Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ)

Pomoc Zywnosciowa

 

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027  Podprogram 2023 FEPŻ RW  grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową  jest  następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program– podobnie jak POPŻ– opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Kryteria kwalifikowalności - do korzystania pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedną z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy.

Kryteria stanowiące 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

  • dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł
  • dla osoby w rodzinie - 1 590 zł

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027, https://www.fepz.gov.pl, oraz osobiście u pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedliszczu lub telefonicznie pod numerem telefonu (82) 569 22 10 w godzinach od 7.00 do 15.00.

Zgłoszenia będą  przyjmowane do wyczerpania miejsc tj. 400 osób.

Może Ciebie zainteresować