Deklaracja dostępności Odległość pomiędzy znakami Odległość pomiędzy liniami Zmień kontrast Zwiększ czcionkę Przywróć ustawienia Zmniejsz czcionkę RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Tarcza Antyinflacyjna - Dodatek Osłonowy

wtorek, 2022-01-04

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

W Gminie Siedliszcze wnioski o dodatek osłonowy należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siedliszczu, ul. Szkolna 64, 22-130 Siedliszcze, tel. 82 545 97 67.

Skład gospodarstwa domowego:

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.

W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

Terminy składania wniosków:

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć do dnia 31 października 2022 r., wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Informacja o przyznaniu świadczenia:

Przyznanie dodatku osłonowego dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego.
Decyzji wymagają: Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku, rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

WAŻNE - nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Okres wypłaty dodatku osłonowego:

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Dodatek jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Dochód pozwalający na złożenie wniosku w gminie o wypłatę dodatku osłonowego:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł* 

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę*.

*Dla określania dochodu stosuje się art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

"Mechanizm złotówka za złotówkę"

Dodatek osłonowy otrzymają też rodziny o dochodach powyżej 2100 zł/1500 zł.

Dla tych osób przysługuje obniżony dodatek osłonowy w wysokości* różnicy między kwotą ustawowego dodatku osłonowego 400 zł - 1150 zł albo 500 zł – 1437,50 zł, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

*W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona w powyższy sposób jest niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy wypłacony w podwyższonej wysokości *:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

* Gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Ze względu na to, że te gospodarstwa domowe, nie mogą liczyć na obniżenie kosztów tego paliwa, wprowadzamy podwyższenie tego dodatku osłonowego. Niezbędny jest tu jednak wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

DO POBRANIA:

Aktualności

Ostrzeżenie IMGW - zdjęcie ilustracyjne

Ostrzeżenie IMGW

13.01.2022

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 2 Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/ 1 Obszar: województwo lubelskie, powiat chełmski Ważność: od godz. 04:00 dnia 13.01.2022 do godz. 13:00 dnia 13.01.2022

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Planowane wyłączenia prądu - zdjęcie ilustracyjne

Planowane wyłączenia prądu

12.01.2022

OGŁOSZENIE Informujemy, że istnieje możliwość planowanego wyłączenia prądu w dniu 21 stycznia 2022 r. obszar planowanego wyłączenia:

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Tarcza Antyinflacyjna - Dodatek Osłonowy - zdjęcie ilustracyjne

Tarcza Antyinflacyjna - Dodatek Osłonowy

04.01.2022

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. W Gminie Siedliszcze wnioski o dodatek osłonowy należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siedliszczu, ul. Szkolna 64, 22-130 Siedliszcze, tel. 82 545 97 67.

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - zdjęcie ilustracyjne

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

03.01.2022

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 03.01.2022 r. - 07.01.2022 r.

Czytaj dalej
Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować