2022_ST_W

Siedliszcze, 14 marca 2022r.

 

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SIEDLISZCZA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r. poz. 503), zgodnie z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XX/164/21 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 marca do 13 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, w godzinach pracy urzędu, na stronach internetowych www.siedliszcze.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Obwieszczenia/Ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami projektowymi odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu, o godz. 9:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone do Burmistrza Siedliszcza w formie papierowej na adres:
ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze lub elektronicznej, w tym za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: gmina@siedliszcze.pl., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2022 r. Wnoszący uwagi powinien podać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, a także w zależności od przedmiotu uwagi oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Siedliszcza.

  

 Pliki do wyłożenia

Uwarunkowania tekst  - kliknij tutaj

Kierunki tekst - kliknij tutaj

Uwarunkowania rysunek - kliknij tutaj

Kierunki rysunek - kliknij tutaj

Prognoza oddziaływania na środowisko - kliknij tutaj

 

Klauzula informacyjna w związku z 13 ust.1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/67 (RODO)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1 ze zm.) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Siedliszcza pod adresem: ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IODO@zeto.lublin.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania publicznego tj. dokumentu planistycznego na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
6) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia danych w tym zakresie.
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz w przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której te dane pozyskano, ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
9) brak podania przez Panią/Pana danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia
10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Może Ciebie zainteresować