RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

mgr inż. GRZEGORZ JĘDRUSZAK

Stanowisko: Zastępca Burmistrza

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 01 (wew. 13)

ZADANIA:

 1. Zawieranie umów dzierżawnych na grunty mienia komunalnego i naliczanie czynszu dzierżawnego.
 2. Przyjmowanie wniosków od rolników i wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i zadrzewień.
 3. Sporządzanie wykazów rolników ubiegających się o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
 4. Wydawanie decyzji na niszczenie chwastów.
 5. Zawieranie umów dzierżawnych do spraw emerytalno - rentowych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o „zapobieganiu narkomanii”.
 7. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stażu pracy w rolnictwie.
 8. Udział w komisji przetargowej na sprzedaż gruntów mienia komunalnego.
 9. Prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z zadań objętych zakresem czynności.
 10. Wykonywanie zadań zleconych z zakresu ochrony roślin i Inspekcji Weterynaryjnej.
 11. Prowadzenie rejestru wydawania zezwoleń na psy uznawane za agresywne.
 12. Zamawianie i prowadzenie rejestru wydanych kolczyków dla zwierząt.
 13. Zgłaszanie szkód łowieckich.
 14. Wydawanie zaświadczeń rolnikom do biznesplanu.

mgr inż. JOANNA DZIEWULSKA

Stanowisko: Podinspektor

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 01 (wew. 13)

ZADANIA:

 1. Tworzenie zasobów gruntowych na cele budowlane i gospodarka tymi gruntami.
 2. Nadzór i koordynacja prowadzonych w ramach rekultywacji gruntów.
 3. Uczestnictwo w pracach urządzeniowo-rolnych (scalenia, wymiana, podziały działek) i przygotowywanie decyzji w tym zakresie.
 4. Przygotowywanie decyzji o przekazaniu gruntów w zarząd , najem, użyczenie oraz użytkowanie wieczyste.
 5. Orzekanie o wygaśnięciu prawa użytkowania lub zarządu.
 6. Naliczanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami.
 7. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej prawa pierwokupu nieruchomości.
 8. Współpraca z Gospodarstwem Gruntów Marginalnych i Mieszkaniowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 9. Sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki ziemią.
 10. Prowadzenie numeracji nieruchomości.
 11. Nadzór nad wspólnotami gruntowymi.
 12. Nadzór nad gruntami, które zostały oddane w zarząd lub użytkowanie wieczyste.
 13. Prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów z tytułu użytkowania wieczystego.
 14. Prowadzenie ewidencji analitycznej gruntów.
 15. Prowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości komunalnych.
 16. Prowadzenie ewidencji i egzekucji użytkowania wieczystego.
 17. Wykonywanie wszystkich spraw wynikających z ustawy o gospodarce gruntami.
 18. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

Może Ciebie zainteresować