Pomoc Żywnościowa 2021-2027

loga

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027  Podprogram 2023 FEPŻ RW  grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową  jest  następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program– podobnie jak POPŻ– opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

W dniu 8 września 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów-organizacji partnerskich dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, dokument stanowiący podstawę realizacji pierwszej edycji FEPŻ, zgodnie z którym pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

Kryteria kwalifikowalności - do korzystania pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedną z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy.

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Osoby uprawnione będą mogły zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedliszczu. Zainteresowane osoby mogą zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat FEPŻ. Link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

https://www.fepz.gov.pl,

 

2023.11.02 POPŻ21Plus Logo

 

POPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty

Ośrodek Pomocy Społecznej  z terenu województwa lubelskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny mleko UHT szynka wieprzowa mielona cukier biały olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.
Pomoc żywnościowa trafiła do 400 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa lubelskiego. Osobom potrzebującym przekazaliśmy 5 400 ton żywności w formie o 400 paczek żywnościowych.

W ramach POPŻ PP 2021 plus dla osób korzystających z pomocy żywnościowej nie były przeprowadzone  warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących.

Może Ciebie zainteresować