RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Artykuły

2022_Drogi

23.03.2022

  14.04.2022 Informacja o wyborze oferty kliknij tutaj  11.04.2022 Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj  08.04.2022 Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia kliknij tutaj _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Siedliszcze, 28 marca 2022 r.   Przebudowa dróg gminnych w Gminie Siedliszcze      Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj     Termin składania ofert: do 11 kwietnia 2022 r. do godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/       Pliki do pobrania:   SWZ kliknij tutaj Formulrze oferty i oświadczeń edytowalne - kliknij tutaj   04.04.2021 Odpowiedzi na złożone pytania kliknij tutaj Pliki do odpowiedzi kliknij tutaj  

Czytaj dalej

2017_Studium

23.03.2022

  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedliszcze     Uchwała - kliknij tutaj Uwarunkowania tekst - kliknij tutaj Uwarunkowania mapa - kliknij tutaj Kierunki tekst - kliknij tutaj Kierunki mapa - kliknij tutaj Analiza potrzeb i możliwości - kliknij tutaj    

Czytaj dalej

2022_ST_W

14.03.2022

Siedliszcze, 14 marca 2022r.     OGŁOSZENIE BURMISTRZA SIEDLISZCZA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r. poz. 503), zgodnie z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XX/164/21 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 marca do 13 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, w godzinach pracy urzędu, na stronach internetowych www.siedliszcze.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Obwieszczenia/Ogłoszenia. Jednocześnie informuję, że dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami projektowymi odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu, o godz. 9:00. Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone do Burmistrza Siedliszcza w formie papierowej na adres: ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze lub elektronicznej, w tym za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2022 r. Wnoszący uwagi powinien podać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, a także w zależności od przedmiotu uwagi oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Siedliszcza.     Pliki do wyłożenia Uwarunkowania tekst  - kliknij tutaj Kierunki tekst - kliknij tutaj Uwarunkowania rysunek - kliknij tutaj Kierunki rysunek - kliknij tutaj Prognoza oddziaływania na środowisko - kliknij tutaj   Klauzula informacyjna w związku z 13 ust.1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/67 (RODO)Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1 ze zm.) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Siedliszcza pod adresem: ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze.2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania publicznego tj. dokumentu planistycznego na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.4) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.6) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia danych w tym zakresie.7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz w przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której te dane pozyskano, ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.9) brak podania przez Panią/Pana danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

Czytaj dalej

2022_UO

17.02.2022

  Siedliszcze, 17 lutego 2022 r.   Projekt uchwały Rady Miejskiej w Siedliszczu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze w zakresie terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Siedliszcze, Brzeziny, Wola Korybutowa – Kolonia i Majdan Zahorodyński do opiniowania i uzgodnień     Tekst uchwały kliknij tutaj Uzasadnienie do projektu uchwały kliknij tutaj Załączniki graficzne kliknij tutaj Prognoza oddziaływania na środowisko kliknij tutaj     Adres ePUAP: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP    

Czytaj dalej

2022_W_d_P_W

17.02.2022

  Siedliszcze, 4 kwietnia 2022 r.   Projekt uchwały Rady Miejskiej w Siedliszczu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze w zakresie terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Siedliszcze, Brzeziny, Wola Korybutowa – Kolonia i Majdan Zahorodyński wyłożenie do publicznego wglądu     Tekst projektu uchwały kliknij tutaj Uzasadnienie do uchwały kliknij tutaj Załączniki graficzne kliknij tutaj Prognoza oddziaływania na środowisko kliknij tutaj       Adres ePUAP: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP   Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

Czytaj dalej

2022_aseniz

02.02.2022

    24.03.2022 r. Zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj     18.03.2022 r. Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj     Siedliszcze, 9 marca 2022 r.   Dostawa samochodu asenizacyjnego    Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj   Termin składania ofert: do 18 marca 2022 r. do godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/     Pliki do pobrania: SWZ kliknij tutaj           14.03.2022 r.  Pytania i odpowiedzi do SWZ   kliknij tutaj   16.03.2022 r.  Pytania i odpowiedzi do SWZ   kliknij tutaj   16.03.2022 r.  Pytanie i odpowiedź do SWZ   kliknij tutaj      17.03.2022 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj

Czytaj dalej

Studium_2022

21.01.2022

Siedliszcze, 21 stycznia 2022 r. GT.6721.ST.OU.2021     ZAWIADOMIENIE             Na podstawie art. 11 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XX/164/21 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze udostępniam do uzgodnień i opiniowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze.                         Uzgodnienie/zaopiniowanie projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, winno nastąpić w terminie do 30 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i przesłane na adres: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, lub elektronicznej, w tym za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres skrytki ePUAP: /gminasiedliszcze/skrytka    Pliki do opiniowania / uzgodnienia   Uwarunkowania tekst  - kliknij tutaj Kierunki tekst - kliknij tutaj Uwarunkowania rysunek - kliknij tutaj Kierunki rysunek - kliknij tutaj Prognoza oddziaływania na środowisko - kliknij tutaj      

Czytaj dalej

PWP

19.01.2022

    Protokół wykonania przyłącza - wzór      kliknij tutaj      

Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować