RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

PRZEMOC W RODZINIE !? - Co możesz zrobić

piątek, 2021-11-26

Przemoc jest zjawiskiem występującym powszechnie w naszym społeczeństwie. Dotyka ona rodzin o różnym statusie społecznym i należy ją zaklasyfikować do kategorii negatywnych
i szkodliwych społecznie. Rodzina w życiu człowieka jest najważniejszym środowiskiem kształtowania osobowości, systemu wartości oraz światopoglądu i stylu życia.

FORMY PRZEMOCY W RODZINIE

Przemoc fizyczna - polega przede wszystkim na używaniu siły fizycznej, w celu wymuszenia określonego postępowania, wywołania lęku: wyładowania własnych emocji (gniew, frustracja, niezadowolenie). Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem, niosącym ryzyko uszkodzenia ciała, niezależnie czy do tego dochodzi. Przejawami przemocy fizycznej
są: popychanie, policzkowanie, szarpanie za włosy, uderzanie pięścią, kopanie, przypalanie papierosem, duszenie, rzucanie przedmiotami, drapanie, plucie, wykręcanie rąk, krępowanie lub uwięzienie, świadome stworzenie niebezpiecznych sytuacji, stanowiących zagrożenie fizyczne.

Przemoc psychiczna - koncentruje się na działaniach i zachowaniach celowo nakierowanych przez sprawcę w celu zmiany potrzeb, uczuć, postaw ofiary, tak aby osoba manipulowana działała zgodnie z oczekiwaniami sprawcy i pod jego kontrolą. Przemoc  ta  obejmuje przymus
i groźby, zastraszanie, emocjonalne wykorzystanie, za które uważa się oskarżenie, upokarzanie, obwinianie i manipulowanie, poczucie winy, wyzwiska, wmawianie choroby psychicznej, odmawianie współżycia seksualnego, izolowanie przez kontrolowanie kontaktów z innymi, zabranianie korzystania z telefonu, samochodu, zakaz opuszczania domu itd.

Przemoc seksualna - przemoc seksualna polega na zmuszaniu osoby do niechcianych
i nieakceptowanych przez ofiarę zachowań, w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły, ale także na groźbach użycia siły lub emocjonalnym szantażu.

Przemoc ekonomiczna - sprawia, że ofiara staje się zależna od sprawcy i jest ona  szczególnie podatna na przemoc. Przykłady tej przemocy obejmują ograniczenie dostępu ofiary
do pieniędzy, czy informacji o stanie finansowym rodziny, zmuszanie ofiary  do proszenia
o każdy grosz, odbieranie pieniędzy, niedopuszczanie ofiary do pracy zarobkowej.

FAZY PRZEMOCY W RODZINIE

Ciągle powtarzająca się przemoc w związkach i brak reakcji na nią może wywołać stan cyklicznych zdarzeń charakteryzujących się następującymi fazami:

Faza narastającego napięcia – w tej fazie wyraźnie odczuwalny jest wzrost napięcia pomiędzy partnerami oraz narastające sytuacje konfliktowe. Ofiara stara się tak zachowywać,  by uspokoić sprawcę, spełniając jego życzenia i zachcianki, czuje się winna powstałej sytuacji, usprawiedliwia sprawcę, jest cały czas spięta i zdenerwowana, gdyż wie, że wszystko co zrobi lub powie, może być pretekstem do wybuchu złości i agresji partnera.

Faza gwałtownej przemocy - wzbierające napięcie powoduje wybuch agresji, sprawca przemienia się w kata. Wybuch często nieadekwatny do przyczyny, którą podaje sprawca (dokonuje szkód psychicznych, fizycznych, niszczy sprzęty, nie zwracając uwagi
na krzywdę innych). To właśnie w takich sytuacjach przemocy kobiety najczęściej podejmują decyzje o szukaniu pomocy, wzywają policję, ujawniają przed rodziną całą sytuację, grożą rozwodem, sprawą karną.

Faza miodowego miesiąca - czas skruchy- okazywania troski i miłości. Sprawca próbuje załagodzić sytuację, przeprasza, obiecuje poprawę, staje się uczynny i miły.

