Artykuły

Zdjęcie poglądowe do artykułu: Sprzedaż samochodu asenizacyjnego ( )

Sprzedaż samochodu asenizacyjnego

18.12.2023

Siedliszcze, dnia 18 grudnia 2023 r.  Burmistrz Siedliszcza ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu asenizacyjnego Na podstawie zarządzenie 23/2023 Burmistrza Siedliszcza z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż pojazdu asenizacyjnego MAN TGL 12.180 Sprzedający: Gmina Siedliszczeul. Szpitalna 15a22-130 Siedliszcze I.Postanowienia ogólne: Przedmiotem sprzedaży jest samochód asenizacyjny MAN II. Przedmiot sprzedaży: Marka, typ, model:         MAN TGL 12.180VIN:       WMAN05ZZX7Y182471Nr rejestracyjny:             LCH88GGRok produkcji:  2006 - data pierwszej rejestracji: 2007Przebieg:             153 590 kmPojemność/moc silnika: 4588 cm3 / 132 kWSkrzynia biegów manualna, napęd na tyłBadanie techniczne do stycznia 2024 r.Pojazd serwisowany, sprawny, stan dobry, wąż ssawny 10 mbPojemność beczki na nieczystości płynne: 6m3Gmina Siedliszcze jest pierwszym właścicielem UWAGA:Tachograf nie posiada ważnej legalizacji. III. Cena wywoławcza: 80 000,00 zł brutto (osiemdzieisąt tysięcy 00/100 złotych) Podana cena zawiera podatek VAT IV. Miejsce i termin oględzin pojazdu: Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać w dniach od 18 grudnia 2023 r. do 28 grudnia 2023 r. w godz. 8:00 – 14:00, telefon: 82 544 44 18, 82 544 44 21. V. Opis przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, za pośrednictwem poczty w siedzibie sprzedającego: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, do dnia 28 grudnia 2023 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty do sprzedającego, a nie data nadania). Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa oferenta, adres, zaadresowane następująco: OFERTA: „Sprzedaż samochodu asenizacyjnego” Nie otwierać przed dniem 28 grudnia 2023 r. przed godz. 10:00 Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie. W toku badania i oceny oferty sprzedający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. VI. Kryterium oceny ofert: Kryterium oceny ofert – cena 100%, wygrywa najwyższa oferta.  W przypadku, kiedy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji pomiędzy tymi oferentami. Komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli oferty równorzędne, o terminie i miejscu przeprowadzenie aukcji. VII. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze. VIII. Warunki udziału w przetargu: W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne; Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu. Oferta złożona po terminie nie jest wiążąca. Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym sprzedawanego pojazdu i nie wnoszeniem z tego tytułu żadnych roszczeń wobec sprzedającego, Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną w przetargu najpóźniej w dniu odbioru pojazdu; W przypadku uchylenia się nabywcy, który wygrał przetarg od zawarcia zapłaty za przedmiot sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu, Burmistrz Siedliszcza wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert. IX. Wydanie przedmiotu sprzedaży: Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokołu przekazania niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Dokument podpisał:Burmistrz Siedliszczamgr inż.  Hieronim Zonik/podpisano elektronicznie/ Załączniki: 1. Formularz ofertowy 2. Zdjęcia przedmiotu sprzedaży 3. Ogłoszenie (format PDF)   Klauzula Informacyjna Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1) informuję, iż:  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze reprezentowany przez Burmistrza , 2. Kontakt z Panią Beatą Woroszyło - Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; w innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie: podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów praw ; podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające). 5.Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miasta Siedliszcze . Przy czym podanie danych jest: obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy. 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czytaj dalej całą treść artykułu: Sprzedaż samochodu asenizacyjnego
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Przetarg ustny na sprzedaż samochodu asenizacyjnego ( )

