Dodatek Osłonowy

Od stycznia do końca kwietnia 2024r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

W gminie Siedliszcze zadanie to realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu. Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego należy złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 62, w godz. 7.00-15.00 lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany, taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Po spełnieniu warunku kryterium dochodowego:

 • osobom gospodarującym jednoosobowo, jeżeli ich miesięczny dochód
  nie przekracza 2100 złotych netto;
 • osobom w gospodarstwach wieloosobowych, jeżeli ich miesięczny dochód na jedną osobę nie przekracza 1500 złotych netto.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na członka danej rodziny przekracza wyżej wymienione kryteria dodatek osłonowy będzie przysługiwał w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego ustalona zgodnie z w/w zasadami jest niższa niż 20,00 zł dodatek nie przysługuje.

Dodatek osłonowy przysługuje w kwocie:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
 • 343,20 zł dla gospodarstwa od 2 do 3 osób
 • 486,20 zł dla gospodarstwa od 4 do 5 osób
 • 657,80 zł dla gospodarstwa od 6 osób

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł
na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji budynków, o której mowa w art. 27 a ust. 1 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek wynosi:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa od 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa od 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa od 6 osób

Wnioski o dodatek osłonowy pozytywnie rozpatrzone nie mają formy decyzji, informacja zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail podany we wniosku.  W przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie będzie wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Natomiast wnioski rozpatrzone negatywnie będą w formie decyzji administracyjnej, wysyłane w formie tradycyjnej.

DO POBRANIA

Może Ciebie zainteresować