REKRUTACJA DO ZESPOŁU SZKÓŁ w Siedliszczu

środa, 2021-01-27

HARMONOGRAM REKRUTACJI


do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022

 

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
22 luty 26 luty
do godz. 15.00
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej

1 marca

 

19 marca
do godz. 15.00

Złożenie podpisanego wniosku (zgłoszenia do klasy I w przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

26 kwietnia
godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

26 kwietnia

 

30 kwietnia
do godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole

4 maja
godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 4 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej
21 czerwca godz. 14.00 Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie internetowej szkoły

21 czerwca

25 czerwca
do godz. 15.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

28 czerwca
godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

28 czerwca

 

2 lipca
do godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole

5 lipca
godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
od 5 lipca Procedura odwoławcza.
31 sierpnia Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie internetowej szkoły

 


 

Kryteria rekrutacji do Przedszkola, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej

W postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej na rok szkolny 2021/2022 obowiązują:

  • Kryteria ustawowe brane pod uwagę na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późnn. zm.)
  • Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego określone przez organ prowadzący w uchwale Nr XXV/ 205 /17 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedliszcze (pkt 8-11 tabeli)
pkt. Nazwa kryterium Dokumenty potwierdzające ich spełnianie Liczba punktów
  wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 10
  niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną 10
  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną 10
  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną 10
  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną 10
  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 10
  objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczązgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 821ze zm.) 10
  rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym

Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

obydwoje rodzice – 4,

jedno z rodziców- 2

 

dziecko potrzebuje wydłużonej opieki przedszkolnej (do 9 godzin dziennie) ze

względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców

Informacja w złożonym wniosku o przyjęcie do Przedszkola/oddziału przedszkolnego

za

każdą kolejną godzinę powyżej realizacji podstawy programowej dodatkowo -

1, maksymalnie 4.

  rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danego przedszkola lub do danej szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny Oświadczenie o uczęszczaniu w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja rodzeństwa kandydata do przedszkola lub do szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny 2
 

miesięczny dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Tekst. Jedn. Dz.U. z 2020r., poz. 111 ze zm.)

Oświadczenie o miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie kandydata 2

 

 

  • Dokumenty, o których mowa wust. 2 pkt 2-7, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
  • Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2-7, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
  • Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 


 

Kryteria rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w Siedliszczu dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Nr XXV/ 204 /17 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postepowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Siedliszcze zgodnie z art. 133 ust. 2,3 i 6 w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późniejszymi zmianami)

 

pkt. Nazwa kryterium Dokumenty potwierdzające ich spełnianie Liczba punktów
  kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata 4
  rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły 3
  kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 1
  kandydat samotnie wychowywany przez rodzica/opiekuna prawnego Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 1
  rodzic/ce kandydata pracują na terenie Gminy Siedliszcze Oświadczenie rodzica/ów o pracy na terenie Gminy Siedliszcze 1
  w obwodzie szkoły mieszkają bliscy krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki Oświadczenie o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły bliskich krewnych wspierających rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki 1

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Może Ciebie zainteresować