Przetarg ustny na sprzedaż samochodu asenizacyjnego

25.08.2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU ASENIZACYJNEGO Nazwa i siedziba sprzedającego: Gmina Siedliszcze ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze, tel. 82 56 92 284; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Przedmiot sprzedaży: Rodzaj pojazdu: beczka asenizacyjnaMarka, typ model: MAN TGL 12.180Nr identyfikacyjny VIN: WMAN05ZZX7Y182471Nr rejestracyjny: LCH 88GGRok produkcji: 2006 - data pierwszej rejestracji: 2007Przebieg: 153.590 kmPojemność/moc silnika: 4588 cm3 / 132 kWSkrzynia biegów manualna, napęd na tyłBadanie techniczne do stycznia 2024 r.Pojazd serwisowany, sprawny, stan dobry, wąż ssawny 10 mbGmina Siedliszcze jest pierwszym właścicielem. Cena wywoławcza: 100.000,- zł brutto (sto tysięcy zł) Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód: Pojazd można obejrzeć w dni robocze w godz. 7:30 – 14:00 w siedzibie sprzedającego. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia: - wysokość wadium: 10.000,- zł (dziesięć tysięcy zł)- wadium należy wpłacić na konto nr 13 8187 0004 2007 0150 0048 0017w tytule wpłaty należy podać: ”wadium przetarg beczka asenizacyjna”.Wadium musi być zaksięgowane na podanym koncie najpóźniej dzień przed rozpoczęciem licytacji. Miejsce i termin licytacji: Licytacja odbędzie się w dniu 4 września 2023 r. o godzinie 10:00w siedzibie sprzedającego: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze, Wydział Infrastruktury Minimalne postąpienie wynosi: 2.000 zł (dwa tysiące) Uwagi: Gminie Siedliszcze przysługuje prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. W przypadku nie dojścia do sprzedaży samochodu w pierwszym przetargu - o godzinie: 10:30 nastąpi przetarg drugi, w którym cena wywoławcza pojazdu zostanie obniżona o 20 % w stosunku do ceny określonej w pierwszym przetargu. Informacji dodatkowych o przetargu udziela: Maciej Dudek; tel. 82 56 92 184; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Załączniki: Regulamin ze wzorem oświadczenia (formta PDF) Zdjęcia pojazdu Ogłoszenie (format PDF) BURMISTRZ/-/mgr inż. Hieronim Zonik

Czytaj dalej całą treść artykułu: Przetarg ustny na sprzedaż samochodu asenizacyjnego
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Wirtualna strzelnica ( )

Wirtualna strzelnica

11.08.2023

 18 sierpnia 2023 r. - Informacja z otwarcia ofert   Siedliszcze, 11 sierpnia 2023 r. GT.271.PP.WS.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 3/2021 Burmistrza Siedliszcza z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych. Zamawiający: Gmina Siedliszczeul. Szpitalna 15a22-130 Siedliszcze I. Postanowienia ogólne:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wirtualnej strzelnicy. II. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wirtualnej strzelnicy. Zadanie jest dofinasowane ze środków państwowego funduszu celowego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. 2. Szczegółowe wymagania: a) Moduł Projekcji (MP) z kablem zasilającym: i.zestaw mikrokomputerowy PC, ii.projektor, iii. kamerę, iv. głośnik, v. punkt dostępowy WI-FI, vi. punkt dostępowy Bluetooth; b) Klawiatura bezprzewodowa z gładzikiem c) Tablet z ładowarką d) Drukarka e) Specjalistyczne oprogramowanie mikrokomputera f) Specjalistyczną aplikacje do tabletu g) Broń treningową- repliki ASG działające w systemie blow-back, zasilane green-gaz lub repliki broni zasilane elektronicznie: i. replikę karabinu z dwoma magazynkami – 4 kpl. ii. replikę pistoletu z dwoma magazynkami – 4 kpl. iii. bezprzewodowe moduły laserowe dedykowane do rodzaju replik ASG: do pistoletu - 4 szt.; do karabinu - 4 szt. iv. ładowarkę bezprzewodowego modułu laserowego umożliwiająca podłączenie do 8 szt. modułów. h) Opakowania transportowe na powyższy sprzęt. i) Pasy nośne do karabinów i kabury do pistoletów. j) Pakiet startowy materiałów eksploatacyjnych. 3. Oferowana strzelnica musi posiadać certyfikat i deklarację zgodności w zakresie spełnienia warunków realizacji zadań o których mowa w pkt. V ppkt 12, 1) i 2) ogłoszenia konkursowego (ogłoszenie o konkursie „Strzelnica w powiecie 2023” dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkursu-ofert-strzelnica-w-powiecie-2023-nr-12023cwcr) 4. Gwarancja minimum 2 lata; 5. Pierwsze uruchomienie oraz szkolenie co najmniej dwóch pracowników z zakresu przygotowania strzelnicy do użytku; 6. Dostawa strzelnicy do siedziby Zamawiającego: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze (możliwa zmiana lokalizacji dostawy w obrębie 3 km od siedziby Zamawiającego). III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Zamówienie należy wykonać do: 15 września 2023 r. IV. Wymagania wobec Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu zweryfikowana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w formularzu ofertowym. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia". Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. V. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy: Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zaproponuje najlepszą ofertę zgodnie z n/w kryterium. Kryterium oceny stanowi: Cena – 100% Sposób liczenia punktów w kryterium „Cena”, maksymalna liczba punktów – 100 (ocenie będzie podlegała cena brutto) VI. Opis przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, do niniejszego zapytania osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania do dnia 18 sierpnia 2023 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania). Opakowanie powinno być zaadresowane następująco: Oferta Wirtualna Strzelnica Nie otwierać przed dniem 18 sierpnia 2023 r. przed godz. 10:00 Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Termin związania ofertą: 14 dni. Termin i miejsce otwarcia ofert: 18 sierpnia 2023 r. godz. 10:05, pokój nr 12 Urzędu Miejskiego w Siedliszczu. VII. Kontakt z Zamawiającym: Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:Maciej Dudek – podinspektor Wydziału Infrastruktury, tel. 82 544 44 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. VIII. Załączniki: 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 Zapytanie ofertowe (PDF) KLAUZULA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego poniżej 130 000 PLN Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, niniejszym informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Siedliszcza, ul. Szpitalna 15A, 22 -130 Siedliszcze, tel. 82 569 22 02, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript... W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawę wirtualnej strzelnicy” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi serwisu lub wsparcia dla gminy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO. Podanie Pana/Pani danych jest obowiązkiem ustawowym, i ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.

Czytaj dalej całą treść artykułu: Wirtualna strzelnica
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg ( )

Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg

18.11.2022

Siedliszcze, dnia 17 listopada 2022 r. Zapytanie oferetowe Formularz ofertowy Rejon 1 Rejon 2 Rejon 3 Wzór umowy Zestawienie czasu pracy sprzętu

Czytaj dalej całą treść artykułu: Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Cyfrowa Gmina Siedliszcze notebooki 3 ( )

Cyfrowa Gmina Siedliszcze notebooki 3

19.07.2022

  Informacja o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Informacja o finansowaniu zamówienia   Siedliszcze, dnia 19 lipca 2022 r.   Cyfrowa Gmina Siedliszcze - zakup notebooków i akcesoriów komputerowych (III przetarg)   Ogłoszenie o zamówieniu kliknij tutaj   Termin składania ofert: 27 lipca 2022 r. do godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/    Pliki do pobrania: SWZ wraz załącznikami kliknij tutaj  

Czytaj dalej całą treść artykułu: Cyfrowa Gmina Siedliszcze notebooki 3
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Archiwum - przetargi rok 2021 ( )

