RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Wydział finansowy

TERESA KOCOT

Stanowisko: Skarbnik Gminy

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 03 (wew. 23)

Zadania:

Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym:

 1. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości wydawanych przez kierownika jednostki, w tym: dokumentację przyjętych zasad rachunkowości zawierającej zakładowy, plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, opis systemu przetwarzania danych, opis systemu ochrony danych, instrukcję obiegu i kontroli dowodów księgowych, instrukcję inwentaryzacyjną, instrukcję kasową
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej oraz budżetu gminy
 3. Okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
 4. Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego
 5. Opracowanie sprawozdań statystycznych oraz zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz
 6. Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych
 7. Przestrzeganie terminowego regulowania należności na rzecz dostawców, wykonawców robót, usług zleconych, itp.;
 8. Koordynowanie i nadzorowanie przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych zgodnie z instrukcją;
 9. Koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników referatu księgowości
 10. Nadzór nad zbieraniem niezbędnych danych do opracowania projektu budżetu gminy w tym materiałów z samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostek organizacyjnych gminy;
 11. Przekazanie informacji z uchwalonego budżetu pracownikom samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostkom organizacyjnym gminy, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustalanie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy;
 12. Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości realizacji budżetu oraz opracowywanie informacji rocznych i półrocznych sprawozdań z wykonanie budżetu, celem przedłożenia ich Radzie i wydania opinii przez RIO
 13. Analizowanie budżetu pod kątem wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych, będących w dyspozycji gminy oraz zapewnienie prawidłowego dysponowania tymi środkami
 14. Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń w sprawie budżetu gminy i jego zmian;
 15. Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jego zmian;
 16. Planowanie pozyskiwania dochodów gminy (podatki, dochody ze sprzedaży, zezwoleń i innych opłat);
 17. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
 18. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Burmistrzowi i Radzie;
 19. Nadzór nad prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku gminy;
 20. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do zaciągania przez gminę kredytów, pożyczek, udzielania poręczeń, gwarancji bankowych, itp.;
 21. Lokowanie wolnych środków na rachunkach bankowych;
 22. Prowadzenie polityki personalnej referatu, w tym:
  - ustalanie szczegółowego zakresu czynności pracowników
  - ocena okresowa pracowników referatu
 23. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza;

ALINA JÓŹWIAK

Stanowisko: Zastępca Skarbnika

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 03 (wew. 14)

Zadania:

 1. Dekretacja otrzymanych dokumentów finansowych
 2. Prowadzenie księgowości gminy w techniką komputerową w programie finansowo księgowym „Vendis”
  - księgowanie dochodów i wydatków
 3. Sporządzanie list płac techniką komputerową w programie płace „Vendis” dla pracowników urzędu
 4. Prowadzenie ewidencji podatku VAT i jego rozliczanie z Urzędem Skarbowym,
 5. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 6. Prowadzenie ewidencji świadczeń ZUS i ich rozliczanie oraz obsługa programu „Płatnik”
 7. Sporządzanie sprawozdań z dochodów i wydatków budżetowych
 8. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
 9. Zastępstwo kasjera w czasie jego nieobecności
 10. Podpisywanie pism, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników, informacji oraz dokumentów finansowych pod względem merytorycznym, za wyjątkiem umów finansowych związanych z inwestycjami.
 11. W przypadku nieobecności skarbnika wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności skarbnika.

mgr ANNA GOŁĘBIOWSKA

Stanowisko: Inspektor

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 03 (wew. 14)

Zadania:

 1. Dekretacja otrzymanych dokumentów finansowych
 2. Prowadzenie księgowości gminy techniką komputerową w programie finansowo księgowym „Vendis",
  - księgowanie dochodów i wydatków
 3. Sporządzanie list plac techniką komputerową w programie place „ Vendis" dla pracowników urzędu
 4. Prowadzenie ewidencji podatku VAT i jego rozliczanie z Urzędem Skarbowym,
 5. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 6. Prowadzenie ewidencji świadczeń ZUS i ich rozliczanie oraz obsługa programu „Płatnik"
 7. Sporządzanie sprawozdań z dochodów i wydatków budżetowych
 8. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
 9. Przygotowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentów księgowych
 10. Zastępstwo kasjera w czasie jego nieobecności
 11. W przypadku nieobecności kasjera wykonywanie zadań wynikających z zakresu jego czynności

MONIKA POLISZUK

Stanowisko: Podinspektor

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 03 (wew. 14)

Zadania:

 1. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Miejskiego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Osrodka Kultury.
 2. Prowadzenie księgowości opłaty od środków transportowych, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w tym zakresie.
 3. Prowadzenie ewidencji- księga główna- wydatków budżetowych i poza budżetowych zapewniającej rejestrowanie wszystkich operacji finansowo-gospodarczych.

Może Ciebie zainteresować