RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Artykuły

Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna

18.01.2021

Projekt: „Przygotowanie programu rewitalizacji obszaru kryzysowego na terenie Gminy Siedliszcze” Umowa o dofinansowanie nr 39/PR.POPT/2016-00 z dnia 19 lipca 2016 r. Całkowita kwota projektu: 58 140,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100) Celem projektu jest planowanie działań w obszarze przestrzennym i technicznym zakładającym renowacje, restauracje i rewitalizację zabytków oraz zwiększenie ich dostępności; rozwój infrastruktury społecznej i poprawę jakości świadczonych usług, prowadzenie polityki przestrzennej i rewitalizacyjnej w gminie w oparciu o aktualne studia i plany. Aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezrobotnych do podejmowania różnych form aktywności ekonomicznej i społecznej. Planowane działania wzmocnią obszar kryzysowy poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych i kulturalnych, zintegrowane inwestycje infrastrukturalne skierowane na rozwiązanie problemów społecznych przyczynią się do ograniczenia koncentracji ubóstwa. Koncepcja wnioskodawcy zakłada adaptację budynków oraz zmianę sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni publicznych wokół, których można koncentrować działalność społeczno-integracyjną i gospodarczą pozwalającą na poprawę warunków życia i pracy mieszkańców.   Dotacjobiorca zobowiązuję się do przestrzegania oraz stosowania: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaru Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (DZ. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z póżn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”; Ustawy z dnia 11 lipca 2014r r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanychw perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z póżn.zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z póżn.zm.); Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz. 907, z póżn. zm.); Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014 – 2020 oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności i wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-202, z zastrzeżeniem pkt 6” Ponadto dotacjobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią: Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020; Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020; Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w ramach operacyjnych na lata 2014-2020.  Konferecja podsumowująca "Przygotowanie programu rewitalizacji obszaru kryzysowego na terenie Gminy Siedliszcze" Dnia 18 maja 2017 r. w Domu Kultury w Siedliszczu odbyła się konferecja podsumowująca "Przygotowanie programu rewitalizacji obszaru kryzysowego na terenie Gminy Siedliszcze". Celem konferencji było podsumowanie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze na lata 2016-2023 oraz pokazanie możliwości finansowanie przedsięwzięć zidentyfikowanych w LPR. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze na lata 2016 - 2023 Podsumowanie prac nad LPR  {galeria} {/galeria}     OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY SIEDLISZCZE NA LATA 2016-2023 Burmistrz Siedliszcza przedstawia do konsultacji społecznych projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze na lata 2016-2023. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 28 kwietnia 2017 roku. Z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, pok. 11 w okresie od 6 kwietnia 2017r. do 28 kwietnia 2017r. (w godzinach pracy urzędu) oraz na stronie internetowej http://www.siedliszcze.pl/ w zakładce Rewitalizacja. Uwagi i opinie można zgłaszać przy pomocy formularza do dokumentów LPR oraz Prognozy, które dostępne są na stronie internetowej http://www.siedliszcze.pl/artykul/czytaj/id/947:fundusze-europejskie-pomoc-techniczna przy pomocy poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - w tytule maila prosi się o wpisanie „Konsultacje społeczne LPR”, przy pomocy poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze z dopiskiem „Konsultacje społeczne LPR”. Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Prognoza oddziaływania na środowisko Formularz zgłaszania uwag LPR Formularz zgłaszania uwag Prognoza Karta projektu rewitalizacyjnego Gmina Siedliszcze jest w trakcie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, który określi, jakie kompleksowe działania należy podjąć na rzecz mieszkańców, przestrzeni publicznej, środowiska i gospodarki na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji projektów, które w przyszłości mogłyby być realizowane w Gminie Siedliszcze w obszarze przeznaczonym do rewitalizacji tj.: obręb Siedliszcze, obręb Siedliszcze Kolonia, obręb Siedliszcze Osada oraz sołectwo Brzeziny. Karta Projektu Rewitalizacyjnego w ramach LPR (wersja do druku) Karta Projektu Rewitalizacyjnego w ramach LPR (wersja do edytowalna) Załącznik nr 1 do Karty Projektu Rewitalizacyjnego w ramach LPR   Spotkanie informacyjne   Dnia 10 lutego 2017 r. w Domu Kultury w Siedliszczu odbyło się spotaknie informacyjne poświęcone projektowi rewitalizacji w Gminie Siedliszcze. Celem spotkanie było zaprezentowanie wyników diagnozy oraz wyzanaczenie obszaru rewitalizacji w Gminie Siedliszcze.  {galeria} {/galeria}    Spotkanie informacyjne - konsultacyjne do LPR  Identyfikacja projektów rewitalizacyjnych przy pomocy karty projektu Projekty współfinansowane z EFS jako ważne narzędzie wdrażania LPR      Diagnoza wyznaczająca obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie gminy Siedliszcze   Urząd Miejski zachęca wszystkich mieszkańców gminy do zapoznania się z Diagnozą do Lokalnego Programemu Rewitalizacji oraz do zgłaszania swoich uwag. Uwagi można zgłaszać do dnia 13 lutego 2017 roku.  Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Siedliszcze na lata 2017-2023 Formularz zgłaszania uwag do LPR dla gminy Siedliszcze Ankieta dla mieszkańców   Poniższa ankieta pozwoli wyznaczyć obszary wymagające rewitalizacji na terenie Gminy Siedliszcze. Ankieta jest w dostępna w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu pokój nr 11 oraz do pobrania z poniższego linku. Wypełnione ankiety należy składać do pokoju nr 11 Urzędu Miejskiego do dnia 3 lutego 2017 r. Ankieta dostępna również w wersji elektronicznej po kliknięci w poniższy link. Ankieta (wersja tradycyjna) Ankieta (wersja elektroniczna)     Konferencja "REWITALIZACJA - START" W dniu 28 grudnia 2016 r. w Domu Kultury w Siedliszczu miała miejsce konferencja poświęcona projektowi rewitalizacji w Gminie Siedliszcze. {galeria} {/galeria} Materiały do pobrania: Kontekst globalny, modele oraz dobre praktyki w rewitalizacji miast Finansowanie działań rewitalizacyjnych w nowej perspektywie finansowej UE Konferencja rozpoczynająca opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze na lata 2016-2022    INFORMACJA O WYBORZE OFERTY nr 2(publ. 20.12.2016) Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze << Więcej  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2(publ. 09.12.2016) na wykonanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze << Więcej    INFORMACJA O WYBORZE OFERTY(publ. 30.11.2016) Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze << Więcej ZAPYTANIE OFERTOWE(publ. 10.11.2016) na wykonanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze << Więcej

Czytaj dalej

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

31.12.2020

mgr inż. GRZEGORZ JĘDRUSZAK Stanowisko: Zastępca Burmistrza Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 01 (wew. 13) ZADANIA: Zawieranie umów dzierżawnych na grunty mienia komunalnego i naliczanie czynszu dzierżawnego. Przyjmowanie wniosków od rolników i wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i zadrzewień. Sporządzanie wykazów rolników ubiegających się o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Wydawanie decyzji na niszczenie chwastów. Zawieranie umów dzierżawnych do spraw emerytalno - rentowych. Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o „zapobieganiu narkomanii”. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stażu pracy w rolnictwie. Udział w komisji przetargowej na sprzedaż gruntów mienia komunalnego. Prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z zadań objętych zakresem czynności. Wykonywanie zadań zleconych z zakresu ochrony roślin i Inspekcji Weterynaryjnej. Prowadzenie rejestru wydawania zezwoleń na psy uznawane za agresywne. Zamawianie i prowadzenie rejestru wydanych kolczyków dla zwierząt. Zgłaszanie szkód łowieckich. Wydawanie zaświadczeń rolnikom do biznesplanu. mgr inż. JOANNA DZIEWULSKA Stanowisko: Podinspektor Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 01 (wew. 13) ZADANIA: Tworzenie zasobów gruntowych na cele budowlane i gospodarka tymi gruntami. Nadzór i koordynacja prowadzonych w ramach rekultywacji gruntów. Uczestnictwo w pracach urządzeniowo-rolnych (scalenia, wymiana, podziały działek) i przygotowywanie decyzji w tym zakresie. Przygotowywanie decyzji o przekazaniu gruntów w zarząd , najem, użyczenie oraz użytkowanie wieczyste. Orzekanie o wygaśnięciu prawa użytkowania lub zarządu. Naliczanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej prawa pierwokupu nieruchomości. Współpraca z Gospodarstwem Gruntów Marginalnych i Mieszkaniowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki ziemią. Prowadzenie numeracji nieruchomości. Nadzór nad wspólnotami gruntowymi. Nadzór nad gruntami, które zostały oddane w zarząd lub użytkowanie wieczyste. Prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów z tytułu użytkowania wieczystego. Prowadzenie ewidencji analitycznej gruntów. Prowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości komunalnych. Prowadzenie ewidencji i egzekucji użytkowania wieczystego. Wykonywanie wszystkich spraw wynikających z ustawy o gospodarce gruntami. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

Czytaj dalej

Zadania Dofinansowane

03.09.2020

  "Przebudowa drogi gminnej nr 104572L w miejscowości Majdan Zahorodyński od km 0+000 do km 0+980 oraz drogi bez nadanego numeru w km 0+000 do km 0+420 w miejscowości Majdan Zahorodyński"(publikacja: 22.04.2022) W ramach zadania planowana jest przebudowa dróg gminnych w miejscowości Majdan Zahorodyński wraz z włączeniem się do drogi powiatowej nr 1808L, tworząc spójny ciąg komunikacyjny łączący się poprzez drogi gminne z drogą wojewódzką nr 839. Zgodnie z MPZP Gminy Siedliszcze droga na odcinku 980 m stanowi drogę gminną lokalną oznaczoną w MPZP jako B2KG i 01KDL  oraz na odcinku 420 metrów drogę wewnętrzną 01KDW. W ramach kosztów kwalifikowalnych zadania, na odcinku 980 m (droga L) planowane jest wykonanie nowej warstwy asfaltowej o grubości 9 cm i szerokości 5,5 m oraz pobocza o szerokości 2x0,75 m, z kolei na odcinku 420m drogi wewnętrznej planowane jest wykonanie nowej warstwy asfaltowej o grubości 9 cm i szerokości 4,0 m jak również obustronnych poboczy 2x0,75 m. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie z  drogą powiatową 1808L. Łączny zakres przedsięwzięcia to 1400 m przebudowanych dróg. nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ze środków Państwowego Funduszu Celowego nazwa projektu: "Przebudowa drogi gminnej nr 104572L w miejscowości Majdan Zahorodyński od km 0+000 do km 0+980 oraz drogi bez nadanego numeru w km 0+000 do km 0+420 w miejscowości Majdan Zahorodyński" dofinansowanie: 649 421,00 zł całkowita wartość inwestycji: 1 323 818,58 zł   "Przebudowa ulic Ks. Janusza Krzaka i Piaskowej w Siedliszczu" w ramach RFRD(publikacja: 23.06.2021) Gmina Siedliszcze otrzymała dofinansowanie do przebudowy ulic Ks. Janusza Krzaka i Piaskowej w Siedliszczu. Przedsięwzięcie w pozytywny sposób wpłynie na rozwój nowego osiedla domków jednorodzinnych, terenów usługowych oraz usprawni połączenie pomiędzy drogą wojewódzką nr 839, a powiatową 1807L. Nowa droga zapewni lepszą spójnośc komunikacyjną dla użytkowników z miejscowości gminy, a także powiatu i województwa. Poprawi bezpieczeństwo na drodze, skróci dojazd do ważnych instytucji społecznych czy usług w znacznym stopniu wpłynie na wyrównanie potencjału społeczno- gospodwrczego jst i niewątpliwie stanowic bedzie poprawe warunków życia mieszkańców. Przbudowie podlegały drogi o łącznej długości 787 m nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg nazwa projektu: „Przebudowa ulic Ks. Janusza Krzaka i Piaskowej w Siedliszczu” dofinansowanie: 215 000,00 zł całkowita wartość inwestycji: 430 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej (ul. Długa) w ramach FDS Gmina Siedliszcze otrzymała dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej nr 115492L w Siedliszczu, ul. Długiej. Przedmiotowa droga stanowi ciąg komunikacyjny łączący drogę wojewódzka nr 839 (relacji Cyców - Rejowiec) z drogą gminną nr 115991L ul. Sokolec oraz drogą powiatową nr 1719L. Realizacja przebudowy tej drogi przyczyni się do skrócenia czasu dojazdu służb ratunkowych (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja) w przypadku wystąpienia utrudnień w ruchu na drodze wojewódzkiej, a także pobliskiej drodze krajowej S12, pozwala zwiększyć bezpieczeństwo porządku publicznego, bezp. medycznego i przeciwpożarowego mieszkańców gminy Siedliszcze jak również gmin ościennych. W przypadku zaistnienia sytuacji nagłych droga ta stanowi alternatywne połączenie i daje możliwość przejazdu dla mieszkańców i służb ratunkowych. W ramach przebudowy na odcinku 445 metrów (droga gminna lokalna 01KDL- p) planujemy wykonanie nowej warstwy asfaltowej o grubości 6 cm i szerokości 5,5 m oraz pobocza o szerokości 2x0,75 m. Na pozostałym odcinku dróg dojazdowych wykonamy nową warstwę asfaltową o grubości 6 cm i szerokości 3,5 m oraz pobocza o szerokości 2x0,75 m. Dzięki tak wykonanej przebudowie podniesione zostaną podstawowe parametr drogi jakim jest nośność a także równość podłużna i poprzeczna. nazwa Funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 115492L w Siedliszczu, ul. Długa” dofinansowanie: 245 050,00 zł całkowita wartość inwestycji: 490 100,00 zł  

Czytaj dalej

Żniwa bez pożaru

30.07.2020

W związku z dizałaniami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu chełmskiego w okresie żniw Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie zamieściła praktyczne wskazówki mające na celu zapobiegania powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów upraw.

Czytaj dalej

Demografia

31.12.2020

Stan i charakterystyka zaludnienia Struktura wiekowa ludności gminy Siedliszcze jest korzystna. W strukturze wiekowej da się zauważyć w miarę stabilny poziom liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Cechą charakterystyczną rozmieszczenia ludności w gminie jest jej koncentracja w siedzibie Gminy - Siedliszczu (1 373 mieszkańców). Do większych miejscowości gminy zaliczyć można: Bezek, Majdan Zahorodyński, Chojno Nowe Pierwsze, Chojno Nowe Drugie, Wola Korybutowa. Adolfin 61 Anusin 122 Bezek 395 Bezek Dębiński 100 Bezek-Kolonia 253 Borowo 18 Brzeziny 205 Chojeniec 318 Chojeniec-Kolonia 100 Chojno Nowe Drugie 328 Chojno Nowe Pierwsze 465 Dobromyśl 68 Gliny 33 Jankowice 53 Janowica 76 Julianów 28 Kamionka 138 Krowica 69 Kulik 236 Kulik-Kolonia 148 Lechówka 91 Lipówki 130 Majdan Zahorodyński 315 Marynin 211 Mogilnica 193 Romanówka 171 Siedliszcze 1 373 Stare Chojno 159 Stasin Dolny 113 Wojciechów 48 Wola Korybutowa Druga 242 Wola Korybutowa Pierwsza 195 Wola Korybutowa Kolonia 220 Zabitek 40  RAZEM 6715   Poziom wykształcenia Gmina Siedliszcze charakteryzuje się niskim odsetkiem osób z wyższym wykształceniem. W Gminie widoczna jest przewaga osób z wykształceniem zasadniczym i średnim. Sytuacja mieszkaniowa W gminie Siedliszcze występują wyłącznie miejscowości o charakterze osiedli wiejskich. Rozmieszczenie osiedli na terenie gminy jest w miarę równomierne. Przeważają wsie o zabudowie rozproszonej, jedynie siedziba Gminy Siedliszcze cechuje się zwartą, liniową zabudową.

Czytaj dalej

Edukacja

31.12.2020

Na terenie gminy znajduje się 1 szkoła podstawowa o strukturze organizacyjnej I-VIII, dwa zespóły szkół publicznych Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu (Przedszkole Samorządowe i Szkoła Podstawowa) oraz Zespół Szkół im. Romualda Traugutta w Siedliszczu (Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Szkoła Policealna). W Siedliszczu ma również swoją siedzibę Rzemieślicza Szkoła Branżowa I stopnia prowadzona przez Lubelską Izbę Rzemieślniczą. Placówki Oświatowe Liczba uczniów Liczba zatrudnionych nauczycieli Nadzór kierowniczy Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu ul. Aleksandra Bałasza 122-130 Siedliszcze 642 62 mgr Aneta Dudek mgr Małgorzata Lekan-Poliszuk z-ca    Przedszkole Samorządowe 153 5 Szkoła Podstawowa 489 57     Zespół Szkół im. Romualda Traugutta w Siedliszczu ul. Szkolna 6422-130 Siedliszcze 163 18 mgr Wiesław Prażnowski     Liceum Ogólnokształcące 101 18 Rzemieślicza Szkoła Branżowa I stopnia 62

Czytaj dalej

Zarys geografii

31.12.2020

Gmina Siedliszcze położona jest na Polesiu Wołyńskim, w obrębie dwóch mniejszych jednostek geograficznych zwanych mezoregionami, tj. Obniżenia Dorohuckiego i Pagórów Chełmskich. Zachodnia jej część znajdująca się w obrębie Obniżenia Dorohuckiego charakteryzuje się typowym dla nizin równinnym krajobrazem z licznymi i rozległymi torfowiskami i ubogimi glebami typu bielicowego. Z rzadka tylko rzeźba terenu urozmaicana jest niewielkimi wzniesieniami o wysokości dochodzącej do 182 m npm. Bardziej urozmaicona pod względem krajobrazowym jest część wschodnia, zaliczana do  Pagórów Chełmskich. Występujące liczne wzgórza kredowe o zróżnicowanej wysokości od 180 do 233 m npm. oraz wypełnione torfami zagłębienia, nadają temu terenowi specyficznego charakteru. Siedliszcze (osada) usytuowane jest na wschodnim krańcu Obniżenia Dorohuckiego, a jej położenie określają współrzędne: 51° 2' szerokości geograficznej pomocnej i 23° 09' długości geograficznej wschodniej. Leży ona w pobliżu (2 km na północ) drogi międzynarodowej łączącej Chełm z Lublinem. W odległości 8 km na północny zachód przebiega linia kolejowa łącząca stację Jaszczów z kopalnią węgla kamiennego w Bogdance. Od najbliższej stacji kolejowej w Rejowcu Siedliszcze odległe jest o 12 km, natomiast odległość od Chełma wynosi 24 km. Przez osadę przebiega linia autobusowa, łącząca Chełm z Lublinem przez Łęczną oraz Piaski. Poza tym Siedliszcze łączy z okolicznymi miejscowościami szereg linii lokalnych. GlebyPodłożem macierzystym dla gleb gminy Siedliszcze są utwory węglanowe kredy górnej i trzeciorzędu, osady lodowcowe wodnolodowcowe (piaski i gliny) oraz namuły i torfy.W podziale na rejony przyrodniczo-rolnicze Lubelszczyzny oraz Gminy leży na pograniczu terenów nizinnych północnych (Rejon Obniżenie Dorohuckie) oraz rejony terenów wyżynnych (Pagóry Chełmskie). Oba rejony cechuje skomplikowana mozaika glebowa w postaci płatów gleb wytworzonych z piasków i glin (na znacznych powierzchniach niecałkowitych nakredowych), po gleby semi- i hydrogeniczne oraz rędziny kredowe. Są to głównie gleby mineralne lekkie, lokalnie czarne ziemie oraz w bez odpływowych zagłębieniach gleby murszowo-torfowe. Zmienność glebową uzupełniają skomplikowane stosunki wodne, różnicujące dodatkowo pokrywę gleb oraz średnio nasilone zjawisko erozji (w obrębie pagórów). Są to przeważnie gleby średniej wartości. Surowce mineralneW obrębie Gminy występują następujące surowce mineralne: ziemia krzemionkowa, piaski i pospółka, wapienie i margle, węgiel kamienny, torfy. Obszar Gminy obejmują dwa obszary górnicze, utworzone dla złóż węgla kamiennego Ludwinów i Puchaczów II. W przeszłości dla celów opałowych i rolniczych w licznych punktach eksploatowany był torf. Rozważana jest również budowa elektrociepłowni w Woli Korybutowej. Sieć wodnaGmina Siedliszcze położona jest w dorzeczu Wieprza. Obszar gminy przecina rzeka Mogielnica, prawy dopływ Wieprza, która wraz z dopływami oraz kanałem Wieprz-Krzna odprowadza wody powierzchniowe w kierunku północno-zachodnim. Sieć naturalnych wód powierzchniowych uzupełniają oczka bagienne o zmiennym poziomie lustra wody uzależnionym od pory roku i ilości opadów atmosferycznych oraz antropogeniczne zbiorniki w postaci wypełnionych wodą wyrobisk potorfowych. Dla regulacji stosunków wodnych w obrębie Gminy, projektowana jest budowa 4 zbiorników retencyjnych: Bezek, Mogielnica, Majdan Zahorodyński i Wojciechów. Zbiornik w Majdanie Zahorodyńskim o pow. 52 ha oddany został do użytku w 2001 r. Wody podziemne w obrębie Gminy reprezentują wody poziomu czwartorzędowego i kredowego. Zbiorowisko roślinneGmina Siedliszcze ma typowo rolniczy charakter. Największą część Gminy zajmują użytki rolne (88%), porozdzielane płaskimi, podmokłymi i zatorfionymi dolinami cieków wodnych oraz nielicznymi, rozproszonymi zadrzewieniami i niewielkimi lasami.Na terenie Gminy nie występują większe kompleksy leśne. Największy w Gminie obszar leśny znajduje się w jej części północnej - w rejonie miejscowości Dębowce i Kulik. Mniejsze obszary leśne znajdują się w południowej i wschodniej części Gminy (Popski Las i na wschód od m. Bezek). Klimatokolic Siedliszcza nie różni się od klimatu całego regionu i należy do typu klimatu umiarkowanego pewnych cechach klimatu kontynentalnego. Najcieplejszym miesiącem roku jest lipiec (średnia 18,5°), najchłodniejszym - styczeń (-4,5°) średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 7,3 średnia roczna opadów wynosi 560 mm, przy średniej krajowej 600 mm. Wy stępują tu najczęściej wiatry zachodnie (w 45%). Charakter gminyGmina Siedliszcze ma typowo rolniczy charakter. W strukturze użytkowania gruntów przeważają użytki rolne, które zajmują 88% powierzchni gminy (tj. 13062 ha), z czego większość przypada na grunty orne (9330 ha). Trwałe użytki zielone zajmują 3644 ha, z czego zdecydowana większość przypada na łąki (2636 ha). Powierzchnia sadów jest znikoma. Zajmują one zaledwie 88 ha. Nieużytki oraz tereny różne zajmują 1630 ha. Zalesienie gminy jest niewielkie. Lasy i grunty leśne zajmują łącznie 698 ha (3,3% ogólnej powierzchni), w tym lasy państwowe - 306 ha i lasy prywatne 129 ha.

Czytaj dalej

Siedliszcze miastem

31.12.2020

Siedliszcze prawa miejskie nabywało w latach: 1548, 1760 oraz w roku 2016.   ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓWz dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin << Treść rozporządzenia

Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować