Artykuły

/

2023_MPZP

10.11.2023

Siedliszcze, 9 listopada 2023 r.   GT.6721.MPZP.OU.2023   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXXVII/322/22 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Siedliszcze i Majdan Zahorodyński, gmina Siedliszcze, zawiadamiam o udostępnieniu do uzgodnień i opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Siedliszcze i Majdan Zahorodyński, gmina Siedliszcze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uzgodnienie/zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, winno nastąpić w terminie do 21 dni od dnia jego udostępnienia (otrzymania niniejszego zawiadomienia) i przesłane w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, lub elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie stanowiska lub warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2, uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu.   Pliki do uzgodnień: 1. Projekt uchwały kliknij tutaj 2. Uzasadnienie do uchwały kliknij tutaj 3. Załącznik graficzny nr 1 (Majdan Zahorodyński 1) - kliknij tutaj 4. Załącznik graficzny nr 2 (Siedliszcze 1) - kliknij tutaj 5. Załącznik graficzny nr 3 (Siedliszcze 2) - kliknij tutaj 6. Załącznik graficzny nr 4 (Majdan Zahorodyński 2) - kliknij tutaj 7. Załącznik graficzny nr 5 (Siedliszcze 3) - kliknij tutaj 8. Załącznik graficzny nr 6 (Majdan Zahorodyński 3) - kliknij tutaj 9. Załącznik graficzny nr 7 (Siedliszcze 4) - kliknij tutaj 10. Prognoza oddziaływania na środowisko - klknij tutaj  

Czytaj dalej
/

2023_Studium_gml

25.08.2023

  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Siedliszczu w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siedliszcze   Pliki do pobrania: 1. Tekst uchwały - kliknij tutaj uzasadnienie uchwały kliknij tutaj Załącznikami do niniejszej uchwały są:1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w formie ujednoliconej z wyróżnieniem, dokonywanych zmian, złożone z:a) części I – „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” – składającej się z tekstu i rysunku w skali 1:25000,b) części II – „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” – składającej się z tekstu i rysunku w skali 1:25000,c) części III – „Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę” kliknij tutaj2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany Studium kliknij tutaj3) dokument elektroniczny zawierający dane przestrzenne kliknij tutaj 2. Tekst uwarunkowań – kliknij tutaj 3. Tekst kierunków - kliknij tutaj 4. Rysunek uwarunkowań - w wersji tiff - kliknij tutaj 5. Rysunek kierunków - w wersji tiff - kliknij tutaj 6. Legenda do uwarunkowań - w wersi tiff ­- kliknij tutaj 7. Legenda do kierunków - w wersji tiff - kliknij tutaj

Czytaj dalej
/

Informacja o działalności urzędu

08.08.2023

Tekst odczytywalny maszynowo Tekst łatwy do czytania (ETR) Informacja o działalności urzędu w PJM (polskim języku migowym)

Czytaj dalej
/

Szacowanie wirtualna strzelnica

21.07.2023

Szacowanie ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia Siedliszcze dnia, 21 lipca 2023 r.   GT.271.PP.WS.2023 SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Szacowanie prowadzone jest art. 2 ust 1 pkt. 1 oraz na podstawie §5 zarządzenia Nr 3/2021 Burmistrza Siedliszcza z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych. Zamawiający: Gmina Siedliszczeul. Szpitalna 15A22-130 Siedliszcze I. Przedmiot szacowania: 1. Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest zakup i dostawa wirtualnej strzelnicy. 2. Zadanie jest dofinasowane ze środków państwowego funduszu celowego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.3. Szczegółowe wymagania: a) Moduł Projekcji (MP) z kablem zasilającym, integrujący w jednej, zwartej obudowie: i. zestaw mikrokomputerowy PC,ii. projektor,iii. kamerę,iv. głośnik,v. punkt dostępowy WI-FI, vi. punkt dostępowy Bluetooth; b) Klawiatura bezprzewodowa z gładzikiemc) Tablet z ładowarkąd) Drukarkae) Specjalistyczne oprogramowanie mikrokomputeraf) Specjalistyczną aplikacje do tabletug) Broń treningową- repliki ASG działające w systemie blow-back, zasilane green-gaz lub repliki broni zasilane elektronicznie: i. replikę karabinu z dwoma magazynkami – 4 kpl.ii. replikę pistoletu z dwoma magazynkami – 4 kpl.iii. bezprzewodowe moduły laserowe dedykowane do rodzaju replik ASG: do pistoletu - 4 szt.; do karabinu - 4 szt.iv. ładowarkę bezprzewodowego modułu laserowego umożliwiająca podłączenie do 8 szt. modułów. h) Opakowania transportowe na powyższy sprzęt.i) Pasy nośne do karabinów i kabury do pistoletów.j) Pakiet startowy materiałów eksploatacyjnych. 4. Oferowana strzelnica musi posiadać certyfikat i deklarację zgodności w zakresie spełnienia warunków realizacji zadań o których mowa w pkt. V ppkt 12, 1) i 2) ogłoszenia konkursowego (ogłoszenie o konkursie „Strzelnica w powiecie 2023” dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkursu-ofert-strzelnica-w-powiecie-2023-nr-12023cwcr) 5. Gwarancja minimum 2 lata;6. Pierwsze uruchomienie oraz szkolenie co najmniej dwóch pracowników z zakresu przygotowania strzelnicy do użytku;7. Dostawa strzelnicy do siedziby Zamawiającego: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze (możliwa zmiana lokalizacji dostawy w obrębie 3 km od siedziby Zamawiającego) II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Do 15 września 2023 r. III. Opis przygotowania oferty szacunkowej:Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu szacunkowym stanowiącym załącznik nr 1, osobiście, za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze lub w formie elektronicznej w postaci oferty handlowej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 07 sierpnia 2023 r. IV. Kontakt z Zamawiającym:Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:• Dudek Maciej – Podinspektor Wydziału Infrastrukturytel. 82 569 21 84, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Załączniki: 1. Formularz szacunkowy - zał. nr 1 2. Szacowanie wartości zamówienie (format PDF) Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) oraz nie stanowi zobowiązania Burmistrza Siedliszcza do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

Czytaj dalej
/

2023_Studium_zmiana

28.04.2023

Siedliszcze, 28 kwietnia 2023 r.     Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze      Projekt uchwały - zmiana Studium 2023 kliknij tutaj  Część I - rysunek uwarunkowania zm. 2023 kliknij tutaj  Część I - tekst uwarunkowania zm. 2023 kliknij tutaj  Część II - rysunek kierunki zagospodarowania zm. 2023 kliknij tutaj  Część II - tekst kierunki zagospodarowania zm. 2023 kliknij tutaj  Część III - bilans terenów zm. 2023 kliknij tutaj  Prognoza oddziaływania na środowisko zm. 2023 kliknij tutaj

Czytaj dalej
/

2023_Uchwała_Lechówka

09.02.2023

    OGŁOSZENIE BURMISTRZA SIEDLISZCZA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kopalin w obrębie ewidencyjnym Lechówka, gmina Siedliszcze   treść uchwały kliknij tutaj

Czytaj dalej
/

2023_Dostawa_kruszyw

08.02.2023

24.02.2023 r. - Unieważnienie postępowania kliknij tutaj 20.02.2023 r. - Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj 15.02.2023 r. - Odpowiedź na złożone pytanie kliknij tutaj Siedliszcze, 9 lutego 2023 r. Dostawa kruszyw    Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj   10 lutego 2023 r. - Uwaga ! zamawiający dodał pola objaśniające do formularza oferty na stronie e-Zamówienia do złożenia oferty należy się posługiwać się zawsze ostanią wersją formularzy i SWZ     Termin składania ofert: do 20 lutego 2023 r. do godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-61fe0fb0-a791-11ed-b8d9-2a18c1f2976f       Pliki do pobrania: Specyfikacja Warunków Zamówienia kliknij tutaj   do przeglądania plików pdf służy otwarte bezpłatne oprogramowanie: Adobe Acrobat Reader DC https://get.adobe.com/pl/reader/ lub Foxit Reader https://www.foxit.com/pdf-reader/ lub inne preferowane przez Wykonawcę     Instrukcja dla wykonawców, którzy po raz pierwszy składają ofertę przez stronę e-Zamówienia kliknij     17.02.2023 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj    

Czytaj dalej
/

2023_Droga_1808L

08.02.2023

  27.03.2023 - Unieważnienie postępowania kliknij tutaj 03.03.2023 - Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj Siedliszcze, 15 lutego 2023 r.   Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga - Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze      Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj       Termin składania ofert: do 3 marca 2023 r. do godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5b5bd793-ad14-11ed-b8d9-2a18c1f2976f         Pliki do pobrania:   Specyfikacja Warunków Zamówienia kliknij tutaj Program funkcjonalno-użytkowy kliknij tutaj   do przeglądania plików pdf służy otwarte bezpłatne oprogramowanie: Adobe Acrobat Reader DC https://get.adobe.com/pl/reader/ lub Foxit Reader https://www.foxit.com/pdf-reader/ lub inne preferowane przez Wykonawcę     Formularze do oferty w formie edytowalnej Word kliknij tutaj uwaga: zamieszczone tutaj formularze mają charakter pomocniczy jeśli Wykonawca nie posiada pakietu MS Word wykorzystuje otwarty pakiet formatu pdf i wypełnia formularze pismem maszynowym lub odręcznym     Instrukcja dla wykonawców, którzy po raz pierwszy składają ofertę przez stronę e-Zamówienia kliknij     02.03.2023 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj      

Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować