Wybory Ławników dla Sądów Powszechnych

KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
DLA SĄDÓW POWSZECHNYCH

I. Druk  KARTY  ZGŁOSZENIA  /w załączeniu/ lub można pobrać w biurze Rady Miejskiej w Siedliszczu, 22-130 Siedliszcze, ul. Szpitalna 15A /I piętro/.

II. DO KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA  NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;

informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był  pozbawiony  władzy rodzicielskiej, a  także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis  lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji;

w przypadku zgłaszania kandydata przez obywateli dołącza się również listę osób popierających (co najmniej 50) zawierającą: imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce  stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.    

Uwaga:

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru  Karnego lub innego rejestru ponosi Skarb Państwa.
Koszty opłaty za badanie lekarskie i za  wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Załączniki do zgłoszenia wymienione w części II pkt 2, 3, 4, 5 i 7 komunikatu winny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a załącznik wymieniony w części II pkt 6 nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

III. TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW UPŁYWA 30 CZERWCA 2023 r. - DO GODZ. 15.00. MIEJCE SKŁADANIA: Biuro Rady Miejskiej w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, (I piętro).

IV. PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZGŁOSZENIA:

prezesi właściwych sądów;

stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem  partii politycznych;

co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Siedliszcze. 

V. LICZBA ŁAWNIKÓW WYBIERANYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W SIEDLISZCZU:

- Sąd Rejonowy w Chełmie – 2, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 1.

dokument podpisał

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wiesław Prażnowski

/podpisano elektronicznie/

 

 

DO POBRANIA:

 

Może Ciebie zainteresować