Archiwum - przetargi rok 2021

24.01.2023

    Przetargi inwestycyjne: Bezgotówkowy zakup paliw dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych kliknij tutaj Zakup paliw (unieważniony) kliknij tutaj Dostawa kruszyw kliknij tutaj Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siedliszcze 2022-2023 kliknij tutaj Dostawa oleju grzewczego dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych kliknij tutaj Naprawa nawierzchni sportowych poliuretanowych przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu kliknij tutaj Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze kliknij tutaj Energia słoneczna dla mieszkańców gminy Siedliszcze 2021 (kolektory słoneczne)  kliknij tutaj Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gminy Siedliszcze wraz ze sporządzeniem projektów technicznych, dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień  i zezwoleń kliknij tutaj Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gminy Siedliszcze wraz ze sporządzeniem projektów technicznych, dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zezwoleń kliknij tutaj INNE: II przeterg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego KIA VENGA Przetargi na nieruchomości: Przetarg na zbycie nieruchomości (dz. budowlano-letniskowe w Majdanie Zah.)(publ.29.11.2021) << więcej Przetarg na zbycie nieruchomości (dz. usługowa w Majdanie Zah.)(publ.29.11.2021) << więcej Informacja o wyniku przetaru nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (budowlane: Kulik-Kolonia) (publ. 05.11.2021) <<więcej Informacja o wyniku przetaru ograniczonego na sprzedaż nieruchomości (rolne: Siedliszcze) (publ. 05.11.2021) <<więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlana w Romanówce)(publ.02.11.2021) << więcej Przetarg na dzierżawę nieruchomości pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej (publ. 02.11.2021) <<więcej Unieważnienie przetargu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ogłoszonego dnia 01 października 2021 r. w części dot. zbycia nieruchomości nr 2 << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (przy Zalewie w Majdanie Zah.)(publ.18.10.2021) << więcej Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości (budowlane w Siedliszczu) (publ. 15.10.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (rolne: Siedliszcze)(publ.01.10.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlane: Kulik-Kolonia, Romanówka)(publ.01.10.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane w Siedliszczu)(publ.13.09.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 29 lat pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej.(publ.13.09.2021) << więcej Informacja o wyniku przetaru na sprzedaż nieruchomości (budowlane w Siedliszczu) (publ. 27.08.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane: Romanówka, Kulik-Kolonia)(publ.16.08.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. rolna w Siedliszczu)(publ.16.08.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane w Siedliszczu)(publ.02.08.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlane w Siedliszczu)(publ.26.07.2021) << więcej Informacje o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 18.06.2021r.(Majdan Zahorodyński)(publ.18.06.2021) << więcej Informacja o wynikach przetaru na sprzedaż nieruchomości w dniu 11.06.2021r.(budowlane w Siedliszczu) (publ. 11.06.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (dz. rolne) (publ.07.06.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlana w Siedliszczu)(publ.24.05.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlane w Majdanie Zahorodyńskim)(publ.12.05.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlane w Siedliszczu)(publ.04.05.2021) << więcej Informacja o wynikach przetaru na sprzedaż nieruchomości w dniu 09.04.2021r.(budowlana w Majdanie Zah.) (publ.09.04.2021) << więcej Informacja o wynikach przetaru na sprzedaż nieruchomości w dniu 09.04.2021r.(przemysłowe w Siedliszczu) (publ.09.04.2021) << więcej Informacja o wynikach przetaru na sprzedaż nieruchomości w dniu 02.04.2021r.(pozytywne) (publ.02.04.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlana w Siedliszczu) (publ. 22.03.2021) << więcej II Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlana w Majdanie Zah.)(publ.08.03.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (przemysłowe w Siedliszczu)(publ.08.03.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. rolna w Siedliszczu)(publ.02.03.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (dz. rolne) (publ.01.03.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane z Majdanie Zah.) (publ.01.03.2021) << więcej Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w dniu 05.02.2021r.(negatywny) (publ.05.02.2021) << więcej Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 05.02.2021r.(pozytywne) (publ.05.02.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. przemysłowe w Siedliszczu) (publ.18.01.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. rolne w Siedliszczu) (publ.18.01.2021) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. letniskowe w Majdanie Zah.)(publ.05.01.2021) << więcej Przetarg sprzedaż nieruchomości (dz. budowlane w Majdanie Zah.)(publ.05.01.2021) << więce

Czytaj dalej całą treść artykułu: Archiwum - przetargi rok 2021
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Archiwum - przetargi rok 2022 ( )

Archiwum - przetargi rok 2022

24.01.2023

  Przetargi inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej o urządzenie dźwigowe – winda i pochylnia dla osób niepełnosprawnych kliknij tutaj Bezgotówkowy zakup paliw dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych kliknij tutaj Rozbudowa infrastruktury wodociągowej wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu do odczytu wodomierzy i rozliczania opłat za wodę w Gminie Siedliszcze kliknij tutaj Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze - wykonanie prac wykończeniowych kliknij tutaj Dostawa oleju grzewczego dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych kliknij tutaj Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze elewacje kliknij tutaj Cyfrowa Gmina Siedliszcze - zakup notebooków i akcesoriów komputerowych (III przetarg) kliknij tutaj Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze (montaż okien - drugi przetarg) kliknij tutaj Cyfrowa Gmina Siedliszcze - zakup notebooków i akcesoriów komputerowych (drugi przetarg) kliknij tutaj Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze (montaż okien - unieważniony) kliknij tutaj Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze (baszta 2) kliknij tutaj Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze (baszta - unieważniony) kliknij tutaj Cyfrowa Gmina Siedliszcze - zakup notebooków i akcesoriów komputerowych kliknij tutaj Cyfrowa Gmina kliknij tutaj Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze (stan surowy otwarty) kliknij tutaj Przebudowa dróg w Gminie Siedliszcze kliknij tutaj Dostawa samochodu asenizacyjnego kliknij tutaj Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Siedliszcze kliknij tutaj Przetargi o wartości poniżej progu 130.000 zł netto: Zakup przedmiotów zapewniających dostępność komunikacyjno-informacyjną Urzędu Miejskiego w Siedliszczu kliknij tutaj Zapytanie ofertowe na dostawę ciągnika komunalnego do odśnieżania chodników dla Gminy Siedliszcze kliknij tutaj Zapytanie ofertowe na zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla Gminy Siedliszcze kliknij tutaj Świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg kliknij tutaj Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi przewozu dziecka kliknij tutaj Zapytanie ofertowe na diagnozę cyberbezpieczeństwa kliknij tutaj Zapytanie ofertowe usuwanie odpadów z folii rolniczych,siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG (III przetarg) Kliknij tutaj Zapytanie ofertowe usuwanie odpadów z folii rolniczych,siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG (II przetarg) kliknij tutaj Przetarg nieograniczony na sprzedaż: przyczepka lekka SAM, koparko – ładowarki CASE, ciągnika rolniczego Bialorus kliknij tutaj Dostawa sprzętu komputerowego dla rodzin dzieci i wnuków byłych pracowników PGR kliknij tutaj III przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego KIA VENGA Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Ford Transit   Przetargi na nieruchomości: Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. rolne w Mogilnicy)(publ.13.09.2022) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (gastronomia w Chojeńcu Kolonii)(publ.13.09.2022) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (dz. rolne)(publ.16.08.2022) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości (Bezek, Siedliszcze) (pub. 12.08.2022) << więcej Informacja o wyniku przetargu ze skutkiem negatywnym na zbycie nieruchomości (Majdan Zah.) (pub. 12.08.2022) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze - dz. budowlane) (publ. 01.08.2022) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Chojeniec-Kolonia - gastronomia) (publ. 01.08.2022) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Mogilnica - dz. rolne) (publ. 01.08.2022) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane)(publ.04.07.2022) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane)(publ.04.07.2022) << więcej Informacja o wyniku przetargu ze skutkiem negatywnym na zbycie nieruchomości (Chojno Nowe Pierwsze) (pub. 03.06.2022) << więcej Informacja o wyniku przetargu ze skutkiem negatywnym na zbycie nieruchomości (Chojno Nowe Pierwsze - Szkoła) (pub. 03.06.2022) << więcej Informacja o wyniku przetargu ze skutkiem negatywnym na dzierżawę nieruchomości (działki rolne) (pub. 20.05.2022) << więcej Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości (działki rolne) (pub. 20.05.2022) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości (Majdan Zahorodyński) (pub. 20.05.2022) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze - dz. budowlana) (publ. 16.05.2022) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Majdan Zahorodyński - dz. letniskowa; Bezek - dz. budowlana)(publ.16.05.2022) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Chojno Nowe Pierwsze - Szkoła)(publ.02.05.2022) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (dz. rolne) (publ.13.04.2022) <<więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. letniskowa w Majdanie Zahorodyńskim) (publ.13.04.2022) <<więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Chojno Nowe Pierwsze - Szkoła)(publ.21.03.2022) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości (nieruchomość zabudowana w Woli Korybutowej-Kolonii) (pub. 18.03.2022) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości (dz. budowlane w Siedliszczu) (publ. 04.03.2022) <<więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. letniskowa)(publ.28.02.2022) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (dz. rolne)(publ.28.02.2022) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (nieruchomość zabudowana w Woli Korybutowej-Kolonii)(publ.14.02.2022) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane w Siedliszczu)(publ.31.01.2022) << więcej Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości dot. farmy fotowoltaicznej (publ. 21.01.2022) <<więcej Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego zbycie nieruchomości (dz. usługowa w Majdanie Zah.) (publ. 04.01.2022) <<więcej Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego zbycie nieruchomości (dz. budowlano-letniskowe w Majdanie Zah.) (publ. 04.01.2022) <<więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (nieruchomość zabudowana w Woli Korybutowej-Kolonii)(publ.03.01.2022) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wynajmu (pomieszczenia magazynowe w hali warsztatowej)(publ.20.12.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane w Siedliszczu)(publ.20.12.2021) << więcej Przetarg na dzierżawę nieruchomości pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej (publ. 20.12.2021) <<więcej ODWOŁANIE PRZETARGU na dzierżawę nieruchomości pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej (publ. 07.12.2021) <<więcej

Czytaj dalej całą treść artykułu: Archiwum - przetargi rok 2022
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Archiwum - przetargi rok 2020 ( )

Archiwum - przetargi rok 2020

29.11.2022

  Przetargi inwestycyjne: Bezgotówkowy zakup paliw dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych kliknij tutaj Dostawa oleju grzewczego w sezonie 2020/2021 kliknij tutaj Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Siedliszcze 2020 kliknij tutaj Energia słoneczna dla mieszkańców Gminy Siedliszcze – edycja 2020 kliknij tutaj Inne: Przetarg na sprzedaż przyczepy ciężarowej IFA HW80.11 << kliknij tutaj Sprzedaż samochodu osobowego VOLKSWAGEN TRANSPORTER oraz ciągnika rolniczego URSUS C-385 - kliknij tutaj Zapytania o cenę: GT. 271.7.2020 - "Dostawa autobudu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej" Informacja z otwarcia ofert - kliknij tutaj Zawiadomienie o wyborze oferty - kliknij tutaj GT. 271.5.2020 - "Dostawa ciągnika rolniczego" Informacja z otwarcia ofert - kliknij tutaj Zawiadomienie o wyborze oferty - kliknij tutaj GT. 271.4.2020 - "Dostawa i montaż instalacji PV o mocy do 50 kWp Informacja z otwarcia ofert - kliknij tutaj Zawiadomienie o wyborze oferty - kliknij tutaj Przetargi na nieruchomości: II Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. budowlane w Maryninie i Romanówce) (publ.17.12.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane w Majdanie Zahorodyńskim) (publ.23.11.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. letniskowe w Majdanie Zahorodyńskim) (publ.23.11.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 06.11.2020r.(POZYTYWNE) (publ.06.11.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 23.10.2020r.(NEGATYWNE) (publ.23.10.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. budowlana w Siedliszczu)(publ.05.10.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. budowlana w Siedliszczu)(publ.05.10.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. budowlane w Siedliszczu)(publ.05.10.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 25.09.2020r.(POZYTYWNE) (publ.25.09.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 25.09.2020r.(NEGATYWNE) (publ.25.09.2020) << więcej II Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. rolna w Chojnie Nowym Pierwszym) (publ.21.09.2020) << więcej II Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Budynek po byłej szkole w Chojnie Nowym Pierwszym)(publ.21.09.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlana w Siedliszczu) (publ.24.08.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (wydobycie piasku) (publ.24.08.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (p. ograniczony) (publ.24.08.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane w Siedliszczu) (publ.24.08.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. rolna w Zabitku) (publ.20.08.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. budowlane) (publ.20.08.2020) << więcej Informacja o wyniku przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 07.08.2020r. (publ.07.08.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (Plac Handlowo-Rekreacyjny w Majdanie Zah.) (publ.03.08.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (działki rolne) (publ.03.08.2020) << więcej Informacja o wyniku przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 31.07.2020r. (publ.31.07.2020) << więcej Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w dniu 11.07.2020r. (publ.17.07.2020) << więcej Informacja o wyniku przetargu na najem nieruchomości w dniu 10.07.2020r. (publ.10.07.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Tereny Produkcyjno-Usługowe w Chojnie Nowym Pierwszym)(publ.06.07.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Bezek, Chojno Nowe Pierwsze/Drugie)(publ.24.06.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. budowlane w Siedliszczu)(publ.24.06.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Majdan Zahorodyński)(publ.24.06.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Budynek po byłej szkole w Chojnie Nowym Pierwszym)(publ.15.06.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Działki Budowlane)(publ.08.06.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Działka rolna w Zabitku)(publ.08.06.2020) << więcej Przetarg na wynajem nieruchomości (Hale Warsztatowo-Magazynowe w Siedliszczu, pom. 12, 14) (publ.08.06.2020) << więcej Przetarg na wynajem nieruchomości (Hale Warsztatowo-Magazynowe w Siedliszczu, pom. 1, 2, 3) (publ.08.06.2020)<< więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Była Szkoła w Chojnie Nowym Pierwszym) (publ.11.05.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Rekreacyjne w Majdanie Zah.) (publ.11.05.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Bezek, Chojno Nowe Pierwsze/Drugie) (publ.11.05.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Dz. budowlane w Siedliszczu) (publ.11.05.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu (Hale Warsztatowo-Magazynowe w Siedliszczu) (publ.27.04.2020) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości w dniu 28.04.2020r. (publ.28.04.2020) << więcej Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości w dniu 28.04.2020r. (publ.28.04.2020)<< więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Budynek po byłej szkole w Chojnie Nowym Pierwszym) (publ.27.04.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na dierżawę nieruchomości w dniu 27.03.2020r. ze skutkiem NEGATYWNYM (publ.27.03.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na dierżawę nieruchomości w dniu 27.03.2020r. (publ.27.03.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości w dniu 27.03.2020r. (publ.27.03.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Chojeniec-Kolonia dz. zagrodowa)(publ.24.03.2020) << więcej Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (działka rolna w Maryninie) (publ.24.03.2020) << więcej Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (działki rolne) (publ.19.02.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze dz. budowlane) (publ.19.02.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (Marynin, działki rolne) (publ.10.02.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Chojeniec - Kolonia) (publ.10.02.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (działki rolne) (publ.07.01.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (działki rolne) (publ.07.01.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata (Siedliszcze, teren 12m x 12m) (publ.07.01.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze. budowlane) (publ.07.01.2020) << więcej

Czytaj dalej całą treść artykułu: Archiwum - przetargi rok 2020

Może Ciebie zainteresować