RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Tarcza Antyinflacyjna - Dodatek Osłonowy

wtorek, 2022-01-04

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

W Gminie Siedliszcze wnioski o dodatek osłonowy należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siedliszczu, ul. Szkolna 64, 22-130 Siedliszcze, tel. 82 545 97 67.

Skład gospodarstwa domowego:

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.

W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

Terminy składania wniosków:

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć do dnia 31 października 2022 r., wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Informacja o przyznaniu świadczenia:

Przyznanie dodatku osłonowego dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego.
Decyzji wymagają: Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku, rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

WAŻNE - nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Okres wypłaty dodatku osłonowego:

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Dodatek jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Dochód pozwalający na złożenie wniosku w gminie o wypłatę dodatku osłonowego:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł* 

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę*.

*Dla określania dochodu stosuje się art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

"Mechanizm złotówka za złotówkę"

Dodatek osłonowy otrzymają też rodziny o dochodach powyżej 2100 zł/1500 zł.

Dla tych osób przysługuje obniżony dodatek osłonowy w wysokości* różnicy między kwotą ustawowego dodatku osłonowego 400 zł - 1150 zł albo 500 zł – 1437,50 zł, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

*W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona w powyższy sposób jest niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy wypłacony w podwyższonej wysokości *:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

* Gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Ze względu na to, że te gospodarstwa domowe, nie mogą liczyć na obniżenie kosztów tego paliwa, wprowadzamy podwyższenie tego dodatku osłonowego. Niezbędny jest tu jednak wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

DO POBRANIA:

Aktualności

Konsultacje w sprawie kąpieliska Ma... - zdjęcie ilustracyjne

Konsultacje w sprawie kąpieliska Ma...

03.02.2023

Burmistrz Siedliszcza na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w  sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Siedliszcze w 2023 r. oraz określenia sezonu kąpielowego

Czytaj dalej
Czytaj dalej
PUP - Oferty Pracy - zdjęcie ilustracyjne

PUP - Oferty Pracy

02.02.2023

Wolne miejsca pracy pozostające w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie według stanu na dzień 02.02.2023 r. Zamieszczone na stronie internetowej: https://chelm.praca.gov.pl.

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Kurs chemizacyjny uzupełniajacy - zdjęcie ilustracyjne

Kurs chemizacyjny uzupełniajacy

02.02.2023

Uwaga Rolnicy!!! Osoby chętne do odbycia kursu chemizacyjnego uzupełniającego proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Siedliszczu do dnia 17 lutego 2023 r. Kurs przeznaczony jest dla osób którym kończą się uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Ogłoszenie Burmistrza Siedliszcza o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. - zdjęcie ilustracyjne

Ogłoszenie Burmistrza Siedliszcza o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

30.01.2023

Stosownie do art. 97a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)   BURMISTRZ SIEDLISZCZAinformuje   o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych jak działki:

Czytaj dalej
Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować