Zapytanie ofertowe dostępny samorząd

 

18 sierpnia 2023 r. - Informacja o wyborze oferty

07 sierpnia 2023 r. - Informacja z otwarcia ofert


LOGO

Siedliszcze, 21 lipca 2023 r.

GT.271.PP.DKI2.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 3/2021 Burmistrza Siedliszcza z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych.

Zamawiający:

Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze

I. Postanowienia ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest zakup przedmiotów zapewniających dostępność komunikacyjno-informacyjną Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia ze względu na różnorodność został podzielony przez Zamawiającego na IV części.

Część I: Zakup lupy elektronicznej i powiększalnika cyfrowego

Lupa elektroniczna – 2 szt.:

 1. Kamera o rozdzielczości minimum HD
 2. Ekran o przekątnej min. 4 cale
 3. Powiększenie min. 10 krotne
 4. Bateria wielokrotnego użytku
 5. Ładowanie bezprzewodowe i przewodowe za pomocą załączonego zasilacza sieciowego
 6. Wbudowane podświetlenie LED
 7. Możliwość podłączenie do TV

Powiększalnik cyfrowy – 2 szt.:

 1. Wyświetlacz min. 10 cali
 2. Powiększenie min. 20 krotne
 3. Funkcja zamiany tekstu na mowę
 4. Możliwość podłączenia do TV, monitora zewnętrznego
 5. Akumulator min 6 000 mAh
 6. Zasilacz sieciowy do ładowania

Część II: Zakup planu tyflograficznego – 1 komplet:

 1. Wykonanie projektu graficznego tablic dla osób widzących i niewidomych na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego.
 2. Wykonanie tablic tyflograficznych (po akceptacji projektu graficznego przez Zamawiającego).
 3. Pod warstwą dotykową należy umieścić kolorowy wydruk z informacją dla osób widzących.
 4. Informacje wypukłe wpuszczone w główną warstwę wykonane z kolorowych tworzyw sztucznych lub rozwiązania równoważna posiadająca pozytywną opinię PZN.
 5. Opisy w alfabecie Braille’a wykonane w standardzie Marburg Medium.
 6. Warstwa główna tablicy powinna być wykonana z transparentnego tworzywa sztucznego odpornego na warunki zewnętrzne i promieniowanie UV
 7. Format planu: min. A3
 8. Ilość: 1 komplet zawierający parter, I piętro, II piętro (rzuty poszczególnych kondygnacji w załączniku)
 9. Wymagany okres gwarancji minimum 24 miesiące. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru prac, tj. po zrealizowaniu całego przedmiotu umowy.
 10. Wzory logotypów, które należy umieścić na planie znajdują się w załączniku.
 11. Akcesoria montażowe do powieszenia planu na ścianie. (Zawieszenie planu na ścianie poprzez dystanse wykona Zamawiający)
 12. Dostawa do siedziby Zamawiającego.

Realizacja umowy oraz wykonanie tablic tyflograficznych powinna nastąpić dopiero po zaakceptowaniu projektu graficznego przez Zamawiającego.

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w niniejszym zapytaniu, a niezbędnych do realizacji zamówienia jako całości - należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.

Część III: Oznaczenie początku i końca biegu schodów

Taśma do oznaczenia biegu schodów – 2 szt.:

 1. Szerokość taśmy: min. 50 mm
 2. Długość: min. 16 m w jednej rolce
 3. Rodzaj taśmy: gruboziarnista, antypoślizgowa, samoprzylepna
 4. Kolor: żółty
 5. Przeznaczenie: miejsca użyteczności publicznej, miejsca o dużym natężeniu ruchu

Farba do oznaczenia biegu schodów – 2 szt.:

 1. Farba jednoskładnikowa – posiadająca wymieszany dodatek antypoślizgowy
 2. Pojemność: 5l
 3. Przeznaczona do ruchu pieszego
 4. Kolor: żółty
 5. Odporna na warunki atmosferyczne – do stosowania na zewnątrz
 6. Możliwość aplikowania na beton i stare powłoki malarskie

Część IV: Zakup pętli indukcyjna dla niedosłyszących – 1 szt.

 1. Rodzaj pętli indukcyjnej: mobilna/przenośna
 2. Obszar działania: min. 1 m2 od urządzenia
 3. Wbudowany mikrofon
 4. Wyjścia typu Jack: 1x na mikrofon zewnętrzny, 1x zewnętrze źródło audio
 5. Regulacja głośności pętli
 6. Zasilanie akumulatorowe
 7. Ładowarka sieciowa

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Zamówienie należy wykonać do 11 września 2023 r.

IV. Wymagania wobec Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu zweryfikowana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w formularzu ofertowym. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia". Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub na wybraną część. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

V. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zaproponuje najlepszą ofertę zgodnie z n/w kryterium.

Kryterium oceny stanowi:

 • Cena – 100%

Sposób liczenia punktów w kryterium „Cena”, maksymalna liczba punktów – 100 (ocenie będzie podlegała cena brutto)

Zrzut_ekranu_2023-07-21_140057.jpg

VI. Opis przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, do niniejszego zapytania osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania do dnia 07 sierpnia 2023 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania). Opakowanie powinno być zaadresowane następująco:

Oferta

Dostępność komunikacyjno - informacyjna

Nie otwierać przed dniem 07 sierpnia 2023 r. przed godz. 10:00

Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Termin związania ofertą: 14 dni. Termin i miejsce otwarcia ofert: 07 sierpnia 2023 r. godz. 10:05, pokój nr 12 Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

VII. Kontakt z Zamawiającym:

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Maciej Dudek – podinspektor Wydziału Infrastruktury

Tel. 82 544 44 21, e-mail: maciej.dudek@siedliszcze.pl

VIII. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Rzuty poszczególnych kondygnacji – załącznik nr 2

 

KLAUZULA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego poniżej 130 000 PLN

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, niniejszym informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Siedliszcza, ul. Szpitalna 15A,
  22 -130 Siedliszcze, tel. 82 569 22 02, email: gmina@siedliszcze.pl.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: iod@zeto.lublin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup przedmiotów zapewniających dostępność komunikacyjno-informacyjną Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi serwisu lub wsparcia dla gminy
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO.
 7. Podanie Pana/Pani danych jest obowiązkiem ustawowym, i ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.

Może Ciebie zainteresować