Jednak po jakimś czasie wszystko zaczyna się od nowa, przemoc jest procesem, który
się nasila. Faza narastającego napięcia i miodowego miesiąca jest coraz krótsza, natomiast ostrej przemocy jest coraz dłuższa.

Na występowanie przemocy w rodzinie ma wpływ wiele czynników. Dochodzi do nich w wyniku złożonych interakcji pomiędzy czynnikami społecznymi, kulturowymi i psychicznymi. Prawdopodobieństwo jej wystąpienia zwiększają czynniki:

  • społeczne i kulturowe – w wielu środowiskach wciąż istnieje silne przekonanie o prawie dominacji rodziców nad dziećmi, dominacji mężczyzn nad kobietami, istnieje przyzwolenie na stosowanie kar cielesnych wobec dzieci.
  • środowisko społeczne - istotnym czynnikiem sprzyjającym występowaniu przemocy jest stres spowodowany aktualną sytuacją socjalno-bytową rodziny. Niskie zarobki, czy zagrożenia związane z utratą pracy oraz sytuacja zdrowotna, wywołują frustracje mogące sprzyjać nawarstwianiu się problemów, sprzyjających pojawianiu się przemocy w rodzinie.
  • dziedziczenie wzorca przemocy - dzieci wychowujące się w rodzinach, w których krzywdzi się bliskich, przyswajają sobie zachowania dorosłych, których są świadkami lub ofiarami, uczą się, że przemoc to najlepszy i najbardziej skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów.
  • osobowość osoby doznającej przemocy - brak zdolności jednostki do przystosowania się do zmieniających się warunków środowiskowych i utrzymania optymalnego funkcjonowania psychospołecznego: brak wiary we własne możliwości, przekonanie, że nie mam na nic wpływu, poczucie osamotnienia, rezygnacja, zobojętnienie, nieśmiałość w kontaktach z innymi ludźmi, lęk przed niepowodzeniami, pesymizm.
  • osobowość sprawcy -chęć dominacji, wrodzona lub nabyta skłonność do agresji, nieufność, zazdrość, brak empatii, niska wrażliwość, niskie poczucie własnej wartości, obawa przed odrzuceniem i utrata rodziny.

W SYTUACJI ZAGROŻENIA POMOC MOŻNA UZYSKAĆ DZWONIĄC POD NUMER TELEFONU:

Telefon alarmowy – tel. 112.

Policja – tel. 997.

Pogotowie Ratunkowe – tel. 999.

Posterunek Policji w Siedliszczu, ul. Leśna 10 – tel. 47 813 555

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu  82 569 22 10

Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 48 222 309 900 lub na adres e-mail info@numersos.pl.

 

Inne ważne telefony:

801 12 00 02 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji ,,Dzieci Niczyje”.

116 006 – Telefon dla Ofiar Przestępstwa

https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#rodzina-i-malzenstwo

Aktualności

Konsultacje w sprawie kąpieliska Ma... - zdjęcie ilustracyjne

Konsultacje w sprawie kąpieliska Ma...

03.02.2023

Burmistrz Siedliszcza na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w  sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Siedliszcze w 2023 r. oraz określenia sezonu kąpielowego

Czytaj dalej
Czytaj dalej
PUP - Oferty Pracy - zdjęcie ilustracyjne

PUP - Oferty Pracy

02.02.2023

Wolne miejsca pracy pozostające w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie według stanu na dzień 02.02.2023 r. Zamieszczone na stronie internetowej: https://chelm.praca.gov.pl.

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Kurs chemizacyjny uzupełniajacy - zdjęcie ilustracyjne

Kurs chemizacyjny uzupełniajacy

02.02.2023

Uwaga Rolnicy!!! Osoby chętne do odbycia kursu chemizacyjnego uzupełniającego proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Siedliszczu do dnia 17 lutego 2023 r. Kurs przeznaczony jest dla osób którym kończą się uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Ogłoszenie Burmistrza Siedliszcza o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. - zdjęcie ilustracyjne

Ogłoszenie Burmistrza Siedliszcza o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

30.01.2023

Stosownie do art. 97a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)   BURMISTRZ SIEDLISZCZAinformuje   o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych jak działki:

Czytaj dalej
Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować