RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Wydział Infrastruktury

mgr WOJCIECH DOMAŃSKI

Stanowisko: Kierownik Wydziału

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 84 (wew. 40)

ZADANIA:

 1. Koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zbieranie uwag, podawanie do publicznej wiadomości.
 2. Wydawanie wypisów i zaświadczeń zgodnych z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
 3. Nadzór nad prowadzonymi inwestycjami gminy, organizacja oraz przygotowywanie przetargów na wykonanie inwestycji.
 4. Nadzór nad procedurami zamówień publicznych organizowanych w referacie.
 5. Nadzór nad przebiegiem pracy bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, łącznie ze szkoleniem bhp wymaganym na danym stanowisku.
 6. Nadzór nad dokumentacją związaną z nieodpłatnymi dozorowanymi pracami społecznie użytecznymi.
 7. Opiniowanie koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin pospolitych.
 8. Opiniowanie tras i rozkładów jazdy linii komunikacyjnych.
 9. Uwzględnianie potrzeb ochrony środowiska w planach zagospodarowania przestrzennego i planach społeczno-gospodarczego rozwoju gminy.
 10. Uwzględnianie wymagań ochrony środowiska przy ustalaniu i opiniowaniu lokalizacji inwestycji oraz w ramach sprawowanego nadzoru urbanistyczno-budowlanego.
 11. Zgłaszanie wniosków i postulatów w zakresie podejmowania decyzji zmierzających do racjonalnego wykorzystania walorów przyrodniczych środowiska i krajobrazu.
 12. Kontrola jednostek gospodarczych w zakresie spełniania wymogów ochrony środowiska.
 13. Nadzór i kontrola funkcjonowania oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej pod kątem właściwego ich wykorzystania.
 14. Nadzór nad remontem, modernizacją i adaptacją istniejących budynków komunalnych.
 15. Nadzór nad utrzymaniem gminnych obiektów użyteczności publicznej (organizacja remontów, modernizacji.)
 16. Nadzór nad utrzymaniem cmentarzy, miejsc pamięci narodowej.
 17. Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie obiektów zabytkowych położonych na terenie gminy.
 18. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Siedliszcze.
 19. Nadzór nad oświetleniem ulicznym oraz oświetleniem obiektów komunalnych.
 20. Realizacja zadań w zakresie budowy urządzeń zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, oczyszczalni ścieków.
 21. Nadzór nad budową i remontami dróg gminnych.
 22. Współpraca w prowadzeniu prac mających na celu przygotowanie systemu obronnego do funkcjonowania w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w oparciu o odrębne przepisy.
 1. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do wszystkich dostępnych europejskich programów pomocowych.
 2. Monitoring przygotowywanych do realizacji oraz realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE i innych środków pomocowych.
 3. Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji wymaganej przez instytucje zarządzające poszczególnymi środkami pomocowymi.
 4. Bieżące raportowanie z określonymi wytycznymi.
 5. Zbieranie danych o programach pomocowych oraz dystrybucja uzyskanych informacji m.in. poprzez opracowywanie materiałów do prezentacji internetowych.
 6. Współpraca z referatami i jednostkami w zakresie pozyskiwania i wykorzystania funduszy pomocowych, zwłaszcza funduszy strukturalnych UE.
 7. Współpraca z odpowiednimi referatami przy przygotowywaniu budżetu i Wieloletnich Planów Inwestycyjnych.

inż. TOMASZ DYSZEWSKI

Stanowisko: Inspektor

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 84 (wew. 18)

ZADANIA:

 1. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do wszystkich dostępnych europejskich programów pomocowych.
 2. Monitoring przygotowywanych do realizacji oraz realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE i innych środków pomocowych.
 3. Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji wymaganej przez instytucje zarządzające poszczególnymi środkami pomocowymi.
 4. Bieżące raportowanie z określonymi wytycznymi.
 5. Zbieranie danych o programach pomocowych oraz dystrybucja uzyskanych informacji m.in. poprzez opracowywanie materiałów do prezentacji internetowych.
 6. Współpraca z referatami i jednostkami w zakresie pozyskiwania i wykorzystania funduszy pomocowych, zwłaszcza funduszy strukturalnych UE.
 7. Współpraca z odpowiednimi referatami przy przygotowywaniu budżetu i Wieloletnich Planów Inwestycyjnych.
 8. Współpraca w przygotowywaniu studiów wykonalności, harmonogramów, projektów, raportów środowiskowych.
 9. Wydawanie decyzji środowiskowych.
 10. Prowadzenie prac związanych ze sporządzaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zbieranie uwag, podawanie do publicznej wiadomości.
 11. Wydawanie wypisów i zaświadczeń zgodnych z Planem Zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 12. Prowadzenie inwestycji gminy, organizacja oraz przygotowywanie przetargów na wykonanie inwestycji.
 13. Opiniowanie koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin pospolitych.
 14. Opiniowanie tras i rozkładów jazdy linii komunikacyjnych.
 15. Uwzględnianie potrzeb ochrony środowiska w planach zagospodarowania przestrzennego i planach społeczno-gospodarczego rozwoju gminy.
 16. Uwzględnianie wymagań ochrony środowiska przy ustalaniu i opiniowaniu lokalizacji inwestycji oraz w ramach sprawowanego nadzoru urbanistyczno-budowlanego.
 17. Zgłaszanie wniosków i postulatów w zakresie podejmowania decyzji zmierzających do racjonalnego wykorzystania walorów przyrodniczych środowiska i krajobrazu.
 18. Organizacja funkcjonowania oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej pod kątem właściwego ich wykorzystania, oraz wydawanie warunków włączania się do tych sieci.
 19. Koordynowanie remontów, modernizacja i adaptacja istniejących budynków komunalnych.
 20. Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej (organizacja remontów, modernizacji.)
 21. Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie obiektów zabytkowych położonych na terenie gminy.
 22. Koordynowanie i inicjowanie prac związanych utrzymaniem czystości i porządku
  w Gminie Siedliszcze.
 23. Nadzór nad oświetleniem ulicznym oraz oświetleniem obiektów komunalnych.
 24. Realizacja zadań w zakresie budowy urządzeń zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, oczyszczalni ścieków.
 25. Koordynowanie i inicjowanie prac związanych z budową i remontami dróg gminnych.
 26. Współpraca w prowadzeniu prac mających na celu przygotowanie systemu obronnego do funkcjonowania w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w oparciu o odrębne przepisy.

mgr RAFAŁ PRZYBYLSKI

Stanowisko: Podinspektor

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 21 84 (wew. 21)

ZADANIA:

 1. Elektroniczny przekaz sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego.
 2. Prowadzenie książki obiektu mienia komunalnego Gminy Siedliszcze – mieszkań socjalnych.
 3. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Siedliszcze.
 4. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego.
 5. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń, odzyskiwaniem, unieszkodliwianiem, zbieraniem i transportem odpadów.
 6. Wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem cmentarzy i miejsc pamięci narodowej oraz sprawozdawczość w tym zakresie.
 7. Rozliczenia zużycia paliwa i oleju opałowego.
 8. Rozliczanie zużycia energii elektrycznej .
 9. Prowadzenie archiwum zakładowego w zakresie zadań merytorycznych Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Wydziału Finansowego, Wydziału Infrastruktury, Stanowiska ds. rady gminy i stanowiska do spraw kadrowych.
 10. Współpraca w realizacji projektów UE.
 11. W przypadku nieobecności pracownika sekretariatu Pani Magdalena Pawłowska zastępowanie w zakresie wprowadzania korespondencji przychodzącej do elektronicznego obiegu dokumentów, odbieranie służbowej poczty elektronicznej oraz obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej E-PUAP.
 12. W przypadku nieobecności pracownika Macieja Dudka, zastępowanie go na stanowisku pracy.

mgr MACIEJ DUDEK

Stanowisko: Podinspektor

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 21 84 (wew. 21)

ZADANIA:

 1. Przyjmowanie, weryfikacja oraz przekazywanie drogą elektroniczną w ustawowym terminie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosków zarejestrowanie działalności gospodarczej, dokonywanie zmian we wpisie, wykreślenie wpisu, wpis o zawieszeniu i wznowieniu działalności (w ramach działalności gospodarczej wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej -0,8 etatu)
 2. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzenie postępowań administracyjnych.
 3. Współpraca z komisją d.s. rozwiązywania problemów alkoholowych.
 4. Organizacja oraz prowadzenie gminnych targowisk oraz rozliczanie inkasenta z opłaty targowej.
 5. Ochrona i zabezpieczenie danych osobowych w urzędzie.
 6. Planowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury, określanie zadań i sposobu ich realizacji.
 7. Współorganizowanie wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury okolicznościowych imprez kulturalnych.
 8. Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań.
 9. Współpraca w realizacji zadań z zakresu zamówień publicznych w tym sporządzanie sprawozdań.
 10. Organizowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z nieodpłatnymi dozorowanymi pracami społecznie użytecznymi oraz współpraca z kuratorską służbą sądową.
 11. Prowadzenie prac i dokumentacji związanej z usuwaniem azbestu.
 12. Dokonywanie inwentaryzacji w urzędzie.
 13. W przypadku nieobecności pracownika Rafała Przybylskiego zastępowanie go na stanowisku pracy.

Może Ciebie zainteresować