Przyroda

Walory przyrodnicze Gminy Siedliszcze

W 1983 r. południowo-zachodnia część gminy otrzymała status obszaru chronionego krajobrazu, włączając ją tym samym w krajowy system obszarów chronionych. Głównym celem utworzenia Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, jest oddzielenie dwóch ośrodków przemysłowych: węglowego na północy i cementowego na południu oraz łagodzenie wpływów wywieranych na środowisko przez przemysł.kon

Najcenniejszym elementem środowiska przyrodniczego Gminy Siedliszcze są niewątpliwie pozostałości dawniej rozległych torfowisk, które zachowały się na niewielkich powierzchniach wśród łąk kośnych. Spełniają one funkcje zbiorników małej retencji, charakteryzują się ponadto dużą różnorodnością przyrodniczą i dzięki temu stanowią jeden z najistotniejszych elementów struktury ekologicznej gminy. Z tego powodu obszary te bezwzględnie powinny być chronione przed zmianą sposobu użytkowania np. poprzez uznanie ich za użytki ekologiczne.

Do najciekawszych z nich zaliczyć można następujące torfowiska:

 • o pow. 197 ha, położone wzdłuż Mokrego Rowu, przy południowo-zachodniej granicy gminy, w obrębie Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
 • o pow. 109 ha, tzw. "Bondarówka" położone w rejonie wsi Chojeniec,
 • o pow. 59 ha, tzw. "Dębowce" położone w rejonie wsi Majdan Zahorodyński,
 • o pow. 72 ha tzw. "Mogielniea"
 • o pow. 33 ha, tzw. "Bezek"

Na torfowiskach tych stwierdzono występowanie wielu rzadkich i chronionych gatunków ptaków, w tym wpisanego do Poleskiej Czerwonej Księgi Zwierząt - błotniaka łąkowego oraz błotniaka stawowego, dziwonie, podróżniczka, rycyka, derkacza. Na łąkach w pobliżu Majdanu Zahorodyńskiego występuje również bocian czarny. Podmokłe torfowiska są również biotopem licznych gatunków płazów i gadów, zwierząt będących sprzymierzeńcami rolników w walce ze szkodnikami upraw polowych. Swoje stanowiska ma tu kolejny zagrożony wyginięciem gatunek - żółw błotny. Na torfowiskach rośnie wiele gatunków roślin objętych ochroną prawną, m.in. grążel żółty, grzybień biały, gniadosz królewski, goryczka wąskolistna i goździk pyszny.

Zabytki

Elementem krajobrazu kulturowego są między innymi parki podworskie. Na terenie Gminy Siedliszcze jest ich osiem. Najcenniejsze z nich wpisane są do rejestru zabytków. Tak wysoki status ochrony nadano aż pięciu obiektom:

 1. zespołowi dworsko-parkowemu z XIX w. w Chojeńcu,
 2. zespołowi dworsko-parkowemu z XIX w. w Nowym Chojnie,
 3. zespołowi dworsko-parkowemu z XVIII w. w Kuliku,
 4. ogrodowi folwarcznemu z XVI w. w Mogielnicy,
 5. zespołowi dworsko-parkowemu z XVIII w. w Siedliszczu.

Na terenie gminy uznano za pomniki przyrody 13 drzew (10 pojedynczych i jedna grupa drzew), w tym:

 1. 6 jesionów wyniosłych o obwodach od 235 do 328 cm,
 2. 3 klony zwyczajne o obwodach od 250 do 280 cm,
 3. 2 dęby szypułkowe o obwodach 330 i 480 cm,
 4. 2 dęby drobnolistne o obwodach 340 i 375 cm.

Drzewa te rosną na terenie parków w Kuliku i Nowym Chojnie.

Może Ciebie zainteresować