Sprzedaż samochodu asenizacyjnego

poniedziałek, 2023-12-18

Siedliszcze, dnia 18 grudnia 2023 r.

 Burmistrz Siedliszcza ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu asenizacyjnego

Na podstawie zarządzenie 23/2023 Burmistrza Siedliszcza z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż pojazdu asenizacyjnego MAN TGL 12.180

Sprzedający:

Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze

I.Postanowienia ogólne:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód asenizacyjny MAN

II. Przedmiot sprzedaży:

Marka, typ, model:         MAN TGL 12.180
VIN:       WMAN05ZZX7Y182471
Nr rejestracyjny:             LCH88GG
Rok produkcji:  2006 - data pierwszej rejestracji: 2007
Przebieg:             153 590 km
Pojemność/moc silnika: 4588 cm3 / 132 kW
Skrzynia biegów manualna, napęd na tył
Badanie techniczne do stycznia 2024 r.
Pojazd serwisowany, sprawny, stan dobry, wąż ssawny 10 mb
Pojemność beczki na nieczystości płynne: 6m3
Gmina Siedliszcze jest pierwszym właścicielem

UWAGA:
Tachograf nie posiada ważnej legalizacji.

III. Cena wywoławcza:

80 000,00 zł brutto (osiemdzieisąt tysięcy 00/100 złotych)

Podana cena zawiera podatek VAT

IV. Miejsce i termin oględzin pojazdu:

Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać w dniach od 18 grudnia 2023 r. do 28 grudnia 2023 r. w godz. 8:00 – 14:00, telefon: 82 544 44 18, 82 544 44 21.

V. Opis przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, za pośrednictwem poczty w siedzibie sprzedającego: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, do dnia 28 grudnia 2023 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty do sprzedającego, a nie data nadania).

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa oferenta, adres, zaadresowane następująco:

OFERTA:
„Sprzedaż samochodu asenizacyjnego”
Nie otwierać przed dniem 28 grudnia 2023 r. przed godz. 10:00

Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie. W toku badania i oceny oferty sprzedający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Kryterium oceny ofert:

Kryterium oceny ofert – cena 100%, wygrywa najwyższa oferta.  W przypadku, kiedy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji pomiędzy tymi oferentami. Komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli oferty równorzędne, o terminie i miejscu przeprowadzenie aukcji.

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze.

VIII. Warunki udziału w przetargu:

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne;
  2. Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu.
  3. Oferta złożona po terminie nie jest wiążąca.
  4. Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym sprzedawanego pojazdu i nie wnoszeniem z tego tytułu żadnych roszczeń wobec sprzedającego,
  5. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną w przetargu najpóźniej w dniu odbioru pojazdu;
  6. W przypadku uchylenia się nabywcy, który wygrał przetarg od zawarcia zapłaty za przedmiot sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu, Burmistrz Siedliszcza wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

IX. Wydanie przedmiotu sprzedaży:

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokołu przekazania niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Dokument podpisał:
Burmistrz Siedliszcza
mgr inż.  Hieronim Zonik
/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Zdjęcia przedmiotu sprzedaży

3. Ogłoszenie (format PDF)

 

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1) informuję, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze reprezentowany przez Burmistrza ,

2. Kontakt z Panią Beatą Woroszyło - Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: IODO@zeto.lublin.pl

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • w innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie:

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów praw ;
 • podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające).

5.Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy
w Urzędzie Miasta Siedliszcze . Przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Może Ciebie zainteresować