Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

czwartek, 2023-02-23

Urząd Miejski w Siedliszczu informuje, że zgodnie z art  3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz.2519.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

 1. zbiorników bezodpływowych (szamb),
 2. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Siedliszcza.

Lista firm posiadających pozwolenie dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w zakładce Rejestry i Ewidencje.

Na terenie Gminy Siedliszcze rozpoczyna się cykl kontrolny od 1 marca  2023 r.

Kontrola polega na sprawdzeniu zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (tylko imienne rachunki, faktury vat).  Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz.2519.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny.

 

BURMISTRZ SIEDLISZCZA
mgr inż. Hieronim Zonik

/podpisano elektronicznie/

 

 

Plan kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na 2023/2024 rok

 

L.p

Kontrolowany

Liczba planowanych kontroli

Kontrolujący

Termin kontroli

1.

Właściciele nieruchomości położonych w miejscowościach:

 • Kulik,
 • Kulik - Kolonia,
 • Dobromyśl,
 • Zabitek,
 • Stasin Dolny,
 • Gliny.
 • Kulik - 88,
 • Kulik-Kolonia - 60,
 • Dobromyśl – 38,
 • Zabitek – 13,
 • Stasin Dolny - 25,
 • Gliny - 10.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Siedliszczu

marzec - maj
2023 r.

2.

Właściciele nieruchomości położonych w miejscowościach:

 • Majdan Zahorodyński,
 • Chojeniec,
 • Chojeniec - Kolonia,
 • Stare Chojno.
 • Majdan Zahorodyński - 227,
 • Chojeniec - 95,
 • Chojeniec - Kolonia – 32,
 • Stare Chojno – 61.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Siedliszczu

czerwiec – sierpień
2023 r.

3.

Właściciele nieruchomości położonych w miejscowościach:

 • Anusin,
 • Lipówki,
 • Chojno Nowe Pierwsze,
 • Romanówka,
 • Wojciechów,
 • Janowica,
 • Siedliszcze.
 • Anusin -  42,
 • Lipówki - 36,
 • Chojno Nowe Pierwsze - 141,
 • Romanówka – 72,
 • Wojciechów - 12,
 • Janowica - 33.

Siedliszcze:

 • ul. Lipowa - 25,
 • ul. Kasztanowa - 8.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Siedliszczu

wrzesień- listopad 2023 r.

4.

Właściciele nieruchomości położonych w miejscowościach:

 • Chojno Nowe Drugie, 
 • Bezek,
 • Mogilnica,
 • Siedliszcze.
 • Chojno Nowe Drugie -  133,
 • Bezek - 97,
 • Mogilnica - 54.

Siedliszcze - 111:

 • ul. 1-go Maja - 1,
 • ul. Boczna - 5,
 • ul. Chełmska - 9,
 • ul. Chojeniecka -13,
 • ul. Długa - 12,
 • ul. Działki - 3,
 • ul. Lubelska - 10,
 • ul. Spacerowa - 2,
 • ul. Sokolec - 8,
 • ul. Szkolna - 4,
 • ul. Szpitalna - 41,
 • ul. Polna - 2,
 • ul. Żabia - 1.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Siedliszczu

grudzień 2023 r. - styczeń, luty 2024 r.

 

 

Plan kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na  2024 rok. 

 

L.p

Kontrolowany

Liczba planowanych kontroli

Kontrolujący

Termin kontroli

1.

Właściciele nieruchomości położonych w miejscowościach:

 • Wola Korybutowa Pierwsza,
 • Wola Korybutowa Druga,
 • Wola Korybutowa -  Kolonia,
 • Bezek Dębiński,
 • Brzeziny,
 • Bezek - Kolonia,
 • Marynin.
 • Wola Korybutowa Pierwsza - 67,
 • Wola Korybutowa Druga - 87,
 • Wola Korybutowa Kolonia - 72,
 • Bezek Dębiński - 28,
 • Brzeziny - 22,
 • Bezek - Kolonia 20,
 • Marynin -  83,

Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Siedliszczu

marzec- maj 2024 r.

2.

Właściciele nieruchomości położonych w miejscowościach:

 • Adolfin,
 • Jankowice,
 • Juilanów,
 • Lechówka,
 • Kamionka,
 • Krowica.
 • Adolfin - 17,
 • Jankowice - 21,
 • Julianów - 18,
 • Lechówka - 31,
 • Kamionka - 35,
 • Krowica- 27,

Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Siedliszczu

czerwiec – sierpień 2024 r.

 

Może Ciebie zainteresować