Przetarg na dzierżawę nieruchomości pod farmy fotowoltaiczne z dnia 20.12.2021 r.


UWAGA:

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Siedliszcza działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Siedliszcze pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej.

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa, na okres 29 lat, nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Siedliszcze, oznaczonych jako działki nr
  - 53/5 o pow. 2,08 ha
  - 53/23
  o pow. 8,90 ha,
  o łącznej powierzchni 10,98 ha, położone w Brzezinach, gm. Siedliszcze, z przeznaczeniem pod budowę farmy fotowoltaicznej.
 2. Dla nieruchomości tych VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmie prowadzi księgę wieczystą KW LU1C/00036927/7.
 3. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siedliszcze uchwalonego Uchwałą Rady Gminy nr XIII/69/04 z dnia 25 lutego 2004 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 69 poz. 1240 z dnia 15 kwietnia 2004 r.  działki mają następujące przeznaczenie:
  - działka nr 53/5 znajduje się w terenach „MW/U-1” - zabudowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe, południowo-zachodni skraj tej działki znajduje się w terenie „R” – teren upraw rolnych
  - działka nr 53/23 znajduje się w terenach: w części zachodniej teren „MW/U-1” - zabudowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe, w części wschodniej teren „R” – teren upraw rolnych
  Na podstawie uchwały Nr XX/164/2021 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 25 lutego 2021 roku Burmistrz Siedliszcza przystąpił do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze obejmujący wskazane działki w kierunku wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
  Na podstawie uchwały Nr XXI/175/2021 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 8 kwietnia 2021 roku Burmistrz Siedliszcza przystąpił do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący wskazane działki w kierunku wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
 4. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 11 000 zł za 1 ha + podatek VAT (23%)
 5. Wysokość postąpienia w przetargu ustnym ustalą jego uczestniczy, przy czym nie może być ono niższe niż 110 zł.
 6. Czynsz ustalony w drodze przetargu płatny będzie z góry do 31 marca każdego roku, z zastrzeżeniem pkt. 7
 7. Od chwili zawarcia umowy dzierżawy do otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowę Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości 10% ceny netto osiągniętej w przetargu za 1ha + należny podatek VAT.
  Dzierżawca zobowiązuje się, że okres powyższy nie będzie dłuższy niż 2 lata od dnia podpisania umowy.
 8. Czynsz będzie waloryzowany co roku, zgodnie z opublikowanym na początku roku przez Prezesa GUS Komunikatem w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za IV kwartał poprzedniego roku. Waloryzacji nie dokonuje się, jeżeli wskaźnik waloryzacyjny, będzie miał wartość ujemną bądź równą 0.
 9. Wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Siedliszczu WBS CHEŁM/O.SIEDLISZCZE NR:  13 8187 0004 2007 0150 0048 0017, w terminie do dnia 18 stycznia 2022 r. z tytułem wpłaty „Przetarg – dzierżawa nieruchomości 53/5 i 53/23 położonych w Brzezinach”
  Wpłaty wadium należy dokonać odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 18 stycznia 2022 r. była ona na koncie Urzędu. Osoby, których wadium wpłynie na konto po tej dacie nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.
 10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Ponadto osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub dokument potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
  W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne.
 11. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu w dniu 21 stycznia 2022 r. o godz. 10.30.
 12. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zakwalifikowaną jako Dzierżawca, zostanie zaliczone jej na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.           
 13. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od podpisania umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.
 14. Z warunkami przetargu oraz projektem umowy można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15A, pok. 6, tel. 82 569 22 01, przed otwarciem przetargu.
 15. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się: na stronie www gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://ugsiedliszcze.bip.e-zeto.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu w dniu 20 grudnia 2021 r.
 16. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn i podając informację.

 

BURMISTRZ SIEDLISZCZA

mgr inż. Hieronim Zonik

/podpisano elektronicznie/

 

 DO POBRANIA:

 

 

Może Ciebie zainteresować