2023_Droga_Anusin

Clipboard02


 

17.03.2023 - Informacja o wyborze oferty kliknij tutaj

09.03.2023 - Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj

 


Siedliszcze, 23 lutego 2023 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 104564L

relacji Anusin-Lipówki od km 0+000 do km 0+380

 

 

 Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj

 

 

 

 

Termin składania ofert: do  9 marca 2023 r. do godz. 8:00

Miejsce składania ofert:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-efdbe65e-b343-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Specyfikacja Warunków Zamówienia kliknij tutaj

Przedmiar robót kliknij tutaj

 

do przeglądania plików pdf służy otwarte bezpłatne oprogramowanie:

Adobe Acrobat Reader DC https://get.adobe.com/pl/reader/

lub

Foxit Reader https://www.foxit.com/pdf-reader/

lub inne preferowane przez Wykonawcę

 

Formularze oświadczeń do złożenia oferty w formie edytowalnej Word

kliknij tutaj

uwaga: zamieszczone tutaj formularze mają charakter pomocniczy - jeśli Wykonawca nie posiada pakietu MS Word wykorzystuje do wydrukowania otwarty pakiet formatu pdf i wypełnia formularze pismem maszynowym lub odręcznym

 

Wadium.

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie zł: dziesięć tysięcy zł 00/100).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Chełmie O/Siedliszcze
Nr rachunku: 13 8187 0004 2007 0150 0048 0017 z adnotacją: „Wadium – Znak sprawy: GT.272.4.2023”.

 

 

Instrukcja dla wykonawców, którzy po raz pierwszy

składają ofertę przez stronę e-Zamówienia

kliknij

 


 

 08.03.2023 r. - Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj

 


 

Może Ciebie zainteresować