Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Chełmie w sprawie I Ns 810/22

wtorek, 2023-11-14

 

Sygn. akt I Ns 810/22

 

OGŁOSZENIE

 

Postanowieniem z dnia 03 listopada 2023 roku Sąd Rejonowy w Chełmie zezwolił Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. w Konstancinie –Jeziornie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6.911,00 (sześć tysięcy dziewięćset jedenaście 00/100) złotych tytułem odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu z części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 382 z obrębu Bezek, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, w związku z budową przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Konstancinie – Jeziornie dwutorowej linii elektroenergetycznej 400KV relacji Chełm - Lublin Systemowa, ustalonego decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 24 czerwca 2022 roku znak GKN.683.2.2.2022, z zastrzeżeniem, że wypłata tej kwoty nastąpić ma na rzecz uprawnionego wierzyciela, który wykaże się tytułem prawnym do nieruchomości. Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział I Cywilny wzywa wierzycieli, którzy wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 382 położonej w obrębie Bezek, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, do odbioru zdeponowanej kwoty. Jednocześnie poucza, iż z zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 2008r., poz. 1537) w zw. z art. 118a ust. 3 oraz w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) ostateczny termin do odbioru depozytu wynosi 10 lat od dnia doręczenia uprawnionemu wezwania do odbioru lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 cyt. wyżej ustawy. Bezskuteczny upływ terminu do odbioru depozytu zgodnie z dyspozycją art. 9 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów skutkować będzie natomiast likwidacją depozytu z mocy prawa i przejściem zdeponowanych środków finansowych na rzecz Skarbu Państwa.

Na oryginale właściwe podpisy

 

Załącznik:

1. Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Chełmie w sprawie I Ns 810/22

Może Ciebie zainteresować