RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej

środa, 2022-06-01

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o naborze wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej w terminie od 1 do 18 lipca 2022 r. Ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej LGD nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru.

Ogólne warunki ubiegania się o dofinansowanie

 1. Wnioskodawcą może być przedsiębiorca będący osobą fizyczną, jeżeli jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletni oraz miejsce, pod którym wykonuje działalność znajduje się na obszarze wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) tj. gminy Sawin, Siedliszcze, Chełm, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny lub miasta Rejowiec Fabryczny albo podmiot będący osobą prawną, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze LSR.
 2. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro lub małe przedsiębiorstwa.
 3. O dofinansowanie może ubiegać się przedsiębiorca, który w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy prowadził działalność co najmniej przez 365 dni.
 4. Wnioskodawca musi posiadać tzw. numer identyfikacyjny producenta (nadaje go Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).
 5. Wnioskodawca musi wykazać: doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze lub posiadanie zasobów odpowiednich do przedmiotu operacji lub posiadanie kwalifikacji odpowiednich do przedmiotu operacji lub wykonywać działalność odpowiednią do przedmiotu operacji.
 6. Wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana pomoc na podjęcie działalności gospodarczej (ze środków PROW) lub minęło 2 lata od dnia przyznania takiej pomocy.
 7. Minimalna kwota dofinansowania to 50 tysięcy zł. a maksymalna 200 tysięcy zł. Poziom dofinansowania 70% kosztów kwalifikowanych projektu.
 8. Przyznane dofinansowanie wypłacane jest na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.
 9. Wymagane jest utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i utrzymanie zatrudnienia oraz prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.
 10. Inwestycje w ramach uzyskanego dofinansowania mogą być realizowane tylko i wyłącznie na obszarze objętym LSR czyli na terenie jednej z gmin wymienionych w pkt 1.
 11. W przypadku operacji inwestycyjnej polegającej m.in. na przebudowie i budowie obiektów niezbędne jest dołączenie do wniosku o przyznanie pomocy projektu budowlanego i/lub pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, map i szkiców sytuacyjnych oraz ostatecznej decyzji środowiskowej, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi przepisami.
 12. Wszystkie zakupione w ramach realizacji operacji maszyny, urządzenia, sprzęty, wyposażenie muszą być fabryczne nowe.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków dostępne są na stronie www.promenadas12.pl. lub bezpośrednio w biurze LGD PROMENADA S 12 w Rejowcu Fabrycznym, ul. Mickiewicza 3, tel. 82 5663 474.

Aktualności

Konsultacje w sprawie kąpieliska Ma... - zdjęcie ilustracyjne

Konsultacje w sprawie kąpieliska Ma...

03.02.2023

Burmistrz Siedliszcza na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w  sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Siedliszcze w 2023 r. oraz określenia sezonu kąpielowego

Czytaj dalej
Czytaj dalej
PUP - Oferty Pracy - zdjęcie ilustracyjne

PUP - Oferty Pracy

02.02.2023

Wolne miejsca pracy pozostające w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie według stanu na dzień 02.02.2023 r. Zamieszczone na stronie internetowej: https://chelm.praca.gov.pl.

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Kurs chemizacyjny uzupełniajacy - zdjęcie ilustracyjne

Kurs chemizacyjny uzupełniajacy

02.02.2023

Uwaga Rolnicy!!! Osoby chętne do odbycia kursu chemizacyjnego uzupełniającego proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Siedliszczu do dnia 17 lutego 2023 r. Kurs przeznaczony jest dla osób którym kończą się uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

Czytaj dalej
Czytaj dalej
Ogłoszenie Burmistrza Siedliszcza o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. - zdjęcie ilustracyjne

Ogłoszenie Burmistrza Siedliszcza o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

30.01.2023

Stosownie do art. 97a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)   BURMISTRZ SIEDLISZCZAinformuje   o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych jak działki:

Czytaj dalej
Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować