RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

REKRUTACJA do SZKÓŁ 2022/2023

poniedziałek, 2022-01-24

Harmonogram rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023

 

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej/ zgłoszenie do klasy pierwszej

28 luty

4 marca
do godz. 15.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym oraz zgłoszenia do klasy I w przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej

7 marca

 

25 marca

do godz. 15.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

25 kwietnia

godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

25 kwietnia

 

29 kwietnia

do godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole

5 maja

godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 5 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej

20 czerwca godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie internetowej szkoły

20 czerwca

24 czerwca

do godz. 15.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

28 czerwca

godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

28 czerwca

 

1 lipca

do godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole

5 lipca

godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 5 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie internetowej szkoły

 

DO POBRANIA:

 


 

Kryteria rekrutacji do Przedszkola, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej

W postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej na rok szkolny 2022/2023 obowiązują:

  1. kryteria ustawowe brane pod uwagę na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późniejszymi) (pkt 1-7 tabeli) oraz
  2. kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego określone przez organ prowadzący w uchwale Nr XXV/ 205 /17 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedliszcze (pkt 8-11 tabeli)

 

pkt.

Nazwa kryterium

Dokumenty potwierdzające ich spełnianie

Liczba punktów

1.        

wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

10

2.        

niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną

10

3.        

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną

10

4.        

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną

10

5.        

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną

10

6.        

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

10

7.        

objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Tekst jedn. Dz.U. z  2020 r., poz. 821 ze zm.)

10

8.        

rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym

Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

obydwoje rodzice – 4,

jedno z rodziców- 2

9.        

dziecko potrzebuje wydłużonej opieki przedszkolnej (do 9 godzin dziennie) ze

względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców

Informacja w złożonym wniosku o przyjęcie do Przedszkola/oddziału przedszkolnego

za

każdą kolejną godzinę powyżej realizacji podstawy programowej dodatkowo -

1, maksymalnie 4.

10.     

rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danego przedszkola lub do danej szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny

Oświadczenie o uczęszczaniu w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja rodzeństwa kandydata do przedszkola lub do szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny

2

11.     

miesięczny dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Tekst. Jedn. Dz.U. z 2020r.,  poz. 111 ze zm.)

Oświadczenie o miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie kandydata

2

 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2-7, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2-7, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

DO POBRANIA:

 


 

Kryteria rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w Siedliszczu dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Nr XXV/ 204 /17 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postepowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Siedliszcze zgodnie z art. 133 ust. 2,3 i 6 w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późniejszymi zmianami)

 

pkt.

Nazwa kryterium

Dokumenty potwierdzające ich spełnianie

Liczba punktów

1.        

kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata

4

2.        

rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły

Oświadczenie o uczęszczaniu  rodzeństwa kandydata do danej szkoły

3

3.        

kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

1

4.        

kandydat samotnie wychowywany przez rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

1

5.        

rodzic/ce kandydata pracują na terenie Gminy Siedliszcze

Oświadczenie rodzica/ów o pracy na terenie Gminy Siedliszcze

1

6.        

w obwodzie szkoły mieszkają bliscy krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki

Oświadczenie o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły bliskich krewnych wspierających rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki

1

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

DO POBRANIA:

 

 

 

 

 

Aktualności

Konsultacje w sprawie kąpieliska Ma... - zdjęcie ilustracyjne

Konsultacje w sprawie kąpieliska Ma...

03.02.2023

Burmistrz Siedliszcza na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w  sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Siedliszcze w 2023 r. oraz określenia sezonu kąpielowego

Czytaj dalej
Czytaj dalej
PUP - Oferty Pracy - zdjęcie ilustracyjne

PUP - Oferty Pracy

02.02.2023

Wolne miejsca pracy pozostające w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie według stanu na dzień 02.02.2023 r. Zamieszczone na stronie internetowej: https://chelm.praca.gov.pl.

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Kurs chemizacyjny uzupełniajacy - zdjęcie ilustracyjne

Kurs chemizacyjny uzupełniajacy

02.02.2023

Uwaga Rolnicy!!! Osoby chętne do odbycia kursu chemizacyjnego uzupełniającego proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Siedliszczu do dnia 17 lutego 2023 r. Kurs przeznaczony jest dla osób którym kończą się uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Ogłoszenie Burmistrza Siedliszcza o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. - zdjęcie ilustracyjne

Ogłoszenie Burmistrza Siedliszcza o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

30.01.2023

Stosownie do art. 97a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)   BURMISTRZ SIEDLISZCZAinformuje   o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych jak działki:

Czytaj dalej
Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować