Rekrutacja do Przedszkola i Szkoły Podstawowej

Harmonogram rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej/ zgłoszenie do klasy pierwszej

26 luty

1 marca
do godz. 15.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym oraz zgłoszenia do klasy I w przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej

4 marca

 

22 marca

do godz. 15.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

19 kwietnia

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

22 kwietnia

 

26 kwietnia

do godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole

6 maja

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 6 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej

14 czerwca

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie internetowej szkoły

17 czerwca

21 czerwca

do godz. 15.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

25 czerwca

godz. 9.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

25 czerwca

 

28 czerwca do godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole

5 lipca

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 5 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie internetowej szkoły

Kryteria rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w Siedliszczu dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Nr XXV/ 204 /17 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postepowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Siedliszcze zgodnie z art. 133 ust. 2,3 i 6 w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 900 z późniejszymi zmianami)

 

pkt.

Nazwa kryterium

Dokumenty potwierdzające ich spełnianie

Liczba punktów

1.        

kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata

4

2.        

rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły

Oświadczenie o uczęszczaniu  rodzeństwa kandydata do danej szkoły

3

3.        

kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

1

4.        

kandydat samotnie wychowywany przez rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

1

5.        

rodzic/ce kandydata pracują na terenie Gminy Siedliszcze

Oświadczenie rodzica/ów o pracy na terenie Gminy Siedliszcze

1

6.        

w obwodzie szkoły mieszkają bliscy krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki

Oświadczenie o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły bliskich krewnych wspierających rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki

1

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Kryteria rekrutacji do Przedszkola, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej

W postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej na rok szkolny 2024/2025 obowiązują:

  1. kryteria ustawowe brane pod uwagę na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późniejszymi) (pkt 1-7 tabeli) oraz
  2. kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego określone przez organ prowadzący w uchwale Nr XXV/ 205 /17 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedliszcze (pkt 8-11 tabeli)

 

pkt.

Nazwa kryterium

Dokumenty potwierdzające ich spełnianie

Liczba punktów

1.        

wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

10

2.        

niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną

10

3.        

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną

10

4.        

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną

10

5.        

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną

10

6.        

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

10

7.        

objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Tekst jedn.1426 ze zm.)

10

8.        

rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym

Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

obydwoje rodzice – 4,

jedno z rodziców- 2

9.        

dziecko potrzebuje wydłużonej opieki przedszkolnej (do 9 godzin dziennie) ze

względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców

Informacja w złożonym wniosku o przyjęcie do Przedszkola/oddziału przedszkolnego

za

każdą kolejną godzinę powyżej realizacji podstawy programowej dodatkowo -

1, maksymalnie 4.

10.     

rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danego przedszkola lub do danej szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny

Oświadczenie o uczęszczaniu w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja rodzeństwa kandydata do przedszkola lub do szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny

2

11.     

miesięczny dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Tekst. Jedn. Dz.U. z 2023r.,  poz. 390 ze zm.)

Oświadczenie o miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie kandydata

2

 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2-7, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2-7, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Może Ciebie zainteresować