Artykuły

/

Zwierzowa Akcja-Kastracja

11.04.2024

  Drodzy mieszkańcy gminy Siedliszcze, we współpracy z Fundacją Zwierz rozpoczynamy program ZWIERZowa Akcja Kastracja! W okresie od 10 kwietnia do 30 listopada 2024 r. mieszkańcy gminy Siedliszcze mogą skorzystać z dofinansowań do zabiegów kastracji i znakowań psów i kotów właścicielskich oraz kotów wolno żyjących.

Czytaj dalej
/

Dotacja - ujęcia wody

21.03.2024

Kto może ubiegać się o dofinasowanie? 1. Inwestorem może być osoba indywidualna lub grupa osób zamieszkujących w Gminie Siedliszcze.2. O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy - Prawo ochrony środowiska, posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Siedliszcze (własność, użytkowanie wieczyste). Warunki otrzymania dotacji: Brak możliwości podłączenia do gminnej sieci wodociągowej lub przyłączenie do takiej sieci byłoby ekonomicznie lub z przyczyn technicznych nieuzasadnione. Brak możliwości poboru wody przydatnej do spożycia z istniejącej, wyeksploatowanej studni zlokalizowanej na danej nieruchomości lub zupełny brak ujęcia wody. Brak zaległości wobec budżetu Gminy Siedliszcze. Koszty kwalifikowane Ze środków budżetu Gminy Siedliszcze finansowane mogą być wydatki na zakup materiałów, odwiertu, montaż urządzeń wchodzących w skład systemu studni wierconej wraz z elementami służącymi do podłączenia studni do budynku mieszkalnego, koszty przygotowania dokumentacji technicznej (o ile jest wymagana), koszty usług geodezyjno-kartograficznych i innych wydatków związanych bezpośrednio z projektem, po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Urząd Miejski w Siedliszczu. Termin przyjmowania wniosków Wnioski o udzielenie dofinansowania inwestycji związanych z budową studni wierconych rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych budżetu Gminy Siedliszcze przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. Wysokość dofinasowania? Dotacja przyznawana jest na podstawie rachunków lub faktur w wysokości do 75% wartości brutto poniesionych udokumentowanych nakładów na budowę studni wierconej, jednak nie więcej niż 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). Jak dostać takie dofinansowanie, krok po kroku? Aby uzyskać dofinasowanie należy złożyć kompletny wniosek. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu Wydział Infrastruktury. Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, z Wnioskodawcą zostanie podpisana umowa. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, nie później jednak niż w terminie do 30 listopada roku budżetowego, w którym zawarto umowę o udzielenie dofinansowania, wnioskodawca składa rozliczenie dotacji celowej, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do uchwały, wraz z załącznikami: analizę badania wody w zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym potwierdzającą przydatność wody do spożycia; faktury potwierdzające poniesienie nakładów finansowych z dowodami zapłaty. Do pobrania: Wniosek o dofinansowanie (wersja PDF) Wniosek o dofinasowanie (wersja edytowalna) Rozliczenie dotacji (wersja PDF) Rozliczenie (wersja edytowalna)

Czytaj dalej
/

Dotacja - instalacje OZE

21.03.2024

    Kto może ubiegać się o dofinasowanie? Uprawnionym do otrzymania dotacji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie jest wnioskodawca, który: jest osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny do nieruchomości, będącą właścicielem/współwłaścicielem budynku, na którym będzie zamontowana instalacja OZE, położonym na terenie Gminy Siedliszcze; nie posiada zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Siedliszcze; zamontuje urządzenie na budynku mieszkalnym, przy czym dopuszcza się montaż urządzenia będącego przedmiotem dotacji w obrębie nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny, jeżeli urządzenie technicznie będzie obsługiwać ten budynek; nie uczestniczył w programie montażu zestawu kolektora słonecznego finansowanego przez Gminę Siedliszcze w ostatnich 5 latach. Na co można uzyskać dofinansowanie? Dofinansowanie można uzyskać na: Instalacje solarne Instalacje fotowoltaiczne Pompy ciepła w klasie efektywności energetycznej minimum A+ Dofinasowanie nie obejmuje: budynków wykorzystywanych sezonowo, np. domków letniskowych; budynków gospodarczych budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza; zmiany lub modernizacji zamontowanych już kolektorów słonecznych; rozbudowy lub modernizacji zamontowanej instalacji fotowoltaicznej; zakupu i montażu instalacji OZE umieszczanych na dachu z eternitu (azbestu); kosztów wykonania prac projektowych; zakupu wyposażania dodatkowego; kosztów eksploatacji; refundacji wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy o dotację. Jaka jest wysokość dofinasowania? Wysokość udzielanej dotacji będzie ustalana indywidualnie na podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych, weryfikowanych na podstawie dostarczonych przez beneficjenta faktur bądź rachunków na całość inwestycji, z uwzględnianiem kosztów jednostkowych. Wysokości dotacji stanowić będzie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż: Dla beneficjentów nie posiadających karty mieszkańca – 1000,00 zł brutto Dla beneficjentów posiadających ważna kartę mieszkańca – 3000,00 zł brutto Jak dostać takie dofinansowanie, krok po kroku? Aby uzyskać dofinasowanie należy złożyć kompletny wniosek o udzielenie dotacji celowej, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu. Kompletne wnioski należy składać do Wydziału Infrastruktury, wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, z Wnioskodawcą zostanie zawarta umowa. Koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed podpisaniem umowy są niekwalifikowalne. Wypłata dotacji nastąpi w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o płatność stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu. Wnioski o płatność przyjmowane są do 31 października roku budżetowego w którym została udzielona dotacja. Wymagane załączniki do wniosku o płatność:  Kopie rachunków/faktur wystawionych na beneficjenta, poniesionych nakładów finansowych zawiązanych z zakupem/ montażem instalacji OZE w budynku mieszkalnym położonym na terenie Gminy Siedliszcze Kopie dowodów opłacenia rachunków/faktur- w przypadku płatności przelewem Kartę produktu oraz etykietę energetyczna- jeśli posiada Kopie zaświadczenia o podłączeniu instalacji do sieci – dotyczy instalacji fotowoltaicznych Kopie certyfikatów zainstalowanych urządzeń – jeśli posiada Wnioski można pobrać z Wydziału Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Siedliszczu lub na dole strony w sekcji pliki do pobrania. Do pobrania: Uchwała XLIX/418/24 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 15 lutego 2024 r Wniosek o dotację Wniosek o płatność

Czytaj dalej
/

Dotacja - kompostownik

21.03.2024

    Kto może ubiegać się o dofinasowanie? Uprawnionym do otrzymania dotacji na zasadach określonych w niniejszym programie jest wnioskodawca, który: jest osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny do nieruchomości, będącą właścicielem/współwłaścicielem budynku, nie posiada zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Siedliszcze, złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, posiada ważną Kartę Mieszkańca Gminy Siedliszcze; Na co można uzyskać dofinansowanie? Dofinasowanie udzielane jest wyłącznie na zakup przydomowego kompostownika lub kilku kompostowników Przydomowym kompostownikiem w rozumieniu niniejszego programu jest specjalny pojemnik służący całorocznego składania i kompostowania odpadów organicznych. Dofinasowanie nie obejmuje: nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. zabudowanych domkami letniskowymi, nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, zakupu wyposażania dodatkowego, kosztów transportu, kosztów eksploatacji, kosztów montażu, refundacji wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy o dotację Jaka jest wysokość dofinasowania? Wysokość udzielonej dotacji będzie ustalana indywidualnie na podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych, weryfikowanych na podstawie dostarczonych przez beneficjenta faktur/rachunków. Dotacja udzielana będzie w wysokości 600,00 zł brutto, jednakże nie więcej niż 100% poniesionych kosztów zakupu kompostownika lub kompostowników. Jak dostać takie dofinansowanie, krok po kroku? Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć kompletny wniosek o udzielenie dotacji stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu. Kompletne wnioski można składać :w Wydziale Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Siedliszczu osobiście lub listownie, lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePuap na adres skrytki: /gminasiedliszcze/skrytka (wniosek musi być podpisany podpisem kwalifikowalnym lub profilem zaufanym). Po pozytywnej weryfikacji wniosku zostanie zawarta umowa z Wnioskodawcą. Wnioski o płatność (załącznik nr 2) należy składać do 30 października roku budżetowego, w którym została udzielona dotacja. Wymagane załączniki do wniosku o płatność: kopie rachunków/faktur wystawionych na beneficjenta, potwierdzających poniesienie nakładów finansowych związanych z zakupem przydomowego kompostownika na bioodpady; dowód dokonania zapłaty w przypadku płatności przelewem – jeśli dotyczy UWAGA:Osoba po otrzymaniu dofinansowania zobowiązany jest do składania corocznych informacji o ilości kompostowanych odpadów. Informacje należy złożyć do 31 stycznia każdego roku, przez 3 lata od dnia wypłaty dotacji.   Pliki do pobrania: Uchwała NR XLIX/420/24 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 15 lutego 2024 r. Wniosek o dofinasowanie Wniosek o płatność Informacja dot. zagospodarowania bioodpadów

Czytaj dalej
/

Dotacja zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych bezodpływowych zbiorników...

20.03.2024

  Kto może ubiegać się o dofinasowanie? Dotacja może być udzielona osobom fizycznym wytwarzającym ścieki, będących właścicielem lub współwłaścicielem budynków mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Siedliszcze (w tym budynków w trakcie budowy). Na co można uzyskać dofinansowanie? Dotację można uzyskać na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe. Dopuszcza się udzielenie dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w sytuacji gdy na nieruchomości funkcjonuje tzw. szambo, ale jest ono w złym stanie technicznym lub jest nieszczelne. Szambo musi ulec likwidacji przed wypłatą dofinansowania. Podobnie w przypadku gdy na terenie nieruchomości funkcjonuje stary zbiornik na nieczystości płynne (zwykle nieszczelny, nie spełniający swojej funkcji ). Stary zbiornik na nieczystości płynne musi ulec likwidacji przed wypłatą dotacji.Przydomowe oczyszczalnie ścieków lub zbiorniki bezodpływowe muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzające ich zgodność z normami i obowiązującymi przepisami prawa. Dofinasowaniu nie podlegają: koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa; koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) oczyszczalni ścieków; koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę; koszty eksploatacji i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych; wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej; koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadania; koszty demontażu zbiorników bezodpływowych; przydomowe oczyszczalnie ścieków lub szczelne zbiorniki bezodpływowe zlokalizowane na terenach, na których istnieje techniczna możliwość przyłączenia do istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacyjnej; budynki wykorzystywane sezonowo np. domki letniskowe Termin przyjmowania wniosków: Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel lub do zakończenia naboru. Jaka jest wysokość dofinasowania? Wysokość dotacji wynosi 50% poniesionych udokumentowanych kosztów na budowę kompletnej przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego jednak nie więcej niż 5.000,00 zł brutto (pięć tysięcy). Jak dostać takie dofinansowanie, krok po kroku? Wnioskodawca zapewnia wykonanie oczyszczalni lub montaż zbiornika we własnym zakresie. Aby uzyskać dofinasowanie należy złożyć kompletny wniosek o dotację na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu Wydział Infrastruktury. Wnioski można pobrać w UM w Siedliszczu w Wydziale Infrastruktury lub na dole strony w sekcji pliki do pobrania. Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, z Wnioskodawcą zostanie podpisana umowa. Koszty poniesione przed podpisaniem umowy są uznawane za niekwalifikowalne. Wypłata dotacji nastąpi w przeciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku o płatność - załącznik nr 2 w Wydziale Infrastruktury UM w Siedliszczu. Wnioski o płatność przyjmowane są do 31 października roku budżetowego w którym została udzielona dotacja. Wymagane załączniki do wniosku o płatność: Kopię zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dotyczącej przydomowych oczyszczalni lub szczelnego zbiornika potwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Chełmie wraz z adnotacją o braku sprzeciwu lub Kopię prawomocnego pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego lub kopia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych budynku potwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Chełmie - pozwolenie lub zgłoszenie budynku musi obejmować oczyszczalnię lub zbiornik Potwierdzenie wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – mapa do wglądu. Dokument postaci faktury/rachunków wystawionych po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Gminą na zakup i montaż kompletnej przydomowej oczyszczalni lub zbiornika bezodpływowego. Atest/certyfikat lub aprobata techniczna wykazująca, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznym, w przypadku zbiornika na nieczystości protokół szczelności Oświadczenie o zaprzestaniu użytkowaniu istniejącego wcześniej zbiornika na nieczystości ciekłe (w przypadku likwidacji starego zbiornika na nieczystość). Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków do eksploatacji lub deklaracji o szczelnym zbiorniku bezodpływowym. Pliki do pobrania: Uchwała nr XLIX/419/24 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 15 lutego 2024 r. Wniosek o dotację - Załącznik nr 1 Wniosek o płatność - Załącznik nr 2

Czytaj dalej
/

2024_Płyta

20.03.2024

                                                          Inwestycji dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/10981/PolskiLad   Siedliszcze, 19 marca 2024 r.   Zapytanie ofertowe:   Wykonanie prac restauratorskich zabytkowej płyty nagrobnej Zofii Radwańskiej w Siedliszczu   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac restauratorskich zabytkowej płyty nagrobnej Zofii Radwańskiej w Siedliszczu zgodnie z załączonym do niniejszego zapytania „Programem prac konserwatorskich” oraz pisma Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatury w Chełmie (CH-II.5144.2.1.2024 z dnia 9 stycznia 2024 r.). Projekt zakłada wykonanie prac restauratorskich zabytkowej płyty nagrobnej Zofii Radwańskiej w Siedliszczu. Zakres prac będzie obejmował: odnowienie płyty nagrobnej, dwóch herbów znajdujących się na płycie herbu Radwan i Godziemba. W ramach zadania wykonane zostanie również wzmocnienie fundamentów, izolacja przeciwwilgociowa oraz zagospodarowanie terenu wokół nagrobka. W chwili obecnej herby są słabo widoczne w znacznej części zatarte. Odnowiony zostanie również krzyż znajdujący się w dolnej części płyty. W ramach przedsięwzięcia zostanie podjęta próba odtworzenia napisu znajdującego się na płycie, w chwili obecnej napis jest nieczytelny. Zabytek jest wpisany do rejestru zabytków ruchomych pod nr B-71 decyzją z dnia 22.12.1993r.   Pliki do pobrania kliknij tutaj  

Czytaj dalej
/

2023_pleban

06.02.2024

pleban i napiszemy wszystko co trzeba

Czytaj dalej
/

MPZP-2023.S.M

13.12.2023

Uchwała Nr XXXVII/322/22 z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Siedliszcze i Majdan Zahorodyński wraz z załącznikami graficznymi   kliknij tutaj

Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować