszkalny.
 1. Doprecyzowanie ws. dokumentów księgowych wystawionych przez współmałżonka:

W wyniku zmian wprowadzonych 22 kwietnia 2024 r. doprecyzowano, że nie są kwalifikowalne koszty w sytuacji gdy małżonek Beneficjenta pozostający z nim w ustawowej wspólności majątkowej, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonuje sprzedaży lub dostawy lub wykonuje usługę i wystawia fakturę (lub równoważny dokument księgowy) na Beneficjenta.

 1. Doprecyzowanie wypłaty zaliczek w umowach z prefinansowaniem (umowach z zaliczką):

Warunkiem wypłaty zaliczki na rachunek bankowy Wykonawcy jest złożenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (dalej WFOŚiGW) podpisanej własnoręcznie przez Beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki. Podpis na dyspozycji wypłaty zaliczki nie może być złożony przez Pełnomocnika Beneficjenta, wzór dyspozycji wypłaty zaliczki Beneficjent otrzyma wraz z pismem informującym o zawarciu umowy na dofinansowanie. Wraz z dyspozycją o wypłatę zaliczki do WFOŚiGW Beneficjent składa kopię faktury zaliczkowej wystawionej na Beneficjenta lub Beneficjenta i małżonka wspólnie.

Beneficjent jest zobowiązany do złożenia dyspozycji wypłaty zaliczki wraz z załącznikami w terminie umożliwiającym WFOŚiGW wypłatę tej zaliczki w terminie w Programie, jednak nie później niż 5 dni roboczych przed upływem tego terminu. WFOŚiGW informuje Wnioskodawcę o dacie dokonania wypłaty zaliczki.

Czas na złożenie wniosku o płatność rozliczający zakres przedsięwzięcia wynikający z umowy z danym Wykonawcą został określony na 120 dni od dnia wypłaty zaliczki dotyczącej realizacji umowy z danym Wykonawcą. Czas na zrealizowanie całości przedsięwzięcia w ramach umowy o dofinasowanie pozostaje bez zmian tj. 18 miesięcy od dania złożenia wniosku o dofinansowanie.

 1. Zmiana odnośnie pełnomocnictw:

W przypadku składania wniosku o dotację przez pełnomocnika wymaganie jest pełnomocnictwo z w własnoręcznym podpisem Beneficjenta poświadczone notarialnie. Oznacza to złożenie własnoręcznego podpisu przez Beneficjenta na pełnomocnictwie w obecności notariusza lub złożenie wcześniej podpisu przez Beneficjenta uznanym przez notariusza jako własnoręczny.

 1. Brak możliwości złożenie oświadczenia o zapłacie:

W wyniku zmian w Programie wprowadzonych od 22 kwietnia 2024 r. usunięto możliwość złożenia przez Beneficjenta oświadczenia o dokonaniu zapłaty na rzecz Wykonawcy. Wprowadzono oświadczenie wystawcy faktury (Wykonawcy lub Sprzedawcy) o dokonaniu zapłaty przez Beneficjenta.

 1. Wydłużono okres wydatkowania środków przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 30.09.2029 r. do 31.12.2029 r.
 2. W wyniku wprowadzonych zmian w Programie, zmianie uległa dokumentacja programowa w tym m.in. wzór wniosku o dofinansowanie, wzór wniosku o płatność oraz instrukcje ich wypełniania.

 

    Grafika 2
       
Grafika 3     Grafika 4

Może Ciebie zainteresować